Дневен ред

Следващата сесия на ОбС-Пловдив ще се проведе на 16.09.2022г/Петък/

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М 

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

02. 08. 2022 г. /вторник/ от 09, 00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. 22XI-373/26-07-2022 – Приемане на дарение от г-н Румен Найденов, включващо изградена Интегрална система за видеонаблюдение и контрол на територията на гр. Пловдив, за 15 броя кръстовища в р-н „Северен“ на община Пловдив, която е интегрирана в мониторингов център в III РПУ на ОД на МВР-Пловдив.

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

2. 22XI-377/26-07-2022 – Създаване на нова локализационна единица /булевард/ гр. Пловдив         

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

3. 22XI-378/26-07-2022 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив             

 Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

4. 22XI-344/21-07-2022 – Изменение и допълнение на решение № 213, взето с протокол № 10 от 26.05.2022 г., касаещо допълнителни споразумения към договори за обществена услуга-превоз на пътници по маршрут и разписания от утвърдената транспортна схема на община Пловдив.                     

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

5. 22XI-374/26-07-2022 – Преразпределение на средства от бюджета на община Пловдив за 2022 г. за увеличаване на стойността на сключени договори.

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

6. 22XI-358/25-07-2022 – Одобряване на решение на Кмета на община Пловдив за приемане на предложение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № 19 ДГ 1127/10.12.2019 г. за възлагане на концесия за строителство по чл.7, ал.2, т.1 и 2 от Закона за концесиите и за предоставяне и управление на услуги на стадион „Тодор Диев“ гр. Пловдив, сключен между Кмета на община Пловдив и ПФК „Спартак Пловдив-1947″ АД                  

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

7. 22XI-375/26-07-2022 – Даване на съгласие за промяна предназначението на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗОЗЗ на част от поземлени имоти с идентификатори: 56784.375.42; 56784.375.43 и 56784.314.35, съставящи земеделска земя с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път в път н трайна настилка, с цел осигуряване на „Транспортен достъп“ към поземлен имот с идентификатор 56784.314.3 по КК и КР на гр. Пловдив, като процедурите са за сметка на заинтересованото лице.          

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г.

8. 22XI-372/26-07-2022 – 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2022 г., чрез заличаване от раздел II.1.2. „Предоставяне на нежилищни имоти под наем“, II.1.2.1 „Нежилищни имоти предоставени за управление на община Пловдив“ на територията на р-н „Централен“ под № 1.60 и от раздел II.3 „Описание на имотите“, които общината има намерение да предостави на концесия“ на територията на р-н „Централен“ под № 1.7. и включване на ПИ с идентификатор 56784.522.3577, с площ от 508 кв.м., ведно с построените сгради с адрес: ул. „Велико Търново“ № 7, в раздел II2.3. „Недвижими имоти предвидени за продажба чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и НРПУРОИ, под № 1.17; 2. Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 7, а именно:ПИ с идентификатор 56784.522.3577, с площ от 508 кв.м., ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 56784.522.3577.1 със застроена площ 159 кв.м. – Сграда за битови услуги; сграда с идентификатор 56784.522.3577.2 със застроена площ от 49 кв.м. – Жилищна сграда -еднофамилна; сграда с идентификатор 56784.522.3577.3 със застроена площ 50 кв.м. – Селскостопанска сграда.

 Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

9. 22XI-354/22-07-2022 – 1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г., като в раздел II.2.2. „Продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ на територията на р-н „Източен“ се добави нова позиция под № 2; 2. Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Източен“, ул. „Ландос“ № 17 на ПИ с идентификатор 56784.555.323 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 788 кв.м.    

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

10. 22XI-353/22-07-2022 – 1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., чрез допълване на раздел II2.5. „Прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1 от ЗОС“ с недвижим имот на територията на р-н „Южен“, като се създава нова позиция с номер 5.2., а именно: ул. „Обнова“ № 27, ПИ с идентификатор 56784.534.575 с площ от 699 кв.м.- /общинска собственост-99/699 ид.части от ПИ/; 2. Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Южен“, ул. „Обнова“ № 27, представляващ ПИ с идентификатор 56784.534.575 по КК и КР на гр. Пловдив , с площ от 699 кв.м.  

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г.

