Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

01. 08. 2019 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 19XI-224/03-07-2019 – Обявяване на недвижим имот, находящ се на ул. ‘Христо Г. Данов’ № 41, гр.Пловдив, представляващ: поземлен имот с идентификатор 56784.518.1801 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с площ от 2794 кв.м., начин на трайно ползване за административна сграда, кв.43-нов, 180-стар по плана на Централна градска част, за публична общинска собственост

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

2. 19XI-271/26-07-2019 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, в недвижими имоти, които са предоставени за управление на ЕГ ‘Пловдив’ по три позиции, а именно: позиция 1 – преместваем обект – павилион – 30 кв.м., с предназначение – ученическо хранене и търговия с храни; позиция 2 – общо три броя автомати за закуски – 6 кв.м.; позиция 3 – общо три броя автомати за топли напитки – 3 кв.м.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

3. 19XI-232/04-07-2019 – Подписване на Споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Фондация „Международен комитет за консервация на мозайки“                               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

4. 19XI-261/24-07-2019 – Изменение на числеността и утвърдените разходи за заплати по месеци за 2019 г. в комплекс за социални услуги ‘Олга Скобелева’             Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

5. 14. 19XI-253/08-07-2019 – Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 56784.531.4600 с площ 309 кв.м., за който е отреден УПИ II – 961,кв.15, ведно със сграда с идентификатор 56784.4600.3 и сграда с идентификатор 56784.4600.2, ПИ с идентификатор 56784.531.4599 с площ 309 кв.м., за който имот е отреден УПИ l-961, КВ.15, ПИ с идентификатор 56784.531.840 и ПИ с идентификатор 56784.531.839, попадащи в улична регулация, чрез замяна

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-1568/ 04. 07. 2019 г.

6. 19XI-273/26-07-2019 – Вземане на решение за допълнително финансиране на възникнали, непредвидени разходи при изпълнение на СМР за обект: ‘Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, реконструкции и благоустройване на прилежащо дворно място на ДЯ ‘Детски смях’ в рамките на проект ‘Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив’, съфинансиран по ОП ‘Региони в растеж’ 2014-2020 г.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

7. 19XI-260/24-07-2019 – Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Градска художествена галерия – Пловдив недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Райко Даскалов’ № 29 /Детмаг ‘Снежанка’/  

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 19XI-264/24-07-2019 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2003 г.            

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

9. 19XI-276/26-07-2019 – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2019 година, изменение на числеността и утвърдените разходи за заплати по месеци за 2019 г. в Градска художествена галерия                                 

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

10. 19XI-274/26-07-2019 – Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на ‘Многопрофилна болница за активно лечение ‘Св. Мина – Пловдив’ ЕООД – еднолично дружество, собственост на община Пловдив, в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева от бюджета на община Пловдив за 2019 г. за погасяване на задължения към доставчици и други                                   

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив 

11. 19XI-220/02-07-2019 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – чос, находящ се в гр. Пловдив, ул.’Кръстьо Раковски’, а именно: пи с идентификатор 56784.514.1052, с площ от 5000 кв.м., , кв.11, парцел VII, за който е отреден УПИ VII-514.1052, по плана на ЖК ‘Отдих и култура’ (отл. от 11. 07. 2019 г. за следващото заседание)

Вносител: Кмета на община Пловдив, съгласно писмо с изх. № 19ОБС-209 от 05. 07. 2019 г. 

12. 19XI-263/24-07-2019 – Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив                            

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

13. 19XI-259/24-07-2019 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти – общинска собственост, приета с Решение № 293/28/14.10.2010 г.            

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

14. 19XI-265/24-07-2019 – Вземане на решение за удължаване с 5 години на срока на Договор за предоставяне на концесия за ‘Старинен Пловдив’ – ул. ‘Константин Стоилов’ № 53, сключен на 02. 09. 2004 г., между община Пловдив, в качеството на концедент и ‘ХЕБРОС – БЪЛГАРИЯ’ АД, в качеството му на концесионер, във връзка с отправено мотивирано предложение с вх. № 19Ф-5231/25. 06.2019 г. от ‘ХЕБРОС-БЪЛГАРИЯ’              

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

15. 19XI-193 / 06-06-2019 - Вземане на решение за отмяна на решение № 72, взето с протокол № 4 от 28.02.2019 г.на Общински съвет,  за отдаване под наем за срок от пет години чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на части от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, Пешеходен подлез при аптека Марица (отл. от 13. 06. 2019 г. за следващо заседание)                  

Вносител: Кмета на община Пловдив, съгласно писмо с изх. № 19ОБС-209 от 05. 07. 2019 г.

