Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

27. 04. 2017 г. /четвъртък / от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 17XI-141/19-04-2017 – Одобряване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект:  ‘Улична канализация по общински път с идентификатор 56784.383.94 по КК-Пловдив, местност ‘Остромила-Бозлюк’            

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

2. 17XI-137 /11-04-2017 -       Допълнение на Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив, площад ‘Централен’, ул.’Княз Александър I Батенберг’, площад ‘Римски стадион’, ул.’Райко Даскалов’ - до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив

3. 17XI-146 /20-04-2017 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с решение № 80 от 04.03.2003 г., последно изм.и доп. с решение № 4 от 19.01.17 г.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

4. 17XI-157 /21-04-2017 –        Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество НРПУРОИ      

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

5. 17XI-144 /20-04-2017 – Обявяване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.390 с площ от 9446 кв.м., за публична общинска собственост                   

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

6. 17XI-156 /21-04-2017 –        Преобразуване чрез промяна на  вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование на ОУ ‘Йордан Йовков’ гр.Пловдив, в Обединено училище ‘Йордан Йовков’ гр.Пловдив                   

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

7. 17XI-149 /20-04-2017 – Даване на съгласие на управителя на МБАЛ ‘Св.Пантелеймон-Пловдив’ ЕООД да извърши дарение на Бачковски манастир ‘Успение богородично’ на котелно гориво 8 537 литра и да отпише материалния запас от счетоводния баланс на дружеството

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 17XI-147 /20-04-2017 – 1.Създаване на Общинско предприятие ‘Младежки център Пловдив’ и приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Младежки център Пловдив’, неразделна част от настоящото решение, ведно с приложение № 1 и Приложение № 2 към Правилника; 2.Одобряване на корекциите по бюджета за 2017 г. на община Пловдив във функция III ‘Образование’, дейност 369 ‘Други дейности за младежта’-местна дейност, съгласно приложение №3-Справка за изменение  на бюджета на община Пловдив за 2017 г.; 3. Одобряване на разчетите за финансиране на капиталовите разходи на община Пловдив за 2017г.- извадка, съгласно Приложение № 4; 4. Утвърждаване разходите за заплати и числеността на персонала за 2017 г. разпределени по месеци за ОП ‘Младежки център Пловдив’, дейност 369 ‘Други дейности за младежта’-местна дейност, съгласно Приложение № 3.2.369;

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 17XI-145 /20-04-2017 -       Даване разрешение на управителя на ‘КОЦ-Пловдив’ ЕООД за сключване на застраховки ‘имущество’ , ‘Професионална отговорност’ и ‘Злополука и заболяване’ със ЗК ‘Олимпик-България’      

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

10. 17XI-155 /20-04-2017 –      Изготвяне на проект за доизграждане и оборудване на зала за водолечение в КСУ ‘Св.Петка’ с адрес : ул.’Г.С.Раковски’ № 13 на стойност до  30 000 лв., в т.ч. 3000 лв. за съфинансиране от страна на община Пловдив, който да бъде внесен за одобрение във фонд ‘Социална закрила’  към МТСП                  

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

11. 17XI-154 /20-04-2017 – Изготвяне на проект за организиране и провеждане на спортен турнир по няколко вида спорт за деца от социалните услуги на територията на община Пловдив с обща сума на проект до 6 666 лв., който да бъде внесен за одобрение във фонд ‘Социална закрила’  към МТСП                    

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 17XI-153 /20-04-2017 – Изготвяне на проект за ремонт и оборудване на трапезария и помещения за занимания и отдих на потребителите в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост ‘Св. Врач’  на стойност до  30 000 лв., в т.ч. 3000 лв. за съфинансиране от страна на община Пловдив, който да бъде внесен за одобрение във фонд ‘Социална закрила’  към МТСП                    

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 17XI-152 /20-04-2017 –      Изготвяне на проект за изграждане на ограда и вертикална планировка на терен, отреден за социални дейности с адрес : гр.Пловдив, ул.’Ген.Радко Димитриев’ № 33 на стойност до  30 000 лв., в т.ч. 3000 лв. за съфинансиране от страна на община Пловдив, който да бъде внесен за одобрение във фонд ‘Социална закрила’  към МТСП                    

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 17XI-151 /20-04-2017 –      Изготвяне на проект за обновяване на част от кухненското оборудване в Дом за възрастни хора ‘Св.Василий Велики’ , гр. Пловдив, ул.’Коматевско шосе’ № 28, на стойност до 30 000 лв., в т.ч. необходима сума за съфинансиране от страна на община Пловдив до 3 000 лв., който да бъде внесен за одобрение във Фонд ‘Социална закрила’ към МТСП                    

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 17XI-150 /20-04-2017 -Присъединяване на социални услуги, делегирани от държавата дейности-Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства към Комплекс за социални услуги ‘Св.Георги’-Пловдив             

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 17XI-143 /19-04-2017 – Приемане на годишен план за развитието на социалните услуги в община Пловдив през 2018 г.               Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 17XI-148 /20-04-2017 – Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване    

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

18. 17XI-142 /19-04-2017 – Избор на заместник-председател на Общински съвет-Пловдив

Вносител: общинските съветници от ППГОС от ЗС „Ал. Стамболийски”

19. 17XI-139 /11-04-2017 – Безвъзмездно ползване на Детска железница ‘Знаме на мира’ на 1 и 2 юни 2017г. по случай ‘Международния ден на детето’   

Вносител: общинските съветници от ППГОС от МК „Кауза Пловдив”

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

60,702 total views, 118 views today