Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Финансова политика”

Дирекция „Финансова политика”

Директор на дирекцията е Виктория Чавдарова
За контакти: тел.:
e-mail: v_chavdarova@plovdiv.bg

Дирекция „Финансова политика” има следните основни функции:

1. Ръководи, координира и контролира цялостната финансова дейност на общината;
2. Изготвя бюджетни прогнози за следващи периоди;
3. Служителите от дирекцията участват при подготовката на становища до ръководството на общината по финансови въпроси, дават мнение по предложенията до Общински съвет, свързани с приходната и разходната част на бюджета;
4. Изготвя проект за сборен бюджет на община Пловдив във вид и разбивка, определени със закон, съгласно единната бюджетна класификация, който се разглежда и приема от Общински съвет – Пловдив. Дирекцията следи за неговото изпълнение през годината;
5. Представя в Министерство на финансите и ТП на Сметна палата бюджет с тримесечно разпределение за съответната година;
6. Съвместно с Дирекция „Счетоводство” изготвя и представя в ТП на Сметна палата и в Министерство на финансите” периодични и годишен Отчет за изпълнението на общинския бюджет;
7. Анализира разходването на средствата от фонд „Работна заплата“ и прави целесъобразни предложения;
8. Организира, разпределя , анализира и финансира чрез бюджета издръжката на общинската администрация и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към кмета на общината, както и лимита на разходите между разпоредителите с бюджетни кредити;

Отдел „Бюджет и финансов анализ”

Началник отдел

Отдел „Бюджет и финансов анализ” има следните функции:

1. извършва текущи корекции на кредитите, съгласно Закона за общинските бюджети, както и актуализация на бюджета при необходимост;
2. участва в изготвянето и обобщаването на данни свързани с Кредитния рейтинг на община Пловдив за съответната година;
3. работи в тясна връзка с второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, като обобщава информацията, предоставена от тях и оказва методологична помощ;
4. осъществява връзката с дирекция „Местни данъци и такси” при разработване на приходната част на бюджета, ползва информация за текущото изпълнение на приходите;
5. участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив;
6. съвместно с Дирекция „Местни данъци и такси” и дирекция „Екология и управление на отпадъците” изготвя предложение до Общински съвет за определяне на промилите за такса за битови отпадъци и План-сметка за ТБО за съответната бюджетна година;
7. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размера на местните такси и цени на услуги, предоставени от общината;
8. предоставя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с МФ и други министерства и ведомства;
9. организира начисляването и изплащането от държавата на присъдени издръжки;
10. подготвя предложения до Общински съвет за опрощаване на задължения на граждани към държавата, по молби на гражданите до Президента на Република България;
11. дава становища и отговаря текущо на писма и запитвания, свързани с бюджетния процес.

15,902 total views, 20 views today