Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

16. 02. 2017 г. /четвъртък / от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 17XI-41/09-02-2017 – Участие на община Пловдив в редовно заседание на общо събрание на ‘Асоциация по В и К- Пловдив’ на 17.03.17 г.  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 17ОА-97 от 16. 01. 2017 г.

2. 17XI-35/03-02-2017 – Стартиране на дейности по проект ‘Всички заедно – за по-добро образование и здраве’ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, съгласно споразумение подписано между Федералния съвет на Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, МТСП и Община Пловдив, регистрирано под № 16ДГ1018/11.11.2016 г.       

 Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 17ОА-97 от 16. 01. 2017 г.

3. 17XI-38/09-02-2017 – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2017 г.                  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 17ОА-97 от 16. 01. 2017 г.

4. 17XI-28/27-01-2017 – Обявяване на недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР ‘Тракия’, кв.25,в жил.блок № 16, административни помещения, разположени на част от I -ви и II-ри етажи с обща застроена площ 981,43 кв.м.               

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив            

5. 17XI-39/09-02-2017 – Вземане на решение за обявяване на недвижим имот-публична общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.508.647, р-н ‘Северен’, за частна общинска собственост              

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив            

6. 17XI-45/10-02-2017 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Западен’ ул. ‘Орфей’ № 4,бл.70 в, вх.Б, ет.8, ап.31 с недвижим имот представляващ СИО на Юлия Николова Топалджова и Славослав Вл.Топалджов, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот от 10.10.1994 г., находящ се в гр.Пловдив, кв.’Столипиново’, ул. ‘Правда’ № 3, бл.4017 А, вх.А, ет.4, ап. 10/18                Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив       

7. 17XI-46/10-02-2017 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Западен’ , бул.’Пещерско шосе’ № 82, бл.3, ет.3, ап.14 с недвижим имот, собственост на Костадин Димитров Драганов  и Славка Василева Драганова,находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Дружба’, ул.’Крайречна’ № 30, бл.4054,вх.А, ет.5, ап.15/27                             

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив            

8. 17XI-42/10-02-2017 – Определяне на лицензиран експерт-счетоводител за заверяване на годишния финансов отчет на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′ за 2016 г.               

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 17ОА-97 от 16. 01. 2017 г.

9. 17XI-43/10-02-2017 – Отпускане на МБАЛ ‘Св. Пантелеймон-Пловдив’ ЕООД от бюджета на община Пловдив за 2017 г. в размер на 140 991,49 лв.                     

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив  

10. 17XI-31/02-02-2017 – Условията и реда за приемане на годишните финансови отчети за 2016 г. на едноличните търговски дружества, собственост на община Пловдив

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив  

11. 17XI-30/02-02-2017 – 1.Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ 5 Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. на недвижим имот -свободни помещения с обща застроена площ от 22 кв.м, в сградата на ‘ДКЦ 5 Пловдив’  ЕООД; 2.Утвърждаване на тръжна документация на ‘ДКЦ 5 Пловдив’ ЕООД за отдаване под наем на обект по т.1; 3.Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ 5 Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. на недвижим имот -свободни помещения с обща застроена площ от 26 кв.м., в сградата на ‘ДКЦ 5 Пловдив’ ЕООД; 4.Утвърждаване на тръгна документация на ‘ДКЦ 5 Пловдив’ ЕООД за отдаване под наем на обект по т.3.                

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив  

12. 17XI-47/10-02-2017 – Участие на община Пловдив с проектно предложение по Инициатива Градски иновативни дейности на Европейската комисия

Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на Община Пловдив           

13. 16XI-537/14-12-2016 - Опрощаване на частни общински вземания към ПФГ ‘Локомотив Пловдив-1926′ АД и ПФГ ‘Ботев’ АД

Вносител: общинските съветници Гошо Къчков, Пенчо Малинов, Петър Попов, Николай Бухалов, Владимир Кисьов, Константин Георгиев, Едуард Сарафян, Димитър Георгиев, Спас Гърневски, Иван Петков, Евелин Парасков и Ангел Ангелов

(отл. от заседанието на 19. 01. 2017 г. за становище на комисията по чл. 39, ал. 5 от НРПУРОИ)

14. 17XI-40/09-02-2017 – Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Градска художествена галерия Пловдив, недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.’Шести септември’ № 179 / баня Старинна’/                 

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив            

15. 17XI-27/25-01-2017 – Даване на съгласие от Общински съвет-Пловдив за постановяване на решение за предоставяне на ПИ 56784.8.155 по КК и КР на гр.Пловдив по реда на § 27,ал.21 т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45 ж , ал.2 от ППЗСПЗЗ, р-н ‘Северен’, местност ‘Инджерлийка’                 

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив            

16. 17XI-34/02-02-2017 – Потвърждаване на решение № 336 от 14.07.16 г.  на Общински съвет Пловдив, касаещо придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.508.276 с площ от 363 кв.м., Северна индустриална зона.                      

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив            

17. 17XI-44/10-02-2017 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 г., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.’Източен’№ 10, а именно: Рехабилитационен -оздравителен център, състоящ се от 4 бр. кабинети, за извършване на спортна дейност                             

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив            

18. 17XI-33 /02-02-2017 – Изменение на решение № 328/14.07.16 г. за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър-делегирана от държавата дейност                       

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

19. 17XI-37/07-02-2017 – Откриване на социални услуги, делегирани от държавата дейности-Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция от Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства към Комплекс за социални услуги ‘Свети Георги’ Пловдив            

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

20. 17XI-29/27-01-2017 Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса на труда                 

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

21. 17XI-36 /07-02-2017 – Допълване на т.2 от Решение №484, взето с Протокол №19 от 10.11.2016г. на Общински съвет-Пловдив       

Вносител: Спас Гърневски – Общински съветник

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

52,408 total views, 24 views today