Начало Администрация Общински предприятия ОП „Организация и контрол по транспорта”

ОП „Организация и контрол по транспорта”

Общинско предприятие „Организация и контрол по транспорта“ е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив,на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

Адресът на управление на Предприятието е гр. Пловдив,
Ул. “6 септември” № 274

Тел. 032/628-701 – Директор; 032/622-550 – градски транспорт;  032/622-707 – Център за управление на трафика; 032/620 330 – Улично осветление

email: opokt@abv.bg

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол по транспорта” към община Пловдив, приет с решение № 406, взето с протокол № 19 от 25.10.2006 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието има за предмет следните дейности:
- Организира взаимоотношенията на Община Пловдив с държавните административни органи в областта на транспорта;
- Организира взаимоотношенията с фирми, извършващи транспортна дейност на територията на Общината;
- Участва в създаването на концепция за транспортното обслужване на гр. Пловдив;
- Участва в комисии по решаване на транспортни и комуникационни проблеми;
- Приема ежемесечни отчети на транспортните фирми, които имат договори за обслужване на линии от общинската транспортна схема;
- Приема ежемесечни отчети на транспортните фирми, извършващи вътрешноградски превози на територията на Община Пловдив, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за субсидиране на транспортната дейност;
- Осъществява GPS контрол и физически контрол за изпълнение на курсовете и разписанията от отделните превозвачи, по утвърдената транспортна схема за гр. Пловдив;
- Проверява и заверява първичните документи на транспортните фирми за вътрешноградски превози, удостоверяващи изминатия пробег;
- Участва съвместно с транспортните фирми в разработването методика, определяща критериите за разпределение на субсидиите и компетенциите за вътрешноправни превози;
- Разпределя предоставените от републиканския и общинския бюджет средства за субсидии и компенсации между превозвачите, съгласно възприетата методика;
- Организира издаването на разрешителни за извършване на таксиметрова дейност;
- Изграждане и поддържане на светофарни уредби;
- Изграждане и поддръжка на вертикалната сигнализация на уличната мрежа с пътни знаци и други средства за сигнализиране;
- Полагане на хоризонтална маркировка;
- Извършва пред проектни проучвания за промяна на организация на движението: основни улици, булеварди и кръстовища на територията на община Пловдив;
- Съгласува проекти за извършване на строително монтажни работи / СМР/ по пътното платно, за изграждане на вертикална и хоризонтална сигнализация и светофарни уредби;
- Издава пропуски: за извършване на СМР; за зареждане на търговски обекти;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник-кмет.

38,643 total views, 4 views today