Дневен ред

Сесията ще бъде закрита за граждани !!!

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

14. 05. 2020 г. /четвъртък/ от 10, 00 ч.

в ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

находяща се на ул.”Гладстон“ № 15,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 20XI-121/07-05-2020 – Осигуряване на част от средствата за медицински разходи и личен помощник на Пенка Калинкова

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

2. 20XI-108 /05-05-2020 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.03.2020 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив    

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

3. 20XI-109/ 05-05-2020 – Актуализация на бюджета на община Пловдив за 2020г.

      Допълнение към точката      Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

4. 20XI-119 /05-05-2020 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с Решение № 80, взето с протокол № 6 от 04. 03. 2003 г., посл. изм. и доп. с решение № 73, взето с протокол № 6 от 09. 04. 2020 г. на Общински съвет – Пловдив                    

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

5. 20XI-124 /07-05-2020 – Изменение на бюджета на общината за 2020 г. за реализиране на дейности по програма Монтесори

Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

6. 20XI-123 /07-05-2020 – Подпомагане формирането на дуални паралелки в държавни и общински училища

Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

7. 20XI-120 /05-05-2020 – Вземане на решение за отсрочване до 20-ти ноември 2020 г. на плащането на дължимите за периода 01. 04. 2020 г. до 31. 05. 2020 г. годишни такси по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси по издадени разрешения за ползване на имот – общинска собственост за рекламна дейност чрез поставяне на рекламно-информационен елемент (РИЕ), съгласно Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на РИЕ върху недвижими имоти на община Пловдив

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

8. 20XI-118 /05-05-2020 – Вземане на решение за отпадане на задължението за заплащане на такса по чл. 72 от закона за местните данъци и такси от страна на ползватели на терен – общинска собственост по действащи разрешения за ползване на място общинска собственост, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив, за период от 13. 05. 2020 г. до 31. 08. 2020 г. вкл.

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив                       

9. 20XI-126 /08-05-2020 – Вземане на решение за изменение и допълнение на Решение №76, взето с Протокол № 6 от 09.04.2020 г. на Общински съвет-Пловдив

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

10. 20ХІ-122/07-05-2020 – Вземане на решение за отпадне на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наематели на общински нежилищни имоти по действащи наемни правоотношения с Кмета на Община Пловдив и Кметовете на райони, за срок от 13.03.2020 г. до 31.08.2020 г.

Вносител: ППГОС от БСП

11. 20XI-117/ 05-05-2020 – Даване на съгласие за разсрочване на съществуващ дълг на община Пловдив по договор за структуриране, записване, маркетиране и планиране на емисия общински облигации от 21. 08. 2006 г., сключен между община Пловдив и ‘Райфайзенбанк’/България/ ЕАД                        

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

12.       20XI-104 /14-04-2020 – Възможност за кандидатстване от Община Пловдив по Целева програма ‘Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.’ финансирана от националния бюджет чрез АСП

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

13.       20XI-114 /05-05-2020 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район ‘Южен’, ул. ‘Георги Кондолов’ № 44А, а именно: ученически стол към СУ ‘Св. Константин-Кирил Философ’ с площ от 344 кв.м., с предназначение – ученическо столово хранене                    

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

14. 20XI-125/07-05-2020 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Райко Даскалов’ № 2 /ул. ‘Железарска’ № 1а/ на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

15. 20XI-112 /05-05-2020 – Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.                   

            Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

16. 20ХІ-106/30-04-2020 – Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Тракия’, ул. ‘Съединение’ №81, представляващ спортна площадка с площ 7000 кв. м. и павилион с площ 2х30 кв.м=60 кв.м. или общо 7060 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: За обект комплекс образование, за който ПИ е отреден УПИ V-540.157, комплекс училища, кв. 83, по плана на Ж.Р. ‘Тракия’ актуван с акт за публична общинска собственост, за извършване на дейности: за спорт

Вносител:  Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 20XI-105 /30-04-2020 – Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Западен’ ул. ‘Ген. Колев’ №42, представляващ футболно игрище с площ 2142 кв. м и ВПС – ‘Съблекалня’ и ‘Склад’ с площ 30 кв.м или общо 2172 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, за който ПИ е отреден УПИ II – 511.254, за училища, кв. 20 по плана на кв. ‘Хр.Смирненски’, гр. Пловдив за извършване на дейности: спорт

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

            18. 20XI-111 /05-05-2020 – Дарение за нуждите на Областна дирекция на МВР – Пловдив на експресни тестове Draeger DrugCheck 3000 за анализ на слюнчени проби за едновременно откриване наличието на 5 групи наркотични вещества

Вносител: Йордан Ставрев – Зам.-кмет на община Пловдив

            19. 20XI-107 /04-05-2020 – Актуализиране и промяна в Общинската транспортна схема за автобусни линии с №№10, 15, 17, 18, 21, 93, 113, 222, 6, 7, 29, 99, 1, 12, 22, 26, 44, 11, и 116 и приемане на предложение на ОП ‘ОКТ’ – Община Пловдив за определяне на обслужващи автогари, като начална/крайна и междинна спирка на територията на Община Пловдив, отразени в маршрутните разписания от Републиканската транспортна схема

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

            20. 20XI-115 /05-05-2020 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Пловдив’ ЕООД с едноличен собственик на капитала община Пловдив

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

            21. 20XI-113 /05-05-2020 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘Медицински център VІ – Пловдив, район Централен’ ЕООД с едноличен собственик на капитала община Пловдив

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 20XI-110 /05-05-2020 – Утвърждаване на одитори за заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала                       

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

23. 20XI-116 /05-05-2020 – Даване разрешение на управителя на ‘КОЦ – Пловдив’ ЕООД да сключи застраховка ‘Имущество’ със застрахователна компания ‘ДЗИ – Общо застраховане’ ЕАД, застраховка ‘Професионална отговорност’ на медицински персонал и групова застраховка ‘Живот’ със ЗАД ‘ДаллБогг: Живот и здраве’            

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

    ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

Председател на Общински съвет – Пловдив

192,177 total views, 22 views today