Дневен ред

 

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

14. 09. 2017 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 17XI-323/ 08-09-2017 - Удостояване на Петър Кирилов Анастасов със званието ‘Почетен гражданин на град Пловдив’      

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

 

2. 17XI-293 / 11-08-2017 – Отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2016 г.                  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

3. 17XI-320/ 07-09-2017 – Изменение на бюджета на Община Пловдив за 2017 година

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

4. 17XI-316/ 01-09-2017 – Изменение на бюджета на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′ за 2017 г.                                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

5. 17XI-317/ 04-09-2017 – Делегиране на директора на ДГ ‘Маргаритка’-р-н ‘Източен’, гр.Пловдив , права по управлението на разходите за хранене на децата, посещаващи втория адрес на детското заведение /подблоково пространство/ находящо се на ул.’Острец’ № 8, гр.Пловдив                  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

6. 17XI-304 /25-08-2017 – Одобряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив за 2017 г. по проект ‘По-добър живот’ в район ‘Тракия’, Община Пловдив в размер на 75 000 лв.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

7. 17XI-295/ 17-08-2017 – Одобряване на невъзстановени разходи по проект ‘Услуги за по-добър живот – район ‘Северен, Пловдив’ с № BG05M90P001-2.002-0223-C01 в размер на 294.78 лв. за сметка на бюджета на Община Пловдив за 2017 година  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

8. 17XI-325/ 08-09-2017 - Поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез финансов лизинг на 5(пет) боря фабрично нови автомобила необходими за ‘Домашен социален патронаж’ към община Пловдив, за дирекция ‘Социална политика’ Община Пловдив и за ОП ‘Младежки център’- Община Пловдив за срок от 24 (двадесет и четири) месеца

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

 

9. 17XI-263/ 24-07-2017 – Преобразуване чрез вливане на Многопрофилна болница за активно лечение ‘Св.Мина-Пловдив’ ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 115531627 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Иван Вазов’ № 59 в Многопрофилна болница за активно лечение ‘Св.Пантелеймон-Пловдив’ ЕООД гр.Пловдив, ЕИК 115517517, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н ‘Южен’, бул. ‘Никола Вапцаров’ № 9 и прекратяване без ликвидация (отл. от 01. 08. 2017 г. за следващото заседание)             Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

            10. 17XI-329/08-09-2017 – Изменение на Решение № 274, взето с Протокол № 15 от 01. 08. 2017 г.        

Вносител: общинският съветник д-р Аргир Аргиров – Председател на комисията по чл.7 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив

 

11. 17XI-321/ 08-09-2017 -  1.Внасяне на парична вноска в размер на 100 000 /сто хиляди/лева за увеличение на капитала на ‘ДКЦ VI-Пловдив’ ЕООД гр.Пловдив; 2.Изваждане от активите на ‘ДКЦ VI-Пловдив’ ЕООД недвижим имот -четириетажна масивна сграда със застроена площ от 598 кв.м., намираща се в гр.Пловдив, ул.’Любен Каравелов’ № 5; 3.Намаляване на капитала на ‘ДКЦ VI-Пловдив’ ЕООД с балансовата стойност на недвижимия имот; 4.Промяна в текста на Дружествения /учредителния/ акт на ‘ДКЦ VI-Пловдив’ ЕООД гр. Пловдив

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

12. 17XI-327/ 08-09-2017Обявяване на недвижим имот общинска собственост,находящ се в гр. Пловдив, ул.Димитър Цончев 11, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 56784.518.457 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив с площ от 5693кв.м., с трайно предназнчение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване:За друг обществен обект, комплекс, за който поземлен имот е отреден УПИ I-518.457, за образование и здравеопазване,с предназначение: сграда за образование, за частна общинска собственост

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

 

13. 17XI-302/ 25-08-2017 – Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс, с предмет: ‘Отдаване под наем на сграда, нежилищен имот-публична общинска собственост, предоставена за управление на НУ ‘Христо Ботев’, гр.Пловдив представляващ сграда за търговия със застроена площ от 21кв.м.                             

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

14. 17XI-300/ 25-08-2017 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на два броя недвижими имота, част от имоти публична общинска собственост, предоставени за управление на СУ ‘Любен Каравелов’, по две позиции, а именно: Обособена позиция №1: Помещение за звукозаписно студио, с площ 72.00кв.м.; Обособена позиция №2: Ученически павилион за продажба на закуски и други храни с площ от 10.50кв.м.               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

15. 17XI-319/ 05-09-2017 – Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Пловдив, одобрен с решение № 375 от 2007 г. и одобряване на допълнение към задание за изменение на Общия устройствен план на Пловдив, прието с решение № 281 от 16.06.16 г. на Общински съвет -Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

