Начало Администрация Общински предприятия ОП „Паркиране и репатриране“

ОП „Паркиране и репатриране“

Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС“, приета с Решение №242, взето с протокол № 13 от 25.06.2009г. на Общински съвет – Пловдив.

Адресът на управление на Предприятието е  гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 28.
центр.032/269-696, моб. 0893 633 270-диспечер

email: op_parkirane@abv.bg

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие  „Паркиране и репатриране” към Община Пловдив, приет с решение № 17, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел изпълнение на дейностите по организация и контрол на дейността по паркиране на МПС в „Синя зона“ – собственост на Община Пловдив.

Предприятието има за предмет следните дейности, произтичащи от организацията и контрола на дейността по паркиране на МПС в „Синя зона“:

-   Изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране места -

преградни    съоръжения    (входно  – изходни    бариери,    ограждания,    кабинки    и    др.), информационни табели, насочено осветление, маркировка;

- Осъществяване мониторинг и контрол върху дейността по прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване в паркингите, гаражите и зоните за платено

паркиране;

- Експлоатиране и поддържане на паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране – общинска собственост;

- Координиране  и  контролиране  на  внедряването  и  поддръжката  на  вертикалната  и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в паркингите .и зоните за платено паркиране;

-  Координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в паркингите, гаражите

и зоните за платено паркиране – общинска собственост;

- Поддържа постоянна връзка и координация с държавните органи, общинските структури и други звена, имащи отношение към паркирането на МПС в Общината;

-  Съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта паркинги;

- При освобождаването таксува водачите на репатрираните автомобили за разходите по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински съвет – Пловдив;

-  Организира и осъществява блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили с технически средства (скоби) за принудително задържане и на автомобили, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;

-  Организира таксуването на водачите за поставянето и отстраняването на скобите по цени, определени от Общински съвет – Пловдив;

- Съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта паркинги;

-  При освобождаването таксува водачите на репатрираните автомобили за разходите по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински съвет-  Пловдив;

- Издава пропуски за преференциално паркиране на живущите в обхвата на „Синя зона“ и поддържа регистър на същите;

- Издава разрешение за ползване на служебни паркоместа и поддържа регистър на същите;

- Организира и осъществява блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили с технически средства (скоби) за принудително задържане и на автомобили, чиито водачи не са заплатили таксата за кратковременно паркиране.

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно ЗОС, Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.

115,937 total views, 20 views today