Начало Администрация Структурни звена Отдел „Европейски политики“

Отдел „Европейски политики“

- Организира провеждането на политиката на община Пловдив в областта на европейската интеграция и международното сътрудничество;

- Организира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по национални и оперативни програми, програми на общността, на международни организации и финансови институции, в сътрудничество със звената от специализираната общинска администрация и районните администрации;

- Организира координацията при управлението и изпълнението на проекти и програми, в които общината е страна;

- Следи и разпространява информация за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по националните, оперативните, европейските и други международни програми за получаване на безвъзмездна помощ;

- Организира и участва в осъществяване на контакти на Община Пловдив с представители на институции на Европейския съюз и международните институции с цел проучване на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти;

- Установява контакти с други общини и международни организации за съвместно участие в проекти.

- Участва в осъществяването на връзките на общината със сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмяна на добри практики;

За контакти:

име
телефонен номер
длъжност
e-mail:
Галена Боснова
032/656-772
Главен експерт
g_bosnova@plovdiv.bg
Зоя Петрушева
032/656-884
Главен експерт
zoya.petrusheva@plovdiv.bg
Петя Георгиева
032/656-885
Главен експерт
p_georgieva@plovdiv.bg
Анастасия Маташева
032/656-885
Главен експерт
a_angelova@plovdiv.bg
Тотка Стоева
032/656-885
Главен експерт
t_stoeva@plovdiv.bg
Таня Славова
032/656-771
Главен експерт
t.slavova@plovdiv.bg
Мария Косерова
032/656-885
Младши експерт
mkoserova@plovdiv.bg

22,133 total views, 16 views today