16. 17XI-289/08-08-2017 – Допускане изработване на ПУП-парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен проект:’Трасе за външно електроснабдяване от РУ 20 kV на БКТП ‘Дор Нед’ в ПИ 243.25 преминаващо през ПИ 56784.244.25; 249.57;269.376;275.73-полски пътища и др.имоти по приложен регистър в землище на гр.Пловдив, за ел.захранване на УПИ 224.72-производствени дейности, р-н Западен, местност ‘Прослав’, гр. Пловдив

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-1894/02. 08. 2017

 

17. 17XI-288 /08-08-2017 – Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект:  ‘Трасе за външно електроснабдяване от В/ст ‘Прослав’ в ПИ с ИД  56784.269.375, преминаващо през ПИ с ИД 56784.269.377.;224.53;224.54;268.88-полски пътища в землище на кв. Прослав, за ел.захранване на УПИ 224.72-производствени дейности, р-н ‘Западен’, местност ‘Прослав’, гр. Пловдив

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-1894/02. 08. 2017

 

18. 17XI-305/25-08-2017 – Вземане на решение за даване на едномесечен срок на ‘ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП’ ЕООД, ЕИК131394941, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.’Офрей’ №9, район ‘Лозенец’, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Димитър Василев Попов, концесионер по договор, подписан на 26.01.2006г. с община Пловдив за обект ‘Старинен Пловдив’-ул.’Съборна’20 за изплащане на годишно концесионно възнаграждение за 2016г., дължимо съгласно чл.3,т.2 от договора

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

19. 17XI-328/ 08-09-2017Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Райко Даскалов’ № 53 /Дом Левски/, зала с площ от 49 кв.м. на втори етаж в четириетажната сграда, на Сдружение ‘Общобългарски комитет Васил Левски’

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

 

20. 17XI-326/ 08-09-2017 - Вземане на решение за допълване на приложението към Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г., приета с Решение №16, взето с Протокол №2/26.01.2017г. на Общински съвет-Пловдив, в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 17ОА-2207/07. 08. 2017

 

21. 17XI-318/ 05-09-2017 – Отчет за изпълнение на решенията, взети от Общински съвет – Пловдив за следните периоди: 1.От 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.; 2.От 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., отчетени с решение № 8 от 19.01.17 г. – ‘в процес на изпълнение’, съгласно приложението към него; 3.От 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., отчетени с решение № 8  от 19.01.17 г. – ‘ в процес на изпълнение’, съгласно приложението към него.                       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

22. 17XI-322/ 08-09-2017 - Отпускане на целева субсидия в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лв. на ‘Център за кожно-венерически заболявания-Пловдив’ ЕООД за извършване на ремонт на недвижим имот-сграда, включена в капитала на дружеството

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

23. 17XI-315/ 29-08-2017 – 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Многофункционална спортна зала’, приет с решение № 320 на Общински съвет Пловдив от 27. 08. 2015 г.; §1. Отмяна на Приложение № 2 ‘Опис на предоставеното имущество’ към Правилника за устройството и дейността на ОП’Многофункционална спортна зала’ и приемане на актуализирано Приложение № 2                                 

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

24. 17XI-314 /29-08-2017 – 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Паркиране и репатриране’, приет с решение № 17 на Общински съвет Пловдив от 19.01.2012 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Паркиране и репатриране’ и приемане на актуализирано Приложение № 2      

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

25. 17XI-313 /29-08-2017 – 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Организация и контрол на транспорта’, приет с решение № 406 на Общински съвет от 25.10.2006 г.; §1.Промяна на чл.3 от Раздел I. Статут на предприятието-Адрес на управлението на ОП ‘Организация и контрол на транспорта’; §2.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП “Организация и контрол на транспорта“ и приемане на актуализирано Приложение № 2                            

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

26. 17XI-312 /29-08-2017 – 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Градини и паркове’, приет с решение № 405 на Общински съвет Пловдив от 25.10.2006 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Градини и паркове’ и приемане на актуализирано Приложение № 2

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

27. 17XI-311 /29-08-2017 – 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Радостни обреди’, приет с решение № 341 на Общински съвет  от 02.08.2007 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Радостни обреди’ и приемане на актуализирано Приложение № 2           

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

28. 17XI-310 /29-08-2017 – 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Траурна дейност’, приет с решение № 408 на Общински съвет от 25.10.2006 г.; §1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Траурна дейност’ и приемане на актуализирано Приложение № 2                     

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

29. 17XI-309 /29-08-2017 – 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Общинска охрана’, приет с решение № 15 на Общински съвет Пловдив от 19.01.2012 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Общинска охрана’ и приемане на ново Приложение № 2                          

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

30. 17XI-308/29-08-2017 – 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Общински пазари’, приет с решение № 407 на Общински съвет Пловдив от 25.10.2006 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Общински пазари’ и приемане на актуализирано Приложение № 2

