Дневен ред

Сесията е закрита за граждани !

(съгласно заповед на министъра на здравеопазването РД-01-748 от 02.09.2021г.)

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

27. 10. 2021 г. /сряда/ от 09, 00 ч.

в ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

находяща се на ул.”Гладстон“ № 15,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 21XI-344/20-10-2021 – Удостояване с почетна значка на гр. Пловдив и награждаване с грамота и парична награда по случай 1 ноември 2021 г. – Ден на народните будители

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

2. 21XI-342/20-10-2021 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

3. 21XI-341/20-10-2021- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, приета с Решение № 10, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2008 г., последно изм. и доп. с Решение № 6, взето с Протокол № 1 от 26. 01. 2021 г.     

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

4. 21XI-358/20-10-2021 – Одобряване на проектобюджета на Община Пловдив за 2022 г. и актуализиране на бюджетната прогноза за 2023 и 2024 г. , изготвени в изпълнение на БЮ 5 от 04.10.2021 г. от Министерството на финансите

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

5. 21XI-340/18-10-2021 – Осигуряване на средства за съфинансиране по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

6. 21XI-361/20-10-2021 – Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

7. 21XI-343/20-10-2021 – Вземане на решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху недвижим имот -частна общинска собственост , находящ се в гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Филипово“ № 37, представляващ сграда с идентификатор 56784.505.1024.6 със застроена площ от 167 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.505.1024 , в полза на Народно читалище „Проф. Кирил Дженев – 2018″

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

8. 21XI-355/20-10-2021 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Четвърти януари“ №4, представляващ сграда с идентификатор 56784.519.79.2 със застроена площ 31 кв.м., брой етажи 1, изградена по реда на чл.120, ал.4 /отм./ от ППЗТСУ /отм./ попадаща в ПИ с идентификатор 56784.519.79, на Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Пловдив“                   

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 21XI-346/20-10-2021 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Тракия“, а именно: Клуб с метална конструкция на един етаж между бл.215 и бл.216, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.1314.1, със застроена площ от 166 кв.м., на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

10. 21XI-348/20-10-2021 – 1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2021 г., като в раздел II 2.7 „Учредяване вещно право на ползване по реда на чл.39 от ЗОС“ се добави нова т.1.2 на територията на р-н „Централен“ , а именно ПИ с идентификатор 56784.520.1690 с площ 1 426 кв.м., ведно с построените в имота сгради; 2. Вземане на решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години върху недвжим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Весела“ № 5, поземлен имот с идентификатор 56784.520.1690, с площ от 1 426 кв.м., ведно с построените в имота сгради с идентификатори :

-56784.520.1690.1. със застроена площ 434 кв.м., брой етажи 3, със склад с площ 434 кв.м., предназначение: Здравно заведение;

-56784.520.1690.2, със застроена площ 373 кв.м., брой етажи 1, със склад с площ 434 кв.м., предназначение: Здравно заведение, в полза на МБАЛ „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД.

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

11. 21XI-362/21-10-2021 – Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Ален Мак“ № 1, представляващ стол за ученическо хранене с площ от 387,70 кв.м., разположен на партерния етаж от сградата на училището

Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 21XI-365/21-10-2021 – Определяне на участник спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46, представляващ самостоятелна масивна едноетажна сграда в двора на ОУ „Д-р Петър Берон“, с предназначение – за ученическо столово хранене с площ от 300 кв.м. за извършване на дейности: ученическо столово хранене

Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 21XI-364/21-10-2021 – Изменение на т. 3 от решение № 189 на Общински съвет – Пловдив, взето с протокол № 11 от 03. 08. 2021 г.

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 21XI-359/20-10-2021 – Даване на съгласие за участие на Община Пловдив в учредяването на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност“ в Република България

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 21XI-360/20-10-2021 – Упълномощаване представителя на община Пловдив в ОСА на „Свободна зона – Пловдив“ АД за изразяване на становище по проекторешенията на извънредното Общо събрание, което ще се проведе на 11.11.2021 г. или при липса на кворум на резервната дата 26.11.2021 г.                

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 21XI-356/20-10-2021 – Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Жилфонд“, ведно с Приложение № 1 „Организационна структура на ОП „Жилфонд“ и Приложение № 2 „Опис на ДМА към 31.12.2020 г.“ и двете неразделна част от Правилника                

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив 

17. 21XI-354/20-10-2021 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Организация и контрол на транспорта“

  Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив 

18. 21XI-352/20-10-2021 – Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Многофункционална спортна зала“, ведно с Приложение № 1 „Организационна структура на ОП „Многофункционална спортна зала“ и Приложение № 2 „Опис на ДМА към 31.12.2020 т.“ и двете неразделна част от Правилника

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 27102021 т20 21XI-357/20-10-2021 – Даване разрешение на управителя на МБАЛ „Св.Мина-Пловдив“ ЕООД да реализира проект „Дейности по СМР-реконструкция/ремонтни дейности на съществуващото кардиологично отделение за превръщането му в постоянно COVID отделение на обща стойност 196 180,93 лв. с ДДС, след сключване на одобрено Споразумение за партньорство между МБАЛ „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД и Министерство на здравеопазването, като бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ от ОПРР2014-2020

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 21XI-350/20-10-2021 – Даване разрешение на управителя на МБАЛ „Св. Мина“-Пловдив“ ЕООД за закупуване със собствени финансови средства, при условията на разсрочено плащане, на нова медицинска апаратура с прогнозна стойност до 38 000 лв. без включен ДДС

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

21. 21XI-347/20-10-2021 – 1. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ I – Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три /3/ години на недвижим имот от 0,5 кв.м. , находящ се в гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазар“ № 5 във фоайето на първи етаж на дружеството; 2. Утвърждаване на тръжна документация на „ДКЦ I – Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството

 Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив          

22. 21XI-345/20-10-2021 – 1.Даване разрешение на Управителя на „ДКЦ I Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот с обща застроена площ от 36 кв.м. за аптека на входното фоайе на сградата, собственост на дружеството; 2. Утвърждаване на тръжна документация на „ДКЦ -I Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

23. 21XI-349/20-10-2021 – 1. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ V – Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството;2. Утвърждаване на тръжна документация на „ДКЦ V – Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

24. 21XI-351/20-10-2021 – Одобряване на бизнес-програма на д-р Влатко Глигоров, за срока на възлагане на управлението на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I -Пловдив“ ЕООД          

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

25. 21XI-353/20-10-2021 – Одобряване на застраховател на МБАЛ „Св. Мина-Пловдив“ ЕООД, сключване на застраховка „Професионална отговорност“ на лица упражняващи медицинска професия със ЗАД „ДаллБогг:Живот и Здраве“ АД за срок от една година     

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

26. 21XI-363/21-10-2021 – Одобряване на застраховател на „ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД, сключване на застраховка „Професионална отговорност“ на медицински персонал със ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, за срок от една година                                         

Вносител: Йордан Ставрев – Зам.-кмет на община Пловдив ОРС, ЗА зам.-кмет „Екология и здравеопазване“, съгласно заповед № 21ОА-2779/15. 10. 2021 г.

 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ИВАНОВ

                  Зам.-председател на Общински съвет – Пловдив

                   ЗА  Председател на Общински съвет – Пловдив,

           съгласно възлагателно писмо с № 21Х-161/14. 10. 2021 г.

 

257,642 total views, 40 views today