Начало Администрация Структурни звена

Структурни звена

Звено за вътрешен одит
Дирекция „Правно-нормативно обслужване”
Дирекция „Финансова политика”

Дирекция „Счетоводство”

  • Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
  • Отдел „Методология, контрол и обобщаване на информацията”

Отдел „Канцелария на кмета и протокол“
Отдел ГРАО
Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“
Отдел „Комуникациии и маркетинг“
Отдел „Материално – техническо обслужване“
Отдел „Вътрешен контрол”
Отдел „Оценка и управление на риска”
Отдел „Управление на човешките ресурси”
Отдел „Обществен ред и управление при кризи”
Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общинския съвет”
Отдел „Административно-наказателна дейност“
Отдел „Образование”
Отдел „Бизнес развитие и европейски политики”
Отдел „Спорт и младежки дейности”
Дирекция „Социална политика”
Дирекция „Обществени поръчки”
Дирекция „Местни данъци и такси”

  • Отдел „Обслужване”
  • Отдел „Приходи”
  • Отдел „Събиране и контрол”

Дирекция „Общинска собственост”

  • Отдел „Общински имоти и разпореждане”
  • Отдел „Правно обслужване на общинската собственост“
  • Отдел „Управление на имотния фонд“

Дирекция „Устройство на територията”

  • Отдел „Устройствени схеми и планове”
  • Отдел „Кадастър и регулация”
  • Отдел „Инвестиционни проекти и контрол по строителството”

Дирекция „Строителство и инвестиции”

  • Отдел „Пътна и инженерна инфраструктура
  • Отдел „Строителство и благоустройство”
  • Отдел „Техническа инфраструктура и инвестиционни проекти”

Дирекция „Стопански дейности”

  • Отдел „Общински предприятия, следприватизационен контрол, търговски дружества”
  • Отдел „Стопански дейности, следконцесионен контрол, категоризации”

Дирекция „Здравеопазване”
Дирекция „Екология и управление на отпадъците”
Отдел „Култура, археология и културно наследство“
Отдел „Туризъм“

314,637 total views, no views today