Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

16. 11. 2017 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

            1. 17XI-405 /08-11-2017 - Обявяване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пловдив, бул.’Княгиня Мария Луиза’, представляващи: ПИ с идентификатори 56784.523.4191 и 56784.523.4192 по КК и КР на гр. Пловдив с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг имот на културно-историческо наследство, вкл. в УПИ I-общ., за експониране на антична базилика и за обществено обслужване, кв.137А по плана на Първа градска част, за ПОС                                 

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2776/ 07.11.2017 г.

            2. 17XI-400/06-11-2017 – Обявяване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул.’Шести септември’ № 274, а именно :поземлен имот с идентификатор 56784.525.267,УПИ XIII-525.267, предназначение: Административна, делова сграда, със застроена площ 472 кв.м, брой етажи 7, за публична общинска собственост                        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив            

            3. 17XI-407 /08-11-2017 - Подписване на Меморандум между община Пловдив и ‘Телелинк’ ЕАД относно сътрудничество за популяризиране на туризма, културата и спорта на територията на град Пловдив чрез реализиране на програма Пловдив Сити Кард                     

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2776/ 07.11.2017 г. 

            4. 17XI-406 /08-11-2017 - Изменение на бюджета на община Пловдив за 2017 година            

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2776/ 07.11.2017 г.

5. 17XI-412 /09-11-2017 - Одобряване на временен безлихвен заем по проект ‘Независим живот – Район ‘Източен’ в изпълнение на договор регистрационен №BG05M9OP001-2.002-0218-C001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, в размер на 70 000.00 лв

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив           

            6. 17XI-408 /08-11-2017I. Закриване на ОП ‘Туризъм’ гр. Пловдив; II. Приемане на Правилник за отмяна на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Туризъм’ гр. Пловдив и приложенията към него.

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив 

            7. 17XI-410 /08-11-2017 - Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОИ ‘Старинен Пловдив’, приет с Решение № 310/ 14/ 02. 08. 2012 г., посл. изм. с Решение № 31/1/28.01.2016 г. на Общински съвет – Пловдив                   

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2776/ 07.11.2017 г.

8. 17XI-398/02-11-2017 – Изпълнение разпоредбата на чл. 24, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив            

            9. 17XI-395/31-10-2017 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за части от кв. 42, кв. 42А, кв. 58 и кв. 59 по плана на кв. ‘Коматево’, гр. Пловдив 

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив           

            10. 17XI-394/31-10-2017 – Допускане изработване на ПУП-План схема за допълнение на схемата за газификация към одобрен ПУП-ПУР на смесена многофункционална зона юг с устройствени схеми, р-н ‘Южен’ с обект:’Директен газопровод на Симид агро’ ЕООД от АГРС ОЦ-Юг Пловдив  до площадка на ‘Симид агро’ ЕООД в ПИ 56784.536.1702 по КК-Пловдив, с административен адрес бул.’Кукленско шосе’ № 1 гр. Пловдив               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив           

            11. 17XI-393 /23-10-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Източен’, ул.’Елба’ № 32, бл. 4009, вх. В, ет. 2, ап. 4/16, обект с идентификатор 56784.554.137.1.10. на правоимащите наематели – Звезда Георгиева Кочева, Митко Ангелов Кочев, Георги Митков Кочев и Петър Митков Кочев

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив            

12. 17XI-411/09-11-2017 - Осигуряване на устойчивост на проектните дейности по Проект BG06-103 ‘Изграждане на младежки център в гр. Пловдив’ по Програма ‘Деца и младежи в риск’ Компонент 1- ‘Грижа за младежи в риск’, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство            

 Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив                       

13. 17XI-403 /07-11-2017 - Вземане на решение за придобиване от страна на община Пловдив чрез покупко- продажба на недвижим имот с идентификатор 56784.521.1297 с площ 5634 кв.м, който ПК съответства на УПИ II - археология и обществени дейности, кв. 125 по плана на Централна градска част - Пловдив, собственост на ‘Младост Алфа’ ЕООД                             

Вносител: Постоянната комисия по Устройство на територията и жилищна политика

14. 17XI-397/ 02-11-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Тракия’, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 16/ 58, с площ на обекта 61,52 кв.м на правоимащите наематели Бисер Атанасов Тянев и Мая Георгиева Тянева            

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 17XI-396/ 02-11-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Северен’, ул.’Победа’№ 21а, бл.3102, секция С4, ет.9, ап.39 , с площ на обекта 57, 59 кв.м на правоимащия наемател Веселин Николаев Кондов                                 

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            16. 17XI-401/ 06-11-2017 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н Централен, ул.’Омуртаг’ № 1.                                   

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            17. 17XI-409/ 08-11-2017 - Даване разрешение на управителя на МБАЛ ‘Св. Пантелеймон – Пловдив’ЕООД за закупуване със собствени финансови средства на един брой дизелов генератор за аварийно електрическо захранване с прогнозна стойност до 40 000 лв. без ДДС

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив    

18. 17XI-413/ 10-11-2017 – Даване разрешение на управителя на МБАЛ „Свети Мина – Пловдив“ ЕООД за сключване на застраховки „Имущество“ и „Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия“ със ЗК „Олимпик – клон България“

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

            19. 17XI-404 /07-11-2017 - Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.05.2017 г.-31.10.2017 г.                  

            Вносител: Савина Петков – общински съветник, Председател на Общински съвет – Пловдив

20. 17XI-399/ 06-11-2017 – Опрощаване на задължения към държавата на жител на община Пловдив                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив           

            21. 17XI-402/ 06-11-2017 – Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване                     

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

 

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

86,767 total views, 14 views today