Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

09. 03. 2017 г. /четвъртък / от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 17XI-84/02-03-2017 – Дарение на парични средства в размер на 2000 /две хиляди/ лв за две пловдивски семейства пострадали от пожар 

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

2. 17XI-70 /01-03-2017 – Утвърждаване на разходите за заплати за 2017г. по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на Община Пловдив                                    Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

3.17XI-69/01-03-2017 – Изменение на бюдежета на Община Пловдив, във връзка с осигуряване на средства за финансиране през 2017 г. на основен ремонт за обект ‘Подлез при Централна поща’ – транспортен възел на бул.’Цар Борис III Oбединител’- бул.’Княгиня Мария Луиза’ – ул.’Гладстон’                                 

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

4.17XI-85/02-03-2017 – Изменение на бюджета на община Пловдив, във връзка с изменение на т. 33 от решение № 18 от 26. 01. 2017 г. , относно:  ‘Бюджета на община Пловдив за 2017 г. индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г.            

 Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

5. 17XI-82/01-03-2017 – Одобряване проект на договор за приемане и третиране на биоразградими отпадъци с код и наименование ’19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места на обект’ Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

6. 17XI-65 24-02-2017 – Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.508.721 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ от 924 кв.м., начин на трайно ползване: за първостепенна улица, стар идентификатор 56784.508.598, с местонахождение: гр.Пловдив, ул.Брезовско шосе

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

7. 17XI-80/01-03-2017 – Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.508.714 по КККР на гр.Пловдив с площ от 395 кв.м., трайно предназначение на територията: Урабнизирана, начин на трайно ползване: За първостепенна улица, стар идентификатор: 56784.508.83, номер по преходен план: няма, с местонахождение гр.Пловдив, ул.’Брезовско шосе’ №180                        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

8. 17XI-67/24-02-2017 – Вземане на решение за отдаване под наем на Сдружение ‘Регионална занаятчийска камара – Пловдив’ за срок от 5 години на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Стръмна’ № 1а за възстановяване и създаване на улица на занаятите на ул. ‘Стръмна’            

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

9. 17XI-77 /01-03-2017 – Вземане на решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години върху недвижим имот – чос, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Гладстон’ № 32 в полза на Сдружение ‘Дружество на пловдивските художиници’ – гр. Пловдив                          

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

10. 17XI-81/01-03-2017 – Вземане на решение за учредяване възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на трафопост със застроена площ от 15,60 кв.м. с определена сервитутна зона с площ 42,19 кв.м. в недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район ‘Източен’ в полза на ‘ТЕКРЕАЛ’ ЕООД                      

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

11. 17XI-53/17-02-2017 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР ‘Тракия’, бул. ‘Освобождение’ № 75, бл. 191, секция ‘Б2′, вх. ‘Г’, ет. 6, ап. 18, с недвижим  имот, собственост на Светослав Иванов Петков, находящ се в гр.Пловдив, КЖ ‘Ландос’, ул.’Крайречна’ № 26, бл.4053А, вх.А, ет.7, ап. № 27/51                              

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

12. 17XI-78 /01-03-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Южен’, ул. ‘Поручик Въльо Стефов’№ 15, бл.1120, вх.Б, ет.7, ап.19, който имот представлява самостоятелен обект с идентификатор 566784.535,110.2.19, с предназначение на обекта: жилище, апартамент на правоимащите наематели – Елена Петрова Петрова  и Александър Кирилов Петров

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

13. 17XI-51/16-02-2017 – Обявяване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Весела’ № 30, източното крило-първи и втори етаж с разгърната застроена площ 414 кв.м., чест от сграда с идентификатор 56784.520.1215.1 по КК и КР на гр.Пловдив, предназначение:сграда за детско заведение, разположена в имот с иветнификатор 56784.520.1215 с площ от 5071 кв.м., за публична общинска собственост                       

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

14. 17XI-79/01-03-2017 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – чос, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Георги Кондолов’ № 42 с площ от 304 кв.м., трайно предназначение на територията : урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване            

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

15. 17XI-66/24-02-2017 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. ‘Цариградско шосе’ № 71, поземлен имот с идентификатор: 56784.527.250 с площ от 1651 кв. м.                              

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

16. 17XI-52 /16-02-2017 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Харитон Куев’ № 5, а именно:поземлен имот с идентификатор 56784.506.203 с площ 284 кв.м.

