Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

02. 08. 2018 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 18XI-213/16-05-2018 – Удостояване на Стефан Попов с ‘Почетен знак на град Пловдив’               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

2. 18XI-214/16-05-2018 – Удостояване на Марин Младенов с ‘Почетен знак на град Пловдив’.                

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

3. 18XI-215/16-05-2018 – Удостояване на Стоян Сърданов с ‘Почетен знак на град Пловдив’

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

4. 18XI - 328/ 26-07-2018 - Дарение на средства на Сдружение ‘Хайдути’, ЕИК 176845877 с цел подпомагане реализирането на филма ‘Смутни времена’                        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 5. 18XI - 327/ 26-07-2018 - Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 г.                       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

6. 18XI - 326/ 26-07-2018 - Изменение на План-сметката за приходите и за необходимите разходи за 2018 г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМТД – Приложение № Х, неразделна част от решение № 33 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 2 от 31.01.2018 г.                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

7. 18XI - 336/ 26-07-2018 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с решение № 80 от 04.03.2003 г., последно изменена и допълнена с решение № 8 от 23.01.2018 г. на Общински съвет.                      

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

8. 18XI - 332/ 26-07-2018 - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти-общинска собственост, приета с решение № 393 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 28 от 14.10.2010 г.               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

9. 18XI - 324/ 25-07-2018 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване в общински жилища и продажбата им

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

10. 18XI-334/ 26-07-2018 - Отправено предложение от ‘Тракарт’ ЕООД за удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия върху обект ‘Пешеходен подлез -Археологически’ гр.Пловдив, сключен на 05.08.2003 г. между община Пловдив , като концедент и ‘Тракарт’ ЕООД като концесионер.              

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

11.       18XI-313/19-07-2018 – Предложение вх. №: 18ФН84/25.05.2018г. от Фондация ‘Дом за Пловдивската опера’                     

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет „СМДСП“, ЗА Зам.-кмет „Култура и туризъм, съгласно Заповед № 1828/ 05. 07. 2018 г.

12. 18XI-331/ 26-07-2018 - Даване на съгласие за изменение на ПУР-ПРЗ за УПИ I-1205, болница, кв.346-нов, 290-стар по плана на кв.’Триъгълника’, гр. Пловдив, ул.’Любен Каравелов’ № 5                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

13. 18XI-329/26-07-2018 - Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР-Пловдив на следния недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Южен’, ул.’Трети март’ № 28, представляващ:  самостоятелен обект /помещение/ с идентификатор 56784.530.2159.1.137 по КК и КР на гр.Пловдив.                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

14. 18XI-322 /24-07-2018 - Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Тракия’, ул.’Съединение’ № 53, представляващ спортна площадка с площ  3168 кв.м., разположена в северозападната част на ПИ 56784.540.1163 по КК и КР, одобрени със заповед № 18-48/03.09.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД 14-16-365/19.02.2010 г. на Началника на СГКК Пловдив, с площ от 42078 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване:за обект комплекс за образование, в който поземлен имот е отреден УПИ I -комплекс училища, кв.11 по плана на жил.група А-4,5,6 ЖР ‘Тракия’, за извършване на дейности: за спорт      

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

15. 18XI-333/ 26-07-2018 - Обявяване на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Кирил Нектариев’, представляващ: поземлен имот с идентификатор 56784.519.1191 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ от 4029 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за археологически паметник на културата, за който имот е отреден УПИ IV-зеленине, арх.проучване и открит театър, кв.122 по плана на Старинна градска част-гр.Пловдив, за публична общинска собственост  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

16. 18XI - 321/ 24-07-2018 - Вземане на решение за прилагане на влязъл в сила неприложен дворищно регулационен план, одобрен със Заповед № ОА-296/06.03.2001 г. на Кмета на община Пловдив за недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, представляващ УПИ I-31, кв.1а по рег.план на ЖК Южен, чрез продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.535.3255  по КК и КР, с площ 84 кв.м., включен в УПИ I-31, кв.1а по рег.план на ЖК Южен, гр.Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

17. 18XI-330 /26-07-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от десет години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’ , ул.’Йоаким Груев’ № 13            

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

18. 18XI-325/25-07-2018 - Допълнение на ‘Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив:пл.’Централен’, ул.’Княз Александър I Батенберг’, площад ‘Римски стадион’, ул.’Райко Даскалов’ – до пешеходен мост и прилежащи пешеходни пространства’ – в обхвата на Зона А                        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

19. 18XI-335/ 26-07-2018 - I. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Организация и контрол на транспорта’, приет с решение № 406 от 25. 10. 2006 г.: §1.Увеличаване на цатната численост на ОП ‘ОКТ’ с 41 бр. по дейност 849 ‘Други дейности по транспорт, пътищата, пощите и далекосъобщенията’, считано от 01.09.2018 г.; §2. Промяна на чл.16 на раздел ІІ, б.В ‘Числен състав на Предприятието’ от Правилника;§3.Отмяна на Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘ОКТ’ и приема актуализирано Приложение № 1; §4.Приемане на актуализирания Правилник за устройството и дейността на ОП ‘ОКТ’ в частта на чл.16 от същия;II.Одобряване на корекциите по бюджета за 2018 г. на ОП ‘ОКТ’, съгласно приложение № 2 -Справка за изменение на бюджета на ОП ‘ОКТ’ за 2018 г.; III.Одобряване на разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2018 г.-извадка, съгласно Приложение № 3; IV. Утвърждаване на разходите за заплати и числеността на персонала за 2018 г., разпределени по месеци за ОП ‘ОКТ’ - дейност 849, съгласно Приложение № 4

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 18XI-323/ 25-07-2018 - Възможност за кандидатстване на община Пловдив по процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, по ОП „Региони в растеж 2014-2020“

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

 

       САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121,323 total views, 48 views today