Отдел „Образование“

Отдел  “Образование“

ел. адрес: education@plovdiv.bg

тел.: (032)635-357
Основните функции на отдел „Образование” са :

1. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини и условията за функционирането и развитието на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие.

2. Осигурява и контролира обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. Извършва дейности по осъществяване на по-пълния обхват на подлежащите на обучение в І клас и подготвителните групи за всяка учебна година.

3. Организира и контролира всички дейности, свързани с разпределението на бюджетните средства в общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

4. Осъществява проверки и контрол на дейностите в детските и учебните заведения и центровете за подкрепа за личностно развитие, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

5. Съдейства на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за
личностно развитие при :

- осигуряване на необходимата материална база (изграждане, обзавеждане,

ремонт, модернизация и др.);

- осигуряване храненето на децата в детските градини и учениците в началния

етап на обучение;

- осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от

децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас;

- съгласуване на план-приема на учениците в общинските училища; – работа по проекти и в програмите на МОН; – организиране на ученическите спортни игри и др.

6. Участва при разработване, внедряване и администриране на електронни системи – за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини и на учениците в първи клас; за управление на дейностите, свързани с използването на електронни дневници в детските градини, автоматично генериране на дължимите такси, информиране на родителите и др.

7. Подпомага родителите при кандидатстване за прием в общинските детски градини и първи клас и съдейства на директорите по въпроси, свързани с използваните електронни системи.

8. Координира дейността на отдела с дейността на звената по образование в районните администрации и осъществява методическо ръководство на експертите по райони.

9. Подготвя отговори и становища по проблеми и предложения в сферата на образованието.

10. Сътрудничи и извършва съвместни дейности със синдикалните организации на учителите и работодателите, с организации от гражданския сектор, с други служби в администрацията (в това число предимно със специалистите от Министреството на образованието и науката на национално и регионално ниво – РУО на МОН).

11. Служители от отдел „Образование” участват във финансирани от Европейския съюз прoекти, свързани с образованието.

12. Чрез функциониращата педагогическа библиотека, разполагаща с над 25 000 заглавия специализирана литература, отделът осъществява справочно-библиографска, информационна и консултативна дейност с помощта на софтуерен продукт за библиотеки. Комплектува и обогатява книжният фонд и обслужва читатели, предимно с педагогическа насоченост.

13. Служителите от отдела към функциониращия Дом на учителя съдействат за реализирането на разнообразни дейности в сферата на образованието ( специализирани обучения на педагогическите кадри, семинари и дискусии по важни теми, литературни срещи, изложби и др.). Работят съвместно със сдруженията на учителите-пенсионери, които подпомагат със своя опит и знания образователни дейности на територията на града.

14. Участва в организирането на кампании и конкурси в областта на образованието като: кампания „Грамотни ли сме?“, конкурс за най-добра драматизация на приказка или част от книга, кампания за избор на 10-те най-четени български книги от учениците в град Пловдив и др.

15. Участва при разработването на Стратегията за развитие на образованието в Община Пловдив, Общинската образователна програма, Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пловдив, в общински план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и в стратегии на областно ниво, годишни планове за развитие и др.

16. Осъществява дейности за реализиране на приетите общински образователни програми (организиране и контрол) и планове за развитие.

 

УЛ. „ЦАРИБРОД” №1

Име

Длъжност

Етаж – стая

Телефони

Ел. адрес

Донка Щилянова началник

III – 5

633-413

d_shtilyanova@plovdiv.bg

Славина Кабранова гл. експерт ИО

III – 1

628-622

s_kabranova@plovdiv.bg

Галина Георгиева гл. експерт ИО

III – 1

628-622

g_georgieva@plovdiv.bg

Милена Златанова гл. инспектор

III – 2

621-107

m_zlatanova@plovdiv.bg

Озден Мурадова гл. експерт

III – 3

626-427

o_muradova@plovdiv.bg

Надя Сотирова гл. инспектор

III – 3

626-427

n.sotirova@plovdiv.bg

Даниела Николова гл. инспектор

III – 4a

633-591

d.nikolova@plovdiv.bg

Петя Василчева технически сътрудник

III – 4

635-357

p_vasilcheva@plovdiv.bg

Анета Кацарска гл. инспектор

III – 6

634-011

a_katsarska@plovdiv.bg

Мая Ирикова-Янева гл. инспектор

III – 6

628-941

m_irikova@plovdiv.bg

Тезджан Дурмуш гл. инспектор

III – 2

621-107

t_durmush@plovdiv.bg

Милена Христова гл. експерт

III – 6

634-011

m_hristova@plovdiv.bg

Мария Арнаудова гл. счетоводител

III – 7

628-453

m_arnaudova@plovdiv.bg

Пенка Шапкова гл. експерт

III – 7

628-453

p_shapkova@plovdiv.bg

 

УЛ. „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” №4

Име

Длъжност

Етаж – стая

Телефони

Ел. адрес

Силви Бaкърджиев гл. експерт

623-952

s_bakurdjiev@plovdiv.bg

Красимир Христов гл. експерт

660-842

k_hristov@plovdiv.bg

 

УЛ. „СЪБОРНА” №39А

Име

Длъжност

Етаж – стая

Телефони

Ел. адрес

Здравка Грънчарова ст. експерт

631-621

z_grancharova@plovdiv.bg

Атанас Балджиев ст. експерт

631-621

a_baldjiev@plovdiv.bg

45,800 total views, 48 views today