Начало Администрация Структурни звена

Структурни звена

1. Звено за вътрешен одит
2.Дирекция „Правно-нормативно обслужване”
3. Дирекция „Финансова политика”

4. Дирекция „Счетоводство”

  • Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
  • Отдел „Методология, контрол и обобщаване на информацията”

5. Дирекция „Административно и информационно обслужване”

  • Отдел ГРАО
  • Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“
  • Отдел „Протокол и връзки с обществеността и медиите”
  • Отдел „Материално – техническо обслужване „

6. Отдел „Предварителен контрол”
7. Отдел „Оценка и управление на риска”
8. Отдел „Управление на човешките ресурси”
9. Отдел „Обществен ред и управление при кризи”
10. Отдел „Прогнози и анализи”
11. Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общинския съвет”
12. Отдел „Административно-наказателна дейност“
13. Дирекция „Обществени поръчки”
14. Дирекция „Местни данъци и такси”

  • Отдел „Обслужване”
  • Отдел „Приходи”
  • Отдел „Събиране и контрол”

15. Дирекция „Общинска собственост”

  • Отдел „Общински имоти и жилищна политика”
  • Отдел „Управление и разпореждане”
  • Отдел „Правно обслужване на общинската собственост“

16. Дирекция „Устройство на територията”

  • Отдел „Устройствени схеми и планове”
  • Отдел „Кадастър и регулация”
  • Отдел „Инвестиционни проекти и контрол по строителството”

17. Дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”

  • Отдел „Пътна и инженерна инфраструктура;
  • Отдел „Строителство и благоустройство”
  • Отдел „Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура”

18. Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване”

  • Отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване”;
  • Отдел „Приходи от наеми и такси, следконцесионен и следприватизиционен контрол”

19. Дирекция „Екология и управление на отпадъците”
20. Дирекция „Култура и културно наследство“
21. Дирекция „Образование, бизнес развитие и международно сътрудничество”

22. Дирекция „Спорт и младежки дейности”
23. Дирекция „Социална политика”

 

200,393 total views, 164 views today