Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

14. 02. 2019 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. 19XI-36/31-01-2019 – Участие на община Пловдив редовно заседание на общото събрание на ‘Асоциация по В и К-Пловдив’, което ще се проведе на 18.02.2019 г. от 10.00 ч.

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            2. 19XI-50/07-02-2019 – Осигуряване на средства за полеви тестове за установяване наличието на наркотични вещества или техни аналози с цел гарантиране строг контрол над водачите на ППС и ограничаване на предпоставките за възникване на тежки ППТ                                   

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

            3. 19XI-49/07-02-2019 – Утвърждаване на разходите за заплати по месеци в заведенията и дейности по бюджета на община Пловдив           

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            4. 19XI-45 /06-02-2019 – Вземане на решение за делегиране на права на директорът на ДГ ‘Майчина грижа’ с втори адрес ул.’Съборна’ №57 в р-н ‘Централен’ по управлението на всички разходи за храна до извършване на основен ремонт и въвеждане в експлоатация на кухненския блок на детското заведение     

            Вносител: Георги Стаменов – Кмет на район „Централен“, община Пловдив

5. 19XI-54/07-02-2019 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘МБАЛ ‘Св.Пантелеймон’-Пловдив’ ЕООД, търговско дружество с общинско участие в капитала                 

            Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив    

6. 19XI-53 /07-02-2019 – Условията и реда за приемане на годишните финансови отчети за 2018 г. на едноличните търговски дружество  с общинско участие в капитала                       

            Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив    

7. 19XI-52/07-02-2019 – Утвърждаване на типови форми на: 1. Договор за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие в капитала; 2. Договор за възлагане на управление на лечебно заведение-еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие в капитала; 3. Договор за възлагане на управление на еднолично акционерно дружество с общинско участие в капитала; 4. Договор за възлагане на контрол на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие в капитала

             Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив   

            8. 19XI-51/ 07-02-2019 – Утвърждаване на Анекси за изменение и допълнение на типови договори за възлагане на управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, приети с решение № 475 от 10.10.2002 г. и за възлагане на контрола, приети с решение №192 от 16.06.2011 г.

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив   

            9. 19XI-47 /06-02-2019 – Приемане на Отчет за изпълнение на ‘Годишната програма за развитие на туризма в община Пловдив за 2018 г.’ и приемане на ‘Годишна програма за развитие на туризма в община Пловдив за 2019 г.’        

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            10. 19XI-40 /31-01-2019 – Одобряване на споразумение за сътрудничество между град Пловдив, Република България и град Познан, Полша.                                   Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            11. 19XI-48 /07-02-2019 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Пловдив, приета с решение № 407, взето с протокол № 20 от 13.11.2013 г., изм.с решение № 505, взето с протокол № 21 от 08.12.2016 г.              

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            12. 19XI-57/07-02-2019 – Вземане на решение за удължаване с 5 г. на срока на Договор за възлагане на концесия за обект ‘Руски пазар’, гр.Пловдив, сключен на 08.03.2004 г. между община Пловдив, в качеството на концедент и ‘Търговски център Север’ ЕООД в качеството но концесионер, във връзка с отправено мотивирано предложение с вх. № 18 Ф6148/03.08.18 г. от ‘Търговски център Север’ ЕООД

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-154/ 30. 01. 2019 г. 

            13. 19XI-55 /07-02-2019 – Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.’Стамат Икономов’ № *, а именно: 4/9 идеални части от поземлен имот с идентификатор ****************.            

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            14. 19XI-44 /05-02-2019 – Кандидатстване на община Пловдив с проектопредложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 ‘Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2′, ОП ‘Развитие на човешките ресурси 2014-2020′

            Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

           15. 19XI-59 /07-02-2019 – Структурни промени в КСУ ‘Олга Скобелева’ , свързани с процеса на деинституцианализация на услугите за деца 

            Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

            16. 19XI-58 /07-02-2019 – Намаляване на капацитета на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост на ул. ‘Ген.Радко Димитриев’ № 33.             

            Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив           

            17. 19XI-42 /31-01-2019 – Допускане изработване на Комплексен проект по смисъла на чл.150 от ЗУТ за линеен обект: ‘Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа и вътрешни водопроводи на гр. Пловдив’, по заявление с вх.№ 18МН107/2/15.06.2018 г.

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

            18. 19XI-37/31-01-2019 – Допускане изработване на Комплексен проект по смисъла на чл.150 от ЗУТ за линеен обект:  ‘Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС ‘Север’ до бул.’България’, гр. Пловдив, по заявление с вх. № 18МН105/2/ от 15.06.2018 г.

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            19. 19XI-38/31-01-2019 – Допускане изработване на Комплексен проект по смисъла на чл.150 от ЗУТ за линеен обект: Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС ‘Юг’ до кръстовището на бул. ‘Пещерско шосе’ и ул. ‘Царевец’ гр. Пловдив, по заявление с вх.№ 18МН106/2/15.06.2018 г.        

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            20. 19XI-35 /29-01-2019 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ УПИ III – КМ ‘Рекорд’ завод 4, кв.9 по плана на ЮИЗ /кв. 55 по ПУП-ПУР на СМФ Юг/, гр.Пловдив, по заявление на ‘ФЕМИ 14′ АД.

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            21. 19XI-46 /06-02-2019 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване и схеми ‘Електрификация’, ‘В и К’ и ‘Транспортно-комуникационна’ за УПИ III-533.550  за ЖС и ООД, кв.97 по плана на ПУП-ПРЗ и схеми на ‘кв. Остромила-кв.Беломорски’, представляващ ПИ с ИД 56784.533.591 по КК на гр.Пловдив, местност ‘Остромила-Мандра тарла’, район ‘Южен’, гр. Пловдив за промяна предназначението на земята                   

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            22. 19XI-39/31-01-2019 – Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за линеен обект ‘Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на ‘Нетгард’ ООД  в землището на гр. Пловдив, община Пловдив.               

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            23. 19XI-43 /31-01-2019 – Допускане изработване на ПУП-парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за линеен обект: ‘Подземен оптичен кабел от съществуващ оптичен кабел пред ПИ с ИД 56784.19.225 до ПИ с ИД 56784.18.16 по КК на гр.Пловдив, община Пловдив.                          

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            24. 19XI-56 /07-02-2019 – Допускане изработване на ПУП- Парцеларен план по смисъла на чл.110 , ал.1, т.5 от ЗУТ за линеен обект ‘Уличен канал по общински път с идентификатор 56784.238.67 по КК на гр.Пловдив до УПИ 441 006 за складово-административна база за търговия с ел.оборудване, представляващ ПИ с ИД 56784.273.6 по КК на гр.Пловдив, местност ‘Прослав’, по заявление на ‘Интеркомилекс’ ООД.                      

            Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

            25. 19XI-41/31-01-2019 – Разглеждане на Схема за нова зона за търговия с поставяне на стационарни преместваеми обекти /СПО/  в УПИ I-зеленина, кв.5 по плана на кв.’Изгрев’ – гр.Пловдив , имот с идентификационен № 56784.526.52/.

Вносител: Николай Чунчуков – Кмет на район „Източен“

26. 19XI-30/23-01-2019 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Пловдив

            Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

 

       САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив     

141,609 total views, 88 views today