Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

12. 04. 2018 г. /четвъртък / от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 18XI-103/19-03-2018 – Обявяване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.315 по кад.карта и кад. регистри на гр.Пловдив, ведно с построените в имота сгради с идентификатор 56784.540.315.1 със застроена площ 703 кв.м. и сграда с идентификатор 56784.540.315.2 със застроена площ 80 кв.м за публична общинска собственост

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

2. 18XI-132 /28-03-2018 – Одобряване невъзстановени разходи по проект ‘По-добър живот в р-н ‘Тракия’, община Пловдив в размер на 684.88 лв. за сметка на бюджета на община Пловдив за 2018 г.                

Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-559/22. 03. 2018                      

 3. 18XI-134/28-03-2018 – Одобряване невъзстановени разходи по проект ‘Услуги за по-добър живот-р-н ‘Северен ,Пловдив’  с № BG05М90Р001-2.002-0223-С01 в размер на 305.90 лв. за сметка на бюджета на община Пловдив за 2018 г.             Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-559/22. 03. 2018                        

4. 18XI-138 /29-03-2018 – Одобряване на невъзстановени разходи по проект ‘Независим живот-район ‘Източен’ в изпълнение на договор регистрационен № BG05М9ОР001-2.002-0218-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП ‘Развитие на човешките ресурси’ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, в размер на 401.36 лв. за сметка на бюджета на община Пловдив за 2018 г.                      

 Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-559/22. 03. 2018                      

5. 18XI-147 /04-04-2018 - Разходи за заплати за 2018 година, разпределени по месеци, в някои от дейностите и заведенията по бюджет на на община Пловдив         Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-619 от 02. 04. 2018 г.

6. 18XI-133 /28-03-2018 – Вземане на решение за актуализиране на Програмата за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му           

Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-559/22. 03. 2018                      

7. 18XI-137 /28-03-2018 – Одобряване изработване на ПУП-парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект: ‘Трасе за външно електроснабдяване от РУ 20 кV на БКТП ‘ДОР НЕД’ в ПИ 243.25, преминаващо през ПИ с ИД 56784.244.25; 249.57; 269.376; 275.73 -  полски пътища и др.имоти по приложен регистър в землище на гр.Пловдив, за ел.захранване на УПИ 224.72-производствени дейности, р-н ‘Западен’ , местност ‘Прослав’ в гр.Пловдив                      Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-559/22. 03. 2018             

8. 18XI-139 /02-04-2018 – Одобряване на проект ПУП-План за регулация и застрояване и план схеми: ‘Електрификация’ и ‘Водоснабдяване и канализация’ за поземлен имот с идентификатор 56784.312.2, местност ‘Гуджуците’, землище Пловдив-юг                                 

Вносител: инж. Иван Тотев –Кмет на община Пловдив

9. 18XI-142 /02-04-2018 – Одобряване на проект ПУП-План за регулация и застрояване и план схеми: ‘Електрификация’ и ‘Водоснабдяване и канализация’ за поземлени имоти с идентификатори 56784.537.19 и 56784.537.20, местност ‘Терзиите’, землище Пловдив – запад                                   

Вносител: инж. Иван Тотев –Кмет на община Пловдив

10. 18XI-130 /26-03-2018 – Отчети за дейността на организации-членове на ОСНВ-Пловдив.Отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ-Пловдив за 2017; Отчет на ОСНВ-Пловдив за изпълнение на план-сметката за разпределение на средства за финансово обезпечаване на мероприятия и дейности за изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2017 г.; План за мероприятия и дейности на ОСНВ с ПИЦ-Пловдив за 2018 г.; План-сметка на ОСНВ с ПИЦ-Пловдив за 2018 г.

Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-559/22. 03. 2018                     

11. 18XI-146 /04-04-2018 - Приемане на Доклад за осъществяваните читалищни дейности през 2017г. и Отчет за изразходваните бюджетни средства за 2017г.

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-619 от 02. 04. 2018 г.