11. 22XI-352/22-07-2022 – 1.Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г., като в раздел II.2.3 „Недвижими имоти предвидени за продажба чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и НРПУРОИ се добави „ПИ с идентификатор 56784.508.98, к площ 2 376 кв.м, за който е отреден УПИ Риба и рибни продукти, кв. 12 по плана на СИЗ, гр. Пловдив, под № 4.9″; 2. Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“, а именно: ПИ с идентификатор 56784.508.98 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 2 376 кв.м., за който ПИ с отреден УПИ – Риба и рибни продукти, кв.12 по плана на СИЗ, гр. Пловдив.   

  Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

12. 22XI-348/22-07-2022 – I.Вземане на решение за изменение на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. II. Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на Фондация „Юкрейн Съпорт енд Реноватион“, както следва: -самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.1909.1.5 по КК и ПР на гр. Пловдив, брой нива71, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1909 с площ 61,28 кв.м., с предназначение:жилище, апартамент № 5, ет.3, вх.А, бл. „Университетски“, на бул. „Източен“ № 14; -самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.1909.1.2. , находящ се в сграда № 1,разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1909, с площ 61,28 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент № 2, ет.2, вх. А, бл. „Университетски“, на бул. „Източен“ № 15.            

  Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА Кмет  на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1610/18. 07. 2022 г. 

13. 22XI-331/18-07-2022 – 1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г., като в раздел II.2.2 „Продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ на територията на р-н „Централен“ се добавя нова позиция № 1.9; 2. Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Захари Стоянов“ № 79, а именно: 1/3 иД.части от ПИ с идентификатор 56784.521.1129 с площ 385 кв.м, за който поземлен имот е отреден УПИ VIII-1263, кв.40 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“.

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 22ОА-1516/08. 07. 2022 г. 

14. 22XI-365/25-07-2022 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция“, ведно с Приложение № 1 – Организационно-управленска структура на персонала на ОП „Дезинфекционна станция, неразделна част от Правилника            

Вносител: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“, съгласно Заповед № 22ОА-1611/18. 07. 2022 г. 

15. 22XI-359/25-07-2022 – Предоставяне на временен безлихвен заем в размер 420 000 лв. от бюджета от бюджета на община Пловдив за 2022 г. на МБАЛ „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД        

  Вносител: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

16. 22XI-371/26-07-2022 – I. Одобряване на Инвестиционна програма на „Диагностично – консултативен център V – Пловдив“ ЕООД за 2022-2023 година; II. Даване разрешение на управителя на „Диагностично – консултативен център V – Пловдив“ ЕООД за закупуване необходимата апаратура, за нуждите на лечебното заведение, заложена в Инвестиционната програма на дружеството за 2022-2023 година на обща стойност до 431 400 /четиристотин тридесет и една хиляди и четиристотин лева/ без включен ДДС, със собствени средства при условията на разсрочено плащане и при спазване на Закона за обществените поръчки.

 Вносител: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

17. 22XI-362/25-07-2022 – Утвърждаване на д-р Николай Забунов за управител на „ДКЦ-Пловдив“ ЕООД             

  Вносител: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

18. 22XI-363/25-07-2022 – Утвърждаване на д-р Константин Сапунджиев за управител на МБАЛ „Св.Пантелеймон-Пловдив“ ЕООД                     

  Вносител: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

19.  22XI-370/26-07-2022 – Одобряване на застраховател на „Диагностично – консултативен център – Изток“ ЕООД, сключване на имуществена застраховка и застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ със ЗК „Уника“ АД за срок от една година.

 Вносител: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

20. 22XI-379/27-07-2022 – Одобряване на застраховател на „МЦРСМ-Пловдив“ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗК „ЛевИнс“ АД и застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ със ЗАД „ДаллБогг“ АД за срок от една година

Вносител: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

21. 22XI-364/25-07-2022 – Одобряване на застраховател на „ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗК „Лев Инс“ АД за срок от една година     

  Вносител: инж. Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

22. 22XI-376/26-07-2022 – Изменение на учредителен акт на ОФ „Пловдив 2019″. Обезпечаване на дейността на общинската фондация за тригодишен период, чрез осигуряване на финансови средства за издръжка, програми за култура, организиране и провеждане на фестивали и събития , подготовка и участие в проекти по национални, европейски и други донорски програми.     

