Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

15. 02. 2018 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

          1. 18XI-38/30-01-2018 – Участие на община Пловдив в редовно заседание на Общо събрание на ‘Асоциация по В и К – Пловдив’ на 22.02.2018 г.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив      

          2. 18XI-50/07-02-2018 – Дарение на парични средства в размер общи на 3150 лв. за издаване на документи за пребиваване в полза на 10 студенти, украински граждани от българска народност, приети да се обучават по специалност ‘Софтуерно инженерство’ , професионално направление ‘Информатика и компютърни науки’, съгласно сключен между община Пловдив и ПУ ‘Паисий Хилендарски’ Меморандум за сътрудничество, одобрен с решение № 272 от 16.06.16 г. на Общински съвет Пловдив                        

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.         

3. 18XI-49 /07-02-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр.Пловдив              

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г. 

4. 18XI-56/09-02-2018 – Вземане на решение за допълване на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с решение № 28, взето с протокол № 2 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Пловдив в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.9 от ЗОС

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.                       

5. 18XI-55 /09-02-2018 – Вземане на решение за придобиване от страна на община Пловдив на недвижим имот,находящ се в гр.Пловдив, ул.’Цар Ивайло’ №2 за сумата от 353 333 лв. достигната при проведената на 06.02.2018 г. публична продан

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

6. Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, в частта на § 28, в частта му за §7 и § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба, приета с Решение № 8, взето с Протокол № 1 от 23. 01. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив 

          7. 18XI-51/07-02-2018 – Одобрение на предоставяне на съфинансиране на проектно предложение ‘Образователна инфраструктура’ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив’ в размер на 2 110 753.89 лв. , по процедура ‘Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Пловдив’ – ос 1 на Оперативна програма ‘Региони в растеж ‘ 2014-2020 ‘                         

          Вносител: Димитър Кацарски– Зам.-кмет на община Пловдив         

8. 18XI-46 /07-02-2018 – Съгласие община Пловдив да участва като партньор чрез второстепенния си разпоредител с бюджетни средства -Комплекс за социални услуги ‘Свети Георги’-Пловдив за финансиране по Програма  Erasmus+ по проект с кандидат Висше училище по агробизнес и развитие на регионите                        

          Вносител: Георги ТитюковЗам.-кмет на община Пловдив         

9. 18XI-43/05-02-2018 – Възможност за участие на община Пловдив в процедура № BG05М9ОР001-2.008 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ‘Подкрепа за лица с увреждания’ по Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.’ с конкретен бенефициент -община Пловдив    

          Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив 

10. 18XI-53/08-02-2018 – Подписване на споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Performing Arts Strategies  /САЩ/                              

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г. 

11. 18XI-54/08-02-2018 – Определяне на лицензиран експерт-счетоводител за заверяване на годишния финансов отчет на общинска фондация ‘Пловдив 2019′ за 2017 г.                             

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г. 

          12. 18XI-47/07-02-2018 – Условията и реда за приемане на годишните финансови отчети за 2017 г. на едноличните търговски дружества, собственост на община Пловдив          

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив         

13. 18XI-52 /08-02-2018 – Даване на разрешение за подписване на Анекс № 1  към договор а банков кредит № ДУ-02/22.02.2012 г. и подписване на Анекс № 1 към Договор за особен залог на движими вещи от 22.02.2012 г. към Договор за банков кредит № ДУ-02/22.02.12 г., сключен между ‘Сибанк’ ЕАД и ‘МБАЛ Св.Мина’-Пловдив ЕООД   Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив                             

          14. 18XI-48/07-02-2018 – 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Градини и паркове’, приет с решение № 405 от 25.10.2006 г., както следва: §1.-§3 Отмяна на Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Градини и паркове’ и приемане на актуализирано Приложение № 1                   

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 18XI-45 /05-02-2018 – Одобряване на ПУП -Парцеларен план по смисъла на чл.110 , ал.1,т.5 от ЗУТ, за линеен обект:’Трасе за външно електроснабдяване от В/ст. ‘Прослав’ в ПИ с ИД 56784.269.375 , преминаващо пред ПИ с ИД 56784.269.377; 224.53; 224.54; 268.88-полски пътища в землище на кв.Прослав, гр.Пловдив за ел.захранване на УПИ 224.72-производствени дейности, р-н ‘Западен’, местност ‘Прослав’ гр.Пловдив                   

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

          16. 18XI-42/05-02-2018 – Допълнение на ‘Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив – площад ‘Централен’, ул.’Княз Александър I Батенберг’, площад ‘Римски стадион’, ул.’Райко Даскалов’-до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства’ – територията на кв.Капана          

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.         

17. 18XI-44/05-02-2018 – Допълнение на ‘Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив – площад ‘Централен’, ул.’Княз Александър I Батенберг’, площад ‘Римски стадион’, ул.’Райко Даскалов’-до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства’ – в обхвата на зона Б                    

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

          18. 18XI-41/05-02-2018 – Допълнение на ‘Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства, разположени в обхвата на Спортен комплекс ‘Отдих и култура’, заключена между следните граници:на север -коритото на р.Марица, на изток -бул.’Копривщица’, ул.’Ясна поляна’, ул.’Братия’, бул.’Шести септември’, на юг-бул.’Свобода’, ул.’Парк Отдих и култура’ , на запад -крайна регулационна граница на ППРП ‘Спортен комплекс Отдих и култура’, гр.Пловдив, одобрен с решение № 368 от 29.11.2001 г. на Общински съвет Пловдив              

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г. 

          19. 18XI-40/05-02-2018 – Даване на съгласие за изграждане на ‘Бюст-паметник на Никола Петков’ в улична регулация -тревна площ между ул. ‘Гладстон’ и ул.’Никола Петков’, гр.Пловдив                   

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г. 

          20. 18XI-39/05-02-2018 – Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на летеца и космонавт Игор Волк в УПИ I-Хълм на Освободителите, кв.328, гр.Пловдив              

          Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-177/ 02. 02. 2018 г.

 

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

99,386 total views, 6 views today