Начало Администрация Структурни звена Отдел „Прогнози и анализи”

Отдел „Прогнози и анализи”

Началник отдел – Галя Петрова Гошева

Отдел „Прогнози, анализ и техническа реализация” има следните функции:

1. Следи ежемесечно състоянието на бюджета чрез изготвяне на анализи и справки:
2. Събира, обобщава и анализира разходваните средства от администрацията;
3. Събира, обобщава и анализира разходваните средства от второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
4. Събира, обобщава и анализира данни, относно изпълнението на приходната част на бюджета;
5. Анализира информацията, която се получава от периодичните и годишните счетоводни отчети за касово изпълнение на бюджета, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи;
6. Анализът на приходите обхваща особеностите на отделните приходоизточници и възможностите за увеличаване на местните приходи;
7. Анализиране на разходната част на бюджета се извършва съобразно бюджетната класификация на разходите по видове /параграфи/, по дейности и по функции;
8. Предоставя ежемесечно, до 12-то число на месеца, на Националното сдружение на общините в Република България справка за месечното изпълнение на общинския бюджет.

5,350 total views, 4 views today