 Вносител: Пламен Панов – Зам.-кмет на община Пловдив

23. 22XI-350/22-07-2022 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот -чос, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Витоша“ № 1а, а именно: сграда с идентификатор 56784.519.445.1, със застроена площ 49 кв.м., брой етажи : 1, предназначение: сграда за обществено хранене и сграда с идентификатор 56784.519.445.2, със застроена площ 16 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, попадащи в ПИ с идентификатор 56784.519.445, на Сдружение „ИЗКУСТВО ДНЕС“.   

       Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

24. 22XI-349/22-07-2022 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Богомил“ № 21, сграда с идентификатор 56784.523.906.3 по КК и КР на гр. Пловдив, със застроена площ 110 кв.м., на СНЦ „Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив“.           

  Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

25. 22XI-356/25-07-2022 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Тракия“, ЖК „Тракия“, бл.*, вх. *, ет.*, ап.*, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***************, с предназначение: жилище, апартамент, включен във фонд „Настаняване под наем“, на правоимащия наемател Б. С.

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

26. 22XI-332/18-07-2022 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на част от недвижим имот-пос, находящ се в гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1, а именно: 10 кв.м. от източното помещение, представляващо информационен център /деловодство/ на община Пловдив, находящ се на първия етаж от двуетажната сграда с идентификатор 56784.522.937.2, за извършване на дейност-за дейности от финансов характер /банков офис/                      

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

27. 22XI-346/22-07-2022 – Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Южен“, ул. „Стамат Икономов“ № 4, а именно: 4/9 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.531.1634 по КК и КР, с площ 322 кв.м.             

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

28. 22XI-333/18-07-2022 – Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Харитон Куев“ № 1, представляващ поземлен имот с идентификатор 56784.506.204, ведно със сграда с идентификатор 56784.506.204, ведно със сграда с идентификатор 56784.506.204.1 и сграда с идентификатор 56784.506.204.2, чрез продажба на частта на община Пловдив , а именно: 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 56784.506.204 с площ 259 кв.м       

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

29. 22XI-357/25-07-2022 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Волга“ №33Е, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.521.79 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 189 кв.м., за който поземлен имот е отреден УПИ IV-82, кв.8 по регулационния план на кв. „Освобождение и Гео Милев“, гр. Пловдив

 Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив           

30. 22XI-351/22-07-2022 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Горно Броди“ № 27, а именно: ПИ с идентификатор 56784.530.1130 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 231 кв.м., за който поземлен имот е отреден УПИ I-1130, кв.82 по регулационния план на кв. „Македония“, гр. Пловдив.                 

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

31. 22XI-347/22-07-2022 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-чос, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 26б, а именно : поземлен имот с идентификатор 56784.530.2275, с площ от 425 кв.м.     

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

32. 22XI-334/18-07-2022 – Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на част от кв. 8 по плана на Старинна градска част – Пловдив, във връзка със заявление с вх.№ 21П-9990/04.11.2021 г., във връзка с инициатива за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ                     

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

33. 22XI-303 /06-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.9-нов по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив                    

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

34. 22XI-311 /11-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. I по плана на ИИЗ- IV част, гр. Пловдив

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

35. 22XI-308 /11-07-2022 – Допускане изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с ИД 56784.248.24 по КККР на гр. Пловдив, район „Западен“, местност „Прослав“ с промяна предназначение на земеделска земя за производствени и складови дейности, обществено и делово обслужване               

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

36. 22XI-304 /06-07-2022 – Допускане изработване на проект на ПУП-ПРЗ на част от кв. 42 по плана на кв. „Коматево“, гр. Пловдив

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

37. 22XI-305 /11-07-2022 – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 102427-VIII-жил. застр., 102427-IX-жил. застр. и 102427-X-жил.застр., представляващи поземлени имоти с идентификатори 56784.382.641, 56784.382.642, 56784.382.643, по КККР на гр. Пловдив, район „Южен“, местност кв. „Беломорски“, с променено предназначение на земеделска земя

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

38. 22XI-307/11-07-2022 – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 383.701, жил. застр., УПИ 383.702, жил. застр., УПИ 383.703, жил. застр., УПИ 383.704, жил. застр., УПИ 383.705, жил. застр., УПИ 383.706, жил. застр., представляващи ПИ с ИД 56784.383.701, 56784.383.702, 56784.383.703, 56784.383.704, 56784.383.705 и 56784.383.706, по КККР на гр. Пловдив, район „Южен“, местност „Коматевско шосе“, с променено предназначение на земеделска земя