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

17. 17XI-64 /24-02-2017 – Даване на предварително съгласие от Общински съвет Пловдив за процедиране по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на общински ПИ с идентификатор 56784.262.40 от ‘друг вид водно течение, водна площ, съоръжение’ в ‘полски път’, находящ се в гр.Пловдив, район ‘Западен’, местност ‘Прослав’, за осигуряване на транспортен достъп

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

18. 17XI-48 /14-02-2017 – Даване на съгласие от Общински съвет за процедиране по реда на чл.78 а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на общински ПИ с идентификатор 56784.18.95 от ‘жилищна територия’ в ‘изоставена нива’, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’, местност ‘Между Голямоконарско и Пазарджишко  шосе’, поради начина на трайно ползване        

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

19. 17XI-71/01-03-2017 -Приемане на Правилник за изм. и доп. на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Градини и паркове’ §1.Отмяна на Приложение №1 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Градини и паркове’ и приемане на актуализирано Приложение №1                 

Вносител: Георги Маринов – Зам.-кмет „ОР“, ЗА Зам.-кмет „ОИЗЕУО“

20. 17XI-75 /01-03-2017 – І. 1. Даване на разрешение на управителя на ‘ДКЦ VІ- Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – кабинет № 16;І.2 Утвърждаване на тръжна документация за обекта по т. І.1; ІІ. 1. Даване на разрешение на управителя на ‘ДКЦ VІ-Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – кабинет № 7;ІІ.2 Утвърждаване на тръжна документация за обекта по т.ІІ.1;ІІІ. 1. Даване на разрешение на управителя на ‘ДКЦ VІ-Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – кабинет № 13;ІІІ.2 Утвърждаване на тръжна документация за обекта по т. ІІІ.1;

Вносител: Георги Маринов – Зам.-кмет „ОР“, ЗА Зам.-кмет „ОИЗЕУО“

21. 17XI-74 /01-03-2017 -Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ I-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка и застраховка ‘Професионална отговорност на медицински персонал’ за 2017г. със ЗК ‘Олимпик- клон България’          Вносител: Георги Маринов – Зам.-кмет „ОР“, ЗА Зам.-кмет „ОИЗЕУО“

22. 17XI-73/01-03-2017 -Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ IV-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка на сграда и застраховка ‘Професионлна отговорност на медицински персонал’ за 2017г. със ЗК ‘Олимпик-клон България’                      

Вносител: Георги Маринов – Зам.-кмет „ОР“, ЗА Зам.-кмет „ОИЗЕУО“

23.17XI-72/01-03-2017 -Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ VII-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка и застраховка ‘Професионлна отговорност на медицински персонал’ 2017г. със ЗК ‘Олимпик – клон България’

Вносител: Георги Маринов – Зам.-кмет „ОР“, ЗА Зам.-кмет „ОИЗЕУО“

24. 17XI-54 /17-02-2017 -Вземане на решение за приемане на отчет за 2016 г. и приемане на план-сметка за разпределение на средства за Младежки дейности на община Пловдив за 2017 г.                

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

25. 17XI-76/01-03-2017 – Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване                        

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

26. 17XI-83/01-03-2017-Годишния отчет на институцията Обществен посредник на територията на община Пловдив за 2016 г.                              

Вносител: Савина Петков – общински съветник, Председател на Общински съвет – Пловдив

27. 17XI-63/17-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия № С/2, ПИ  с идентификатор 56784.506.9627          

Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

28.17XI-62/17-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия №С/ 3, ПИ  с идентификатор 56784.506.9501          

Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

29. 17XI-61 /17-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия №С/ 4, ПИ  с идентификатор 56784.506.9632                    

Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

30. 17XI-60/17-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия №С/5, ПИ  с идентификатор 56784.506.9632         

     Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

31. 17XI-59 /17-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия № С/6, ПИ  с идентификатор 56784.506.9628          

     Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

32. 17XI-58 /17-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия №С/ 7, ПИ  с идентификатор 56784.506.390

     Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

33. 17XI-57 /17-02-2017 -Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия №С/ 8, ПИ  с идентификатор 56784.506.9501

     Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

34. 17XI-56/17-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия №С/ 9, ПИ  с идентификатор 56784.505.322

     Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

35. 17XI-55 /7-02-2017 – Вземане на решение за определяне на зона за търговия в имот представляващ публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Северен’- зона за търговия №С/ 10, ПИ  с идентификатор 56784.506.9665                  

Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“

 

 

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

 

 

 

 

 

 

56,502 total views, 16 views today