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

31. 17XI-307/29-08-2017 – 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Туризъм’, приет с решение № 306 от 03.08.2010 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Туризъм’ и приемане на актуализирано Приложение № 2           

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

32. 17XI-306 /29-08-2017 – 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Жилфонд’, приет с решение № 403 от 25.10.2006 г.; §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Жилфонд’ и приемане на ново Приложение № 2

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

33. 17XI-299 /24-08-2017 – I.Отмяна на Решение№ 171, взето с Протокол № 9 от 15. 05. 2017 г. на Общински съвет; II. 2. Приемане на оценка на непарична вноска/апорт/ на основание чл.27, ал.2 от ТЗ, в размер на 26 000лв. за увеличаване капитала на ‘ДКЦ II-Пловдив’ ЕООД;  2. Внасяне на непарична вноска /апорт/ в капитала на ‘ДКЦ II-Пловдив’ ЕООД в размер на 26 000 лв., представляваща вземане по безлихвен заем, отпуснат на ‘Медико-техническа лаборатория I-Пловдив’ ЕООД; III. Увеличаване на записания капитал на ‘ДКЦ II – Пловдив’ ЕООД , ЕИК 000463258, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. ‘Шести септември’ № 110 с непарична вноска /апорт/ от 26 000 лв., чрез записване на нови дялове; IV. Приемане на актуализиран Дружествен /Учредителен/ акт за отразяване на промените в увеличаването на записания капитал на ‘ДКЦ II – Пловдив’ ЕООД

Вносител: инж. Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

34. 17XI-301/ 25-08-2017 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ ученически стол от 419,67кв.м., предоставен за управление на СУ ‘Св.Кирил и Методий’, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Явор’№31                        

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

35. 17XI-297/21-08-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н Западен, ул.’Йордан Гавазов’ № 1, бл.2006, вх.В, ет.8, ап.29/67, с площ на обекта 97,73 кв.м. на правоимащия наемател Стоян Николов Ламбов                        

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

36. 17XI-294 /14-08-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.194, вх.Д,ет.7, ап. 22, самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.917.5.32, на правоимащите наематели Женя Атанасова Неделчева -Мизинова и Иван Весков Мизинов

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

37. 17XI-291 /09-08-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Източен’, ул.’Възход’ № 29, бл.4014, вх. З, ет.2 , ап.4/43 с площ на обект 46, 30 кв.м. на правоимащата наемателка Евелина Чавдарова Ангелова                 

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

38. 17XI-290 /09-08-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Източен’, ул.’Лотос’ № 7 бл.248, вх.А, ет.3, ап.9 , с площ на обекта 52,00 к.м. на правоимащите наематели Анка Велева Илиева и Михаил Игнатов Илиев                    Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

39. 17XI-324 /08-09-2017 - Вземане на решение за учредяване възмездно, безсрочно право на пристрояване към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.646.1.22, находяща се в гр.Пловдив, р-н Тракия, бивш РУМ ‘Тракия’, в недвижим имот-чос, а именно:поземлен имот с идентификатор 56784.540.646, с площ 7535 кв.м., в полза на ‘Тракия лизинг-99′ ЕООД                    

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

40. 17XI-292 /10-08-2017 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот-частна общинска собственост , находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Райко Даскалов’ № 53 , самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.414.1.83 , с площ на обекта 20 кв.м. на Сдружение с обществено полезна дейност ‘Камара на вътрешните одитори в Южна България’

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

41. 17XI-296/ 17-08-2017 – Отдаване под наем на недвижим имот-ЧОС, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 178 кв. м, състояща се от шест стаи, сервизни помещения и коридори, заснета по кадастрална карта и кадастралните регистри – одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03. 06. 2009 г. Местонахождение на обекта:гр.Пловдив, р-н ‘Северен’, ул. ‘Сърнена гора’ № 1, попадащ в част от парцел озеленяване, кв. 570 и улична регулация, при граници на имота: на запад-улица ‘Сърнена гора’, от изток, юг и от север-общински терен                          

Вносител: инж. Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“, Община Пловдив

 

42. 17XI-287 /01-08-2017 – Вземане на решение за отмяна на Решение № 350, взето с Протокол № 16 от 21. 09. 2006 г. за възлагане на ‘Международен панаир – Пловдив’ ЕАД опазването, ремонтирането и съхраняването на обект; пешеходен подлез под бул. ‘Цар Борис III Обединител’, между хотел ‘Марица’ и ‘Международен панаир – Пловдив’ ЕАД, представляващ недвижим имот- публична общинска собственост                       

Вносител: инж. Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“, Община Пловдив

 

43. 17XI-298 /24-08-2017 – Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с Решение №22, взето с Протокол №4 от 17.02.2005г. на ОбС-Пловдив                  

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

44. 17XI-303/ 25-08-2017 – Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване                        

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

 

 

 

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

 

 

 

 

 

 

79,677 total views, 22 views today