Начало Администрация Структурни звена

Структурни звена

Звено за вътрешен одит
Дирекция „Правно-нормативно обслужване”
Дирекция „Финансова политика”

Дирекция „Счетоводство”

  • Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
  • Отдел „Методология, контрол и обобщаване на информацията”

Отдел ГРАО
Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“
Отдел „Комуникациии и маркетинг“
Отдел „Материално – техническо обслужване“
Отдел „Предварителен контрол”
Отдел „Оценка и управление на риска”
Отдел „Управление на човешките ресурси”
Отдел „Обществен ред и управление при кризи”
Отдел „Прогнози и анализи”
Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общинския съвет”
Отдел „Административно-наказателна дейност“
Дирекция „Обществени поръчки”
Дирекция „Местни данъци и такси”

  • Отдел „Обслужване”
  • Отдел „Приходи”
  • Отдел „Събиране и контрол”

Дирекция „Общинска собственост”

  • Отдел „Общински имоти и жилищна политика”
  • Отдел „Управление и разпореждане”
  • Отдел „Правно обслужване на общинската собственост“

Дирекция „Устройство на територията”

  • Отдел „Устройствени схеми и планове”
  • Отдел „Кадастър и регулация”
  • Отдел „Инвестиционни проекти и контрол по строителството”

Дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”

  • Отдел „Пътна и инженерна инфраструктура;
  • Отдел „Строителство и благоустройство”
  • Отдел „Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура”

Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване”

  • Отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване”;
  • Отдел „Приходи от наеми и такси, следконцесионен и следприватизиционен контрол”

Дирекция „Екология и управление на отпадъците”
Дирекция „Култура и културно наследство“
Дирекция „Образование, бизнес развитие и международно сътрудничество”

Дирекция „Спорт и младежки дейности”
Дирекция „Социална политика”

 

209,801 total views, 236 views today