Дневен ред

СЕСИЯТА Е ЗАКРИТА ЗА ГРАЖДАНИ !!!

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

24. 09. 2020 г. /четвъртък/ от 9, 00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 20XI-226/28-08-2020 – Отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2019 г.  

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

2. 20XI-252/17-09-2020 – Одобряване на проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2022-2023 г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

3. 20XI-255 /17-09-2020 – Утвърждаване на проф.д-р Петър Петров, д.м.н. за управител на ‘МБАЛ ‘Св.Мина’- Пловдив’ ЕООД.

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив            

4. 20XI-256 /17-09-2020 – 1. Освобождаване на д-р Тодорка Цанкова, като временно изпълняваща длъжността управител на ‘Медицински център VI-Пловдив, р-н Централен’ ЕООД; 2. Определяне на нов временно изпълняващ длъжността управител на ‘Медицински център VI-Пловдив, район Централен’ ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Пловдив        

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

5. 20XI-244/17-09-2020 – 1. Прекратяване на договор за възлагане на управлението на ‘Комплексен онкологичен център – Пловдив’ ЕООД – търговско дружество със 100 % участие на община Пловдив в капитала, сключен с д-р Парашкев Цветков; 2. Определяне на времнно изпълняващ длъжността управител на ‘Комплексен онкологичен център – Пловдив’ ЕООД – търговско дружество със 100% участие на община Пловдив в капитала             

Вносител: общинските съветници: Йордан Илиев, Вера Тоскова, Ясен Михайлов, Христина Кашилска, Атанас Узунов, Златин Велев, Георги Василева, Георги Юруков, Ангел Славов, Петър Ганев, Станислава Лулчева, Емил Русинов, Иван Вичков, Иглика Казанджиева, Едуард Сарафян, Константин Георгиев, Николай Бухалов, Цветелин Цоневски, Румяна Толова, Стефан Дедев, Александър Държиков

6. 20XI-233 /02-09-2020 – 1. Прекратяване на договор за възлагане управлението на ‘Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Пловдив’ ЕООД, сключен с д-р Ненко Ненков; 2. Определяне на временно изпълняващ длъжността управител на ‘МЦРСМ I -Пловдив’(отложено от 10. 09. 2020 г.)

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

7. 20XI-254/17-09-2020 – Даване разрешение на управителя на ‘Център за психично здраве- Пловдив’ ЕООД за сключване на застраховка ‘Имущество’ със застрахователна компания ЗАД ‘Лев Инс’ АД                        

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив            

8. 20XI-250 /17-09-2020 – Определяне на участник спечелил конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ ученически бюфет с площ от 60 кв. м., с предназначение на обекта – ученическо хранене, намиращ се на територията на приземния етаж в сградата на ОУ „ Алеко Константинов“, находяща се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Божидар Здравков“ №3а, който имот съгласно скица №15-289393/20.06.2017 г. на поземлен имот, издадена от СГКК – гр. Пловдив, представлява сграда с идентификатор №56784.521.286.1 с предназначение – „Сграда за образование“, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Божидар Здравков“ №3а, с предназначение на обекта: ученическо хранене и ученически бюфет

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 20XI-249 /17-09-2020 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 358 кв.м./триста петдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ №40, който представлява сграда с идентификатор №56784.506.530.6 със ЗП от 358 кв.м. , брой етажи- четири, с предназначение – Сграда за образование, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ №40, разположена в ПИ – публична общинска собственост с идентификатор №56784.530.506, с предназначение на обекта: ученическо столово хранене и ученически бюфет

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

10. 20XI-251/17-09-2020 – Вземане на решение за допускане изработване ПУП-парцеларен план за линеен обект: Уличен водопровод и канализация по общински път с идентификатор №56784.313.20 до УПИ 56784.313.125, УПИ 56784.126, УПИ 56784.313.128 и УПИ 56784.313.129, местност ‘Годжуците’, землице Пловдив – юг

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

11. 20XI-248 /17-09-2020 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н Западен, а именно: помещение (офис №207 А), с площ 36 кв. м., разположено на втори етаж от сграда с идентификатор 56784.510.295.1 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 769 кв. м., построена в ПИ с идентификатор 56784.510.295 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост №498/11.09.2002 г. на р-н „Западен“, Община Пловдив, за извършване на дейност – за офис

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 20XI-247/17-09-2020 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Асеновградско шосе“ №8 – Многофункционална спортна зала „Колодрум“ Пловдив, представляващ помещение №48, с площ 33.46 кв.м., разположено ниво кота – 2.00 в сграда с идентификатор 56784.524.617.3 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 9986 кв.м. с предназначение: Спортна сграда, база построена в ПИ с идентификатор 56784.524.617, с площ от 15 057 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед №РД18-48/03.06.2009г., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: Спортно игрище, за който поземлен имот е отреден УПИ IV-524.617, спортна дейност (колодрум), хотел от кв. 1 по плана на гр. Пловдив – „ЖК Тракия“ – II част“ актуван с акт за частна общинска собственост №1686/06.11.2015 г. на Сдружение „Организационен комитет борба – Пловдив“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Северен“, бул. „Васил Априлов“ №103, ет.5, ап.20 представлявано от А. А.

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 20XI-246/17-09-2020 – Обявяване на недвижим имот- общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. ‘Цариградско шосе’ №102, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 56784.541.30 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК представляващ УПИ X-УПП ‘Труд’, кв. 2, по плана на Източна индустриална зона – III част с площ от 22293 кв. м. ведно с построените в него 12 сгради, за публична общинска собственост               

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 20XI-253 /17-09-2020 – Запазване на обекти с временен устройствен статут, изградени по ред на чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ/отм./, находящи се на територията на р-н ‘Източен’ – Община Пловдив, до реализиране на предвижданията на подробния устройствен план               

Вносител: Атанас Кунчев – Зам.-кмет на район „Източен“, ЗА Кмет на район „Източен“, съгласно Заповед № ЗРИ-466/ 29. 07. 2020 г.

15. 20XI-245/17-09-2020 – Приемане на годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2019 г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

16. 20XI-231 /02-09-2020 – Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Пловдив за 2018 и 2019 г. (отложено от заседанието на 10. 09. 2020 г.)

Вносител: Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 20XI-242/17-09-2020 – Осигуряване на част от средствата за медицински разходи, лечение, медицински изследвания, болничен транспорт, лекарства, трансплантация на стволови клетки, квартира, пътни разходи на А. К. и личен помощник

Вносител: общинските съветници от ППГОС „Кауза Пловдив“: арх. Цветелин Цоневски, Едуард Сарафян, Константин Георгиев, Николай Бухалов, Румяна Толова 

18. 20XI-243 /17-09-2020 – Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив               

Вносител: д-р Веселка Христамян – председател на комисията по чл. 7 от Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив

 

С уважение,

 

             ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

      Председател на Общински съвет – Пловдив

206,012 total views, 2 views today