Дневен ред

 Следващата сесия на ОбС Пловдив ще се състои на 30.01.2020 от 09.00ч.

300120

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

16. 01. 2020 г. /четвъртък/ от 10,30 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

             

1. 19XI-438/27-12-2019 – Обявяване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Северен’, местност ‘Между Голямоконарско и Пазарджишко шосе’, землище на община Пловдив, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.24.250 по КККР с площ от 4999 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, за който е отреден УПИ I-24.250, зооветеринарен комплекс, образуван със заповеди №№ 16ОА-1963/04.08.16 г. и 17ОА-1495/16.06.2017 г. на Кмета на община Пловдив, за публична общинска собственост.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

2. 20XI-1/07-01-2020 – Календар на културните събития на община Пловдив за 2020 г.             

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

3. 20XI-5/10-01-2020 – Сключване на шест споразумения за сътрудничество между районите на община Пловдив: ‘Източен’, ‘Западен’, ‘Централен’, ‘Северен’, ‘Южен’, ‘Тракия’ и Областен съвет на Сдружение ‘Български червен кръст’ – Пловдив за изпълнението на социална програма ‘Мобилни социални екипи в районите на община Пловдив’ за дейности в период от 01.02.2020 г.-31.12.2020 г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

4. 20XI-7/10-01-2020 – Приемане на Програма за намаляване броя на децата с наднормено тегло и затлъстяване в общинските училища на територията на община Пловдив за периода 2020 г.-2021 г.

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив           

5. 20XI-2/10-01-2020 – Приемане на Програма за ранна диагностика, профилактика и рехабилитация на гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош при децата от общинските училища на гр. Пловдив

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив           

6. 20XI-6/10-01-2020 – Приемане на Програма за ранна диагностика и превенция на атопичен дерматит 2020-2021 г.              

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив           

7. 20XI-4 /10-01-2020 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ Пловдив, район Южен’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗК ‘Лев Инс’ АД и застраховка ‘Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност’ със ЗД ‘Евроинс’ АД            

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 20XI-3/10-01-2020 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ IV -Пловдив’ ЕООД да сключи имуществена застраховка и застраховка ‘Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност’  със ‘ЗАД ДаллБог: Живот и Здраве’ за срок от една година

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 20XI-8/10-01-2020 – Промяна състава на Общинска наблюдателна комисия

Вносител: инж. Александър Държиков – общински съветник, Председател на Общински съвет – Пловдив

 

    ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

Председател на Общински съвет – Пловдив

175,885 total views, 102 views today