12. 18XI-123/23-03-2018 – Опрощаване на задължения към държавата на Чавдар Митков Пехливанов, жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България                

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

13. 18XI-148 /04-04-2018 -  Отпускане на 10 475 лв. от бюджета на Община Пловдив за 2018г. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования, по Протокол №1 от 03.04.2018г. на назначената от Кмета на Община Пловдив комисия                     

Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 18XI-149 /04-04-2018 – Приемане на Програма за ранна диагностика и превенция на атопичен дерматит 2018-2019 г.

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

15. 18XI-117 /22-03-2018 – Избор на контрольор на ‘КОЦ -Пловдив’ ЕООД (отложено от 29. 03. 2018 г. за следващото заседание)

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 18XI-144 /03-04-2018 – Избор на контрольор на ‘ДКЦ IV-Пловдив’ ЕООД и избор на нов контрольор.                                  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив 

17. 18XI-145 /03-04-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ VII-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка и застраховка ‘Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност’  за 2018 г. със ЗК ‘Олимпик – клон България’ КЧТ                    

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

18. 18XI-143 /03-04-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ IV -Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка и застраховка ‘Професионална отговорност на лицата упражняващи медицинска дейност’ за 2018 г., със ЗК ‘Олимпик’-клон Пловдив’ КЧТ                                   

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

19. 18XI-107 /21-03-2018 – Приемане на ‘Актуализация на План за действие към ‘Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пловдив’ и ‘Актуализация на План за действие към ‘Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на община Пловдив’, приети с решение № 15/ 29. 01. 2015 г. на Общински съвет – Пловдив                            

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 18XI-105/21-03-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5 години, на част от недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Източен’, ул. ‘Ландос’ № 6, а именно: помещение в североизточната част и помещение в югоизточната част с обща площ от 35, 20 кв.м на първи етаж в сграда с идентификатор 56784.526.270.8 по КК и КР на гр. Пловдив на Сдружение ‘Алианс за равни права и устойчивост’                                     

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив               

21. 18XI-128 /23-03-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години, на част от недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул.’Руски’ №86, а именно: стая №16 с площ от 32 кв.м в дъното на коридора, разположена в източното крило на първия етаж от пететажна със сутерен масивна сграда с идентификатор 56784.522.418.1                        

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 18XI-131 /28-03-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.150, вх.Д, ет.4, ап.14/90, самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.759.5.14, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели-Ваня Кирилова Бухалова, Божана Стефанова Събовска и Венцислава Запрянова Събовска                       

Вносител: инж. Димитър Кацарски Зам.-кмет на община Пловдив                 

23. 18XI-135 /28-03-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.267, вх.А, ет.4, ап.12/24, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.127.1.12 от сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.127, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели -Кирил, Пенка, Дарина и Гергана Дамбалови    

Вносител: инж. Димитър Кацарски Зам.-кмет на община Пловдив                   

24.18XI-102 /19-03-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот- частна общинска собственост,  находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Съборна’ № 8, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.519.700.3.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.519.700.3.3 и 76/202 ид. части от поземлен имот с идентификатор 56784.519.700       

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

25.18XI-136 /28-03-2018 – Вземане  на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Родопи’ № 26, а именно:  ПИ с идентификатор 56784.523.734 с площ от 244 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор 56784.523.734.1 със застроена площ 46 кв.м.                               

Вносител: инж. Димитър Кацарски Зам.-кмет на община Пловдив                  

26.18XI-141/02-04-2018 – Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив, приета с решение № 22 на Общински съвет Пловдив от 17.02.2005 г.                               

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

27.18XI-140 /02-04-2018 – Отчет на изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги за 2017 г. актуализация на годишния план за 2018 г. и приемане на годишен план за развитието на социалните услуги в община Пловдив през 2019 г.       

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

28.18XI-124 /23-03-2018 – Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване                                   

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

 

       САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

 

107,551 total views, 52 views today