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

39. 22XI-309 /11-07-2022 – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 18 – нов от „ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона „ЮГ“ с устройствени зони, район „Южен“, гр. Пловдив“, бивш кв. 8а по плана на ЮИЗ, гр. Пловдив

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

40. 22XI-306 /11-07-2022 – Допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.7.74 по КК на гр. Пловдив, р-н „Северен“, местност „Копринкова могила“ за промяна на предназначението на земеделска земя за производствена дейност.

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

41. 22XI-310 /11-07-2022 – Допускане на изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на част от кв. 10-нов по плана на К-с „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

42. 22XI-312 /11-07-2022 – Вземане на решение за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 6.135, обслужваща, производствена и складова дейност и УПИ 6.119, обслужваща и складова дейност, район „Северен“, местност „Юртлука“ с променено предназначени на земеделска земя

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив         

43. 22XI-369/26-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.86 – нов по плана на ПУП – ПРЗ и схеми на кв.“Христо Смирненски IV“, гр. Пловдив                 

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

          44. 22XI-368/26-07-2022 – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ 103028, жил.застр., район „Южен“, местност „Коматевско шосе“ с променено предназначение на земеделска земя.              

 Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

45.22XI-367/26-07-2022 – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ 102121-I, жилищно застрояване, ПИ с ИД 56784.382.664 по КК на гр.Пловдив, район „Южен“, местност „Бялата воденица“ с променено предназначение на земеделска земя

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

46.22XI-360/25-07-2022 – Одобряване на проект ПУП-ПРЗ и план схеми: „Електрификация“, „В и К“ и „Транспортно-комуникационна“ за поземлени имоти с идентификатори 56784.382.155 и 56784.382.156 по КК и КР на гр. Пловдив, р-н „Южен, местност кв. „Беломорски“ с промяна предназначение на земеделска земя за жилищно застрояване                 

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив         

47. 22XI-355/22-07-2022 – Допускане изработване на план схема Транспортно-комуникационна схема и ПУП-парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп на УПИ 7.283, за склад, представляващ част от ПИ с идентификатор 56784.7.155 по КК на гр. Пловдив, р-н „Северен“, местност „Копринкова могила“, с промяна предназначение на земеделска земя.      

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

48. 22XI-345/22-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.2 по плана на кв. „Христо Ботев- север“, гр. Пловдив.

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

49. 22XI-343/20-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-специализирана план – схема за линеен обект на техническата инфраструктура „Улична канализация по общински път с идентификатор 56784.513.9503 и път с идентификатор 56784.513.9530 по КККР на гр. Пловдив, кв. „Хр.Смирненски III“

 Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив  

50. 22XI-342/18-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.2-нов по плана на ЮИПЗ-II част, гр. Пловдив.                      

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

51. 22XI-341/18-07-2022 – Допускане изработване на проект за изменение на ПУП-План на застрояване на част от кв.691-нов по плана на Пета градска част, гр. Пловдив.             

  Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив

52. 22XI-340/18-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-146 обществено обслужващи дейност, УПИ II-147 обществено обслужващи дейности, от кв. 17 по плана на комплекс „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив     

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

53. 22XI-339/18-07-2022- Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв.67 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив.                      

 Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив

54. 22XI-338/18-07-2022 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.21 и 21а по плана на „Младежки хълм“ гр. Пловдив.             

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив

55. 22XI-337/18-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 89-нов/12-стр., жилищна група А-1,2,3/ по плана на ЖК „Тракия“ гр. Пловдив          

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив  

56. 22XI-336/18-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за част от кв. 14 по плана на кв. „Коматево“, гр. Пловдив    

Вносител: арх. Димитър Ахрянов –Главен архитект на община Пловдив 

57. 22XI-335/18-07-2022 – Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв. 22 по плана на ПУП -ПУР на кв. „Христо Смирненски III“ гр. Пловдив       

 Вносител: арх. Димитър Ахрянов – Главен архитект на община Пловдив

 

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

      Председател на Общински съвет – Пловдив

1,216 total views, no views today