16. 19XI-268/24-07-2019 – Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. с доклад на независимия одитор за 2018 г. на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′     Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

17. 19XI-267/24-07-2019 – Отчет по чл. 19, ал. 8 от Учредителния акт на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′ за второто тримесечие на 2019 г.                                  Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

18. 19XI-269/25-07-2019 – Вземане на решение за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж, при условията на чл. 188, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ над недвижим имот – част от улична територия – публична общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 56784.518.1415 по КК и КР с площ 155 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, представляващ ул. ‘Тодор Балина’ в полза на ‘ФИЛОС 12′ЕООД                  

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 19XI-258/22-07-2019 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район ‘Централен’, ул.’Княз Александър I Батенберг’ №27, а именно: стая №3 с площ 12,25 кв.м на втори етаж, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 56784.519.799.1.5 с предназначение: за офис на СДРУЖЕНИЕ ‘РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ’                                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

20. 19XI-257/22-07-2019 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район Централен, бул.’Руски’ №86, а именно: стаи № 4, №5, №6, №7, №8 и коридор, с обща площ от 139,73 кв.м., на СДРУЖЕНИЕ ‘КЛУБ – БЕЛИ,ЗЕЛЕНИ,ЧЕРВЕНИ’        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

21. 19XI-256/22-07-2019 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район ‘Централен’, ул. ‘Райко Даскалов’ № 53 (Дом Левски), а именно: стая № 19а на Фондация ‘Джендър алтернативи’              

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

22. 19XI-216/24-06-2019 – Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от една година на недвижим имот-пос, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Източен’, бул.’Източен’ № 10, сграда с идентификатор 56784.528.76.18, със застроена площ 94 кв.м., на Изпълнителна агенция ‘Военни клубове и военно-почивно дело’

Вносител: Кмета на община Пловдив, съгласно писмо с изх. № 19ОБС-209 от 05. 07. 2019 г. 

23. 19XI-225/03-07-2019 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Източен“№10, а именно: помещение-лекарски кабинет с площ  15 кв.м., намиращо се на първи етаж на сграда с идентификатор 56784.528.76.5            

Вносител: Кмета на община Пловдив, съгласно писмо с изх. № 19ОБС-209 от 05. 07. 2019 г. 

24 19XI-227/03-07-2019 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР ‘Тракия’, бл.*, вх.’*', ет. *, ап.*, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащата наемателка – Р. Д. П.

Вносител: Кмета на община Пловдив, съгласно писмо с изх. № 19ОБС-209 от 05. 07. 2019 г.

25 19XI-226/03-07-2019 – Вземане за решение за продажба на недвижим имот – част общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР ‘Тракия’, бл. *, вх.’*', ет. *, ап.*, на правоимащите наематели – В. К. С. и М. К. Ш.                            

Вносител: Кмета на община Пловдив, съгласно писмо с изх. № 19ОБС-209 от 05. 07. 2019 г. 

26. 19XI-235/04-07-2019 – Одобряване на споразумение за сътрудничество между град Пловдив, Република България и град Лука, Италианска република

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

27. 19XI-254/18-07-2019 – Осигуряване на средства за неверифицирани разходи по проект ‘Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив’ /Договор с рег. № BG05SFOP001-4.001-0014/ по ОП ‘Добро управление’

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив 

28. 19XI-237/04-07-2019 – 1. Даване разрешение на Управителя на ‘ДКЦ V-Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отпадане под наем за срок от три години на недвижим имот-помещение с площ 22 кв.м., собственост на дружеството;2. Утвърждаване на тръжна документация на ‘ДКЦ V -Пловдив’ ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот, съгласно т.1

             Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

29. 19XI-262/24-07-2019 – Промяна в структурата на община Пловдив и на бюджета за 2019 г., свързана с възлагане управлението на социалната услуга ‘Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства в аутистичния спектър’ на външен доставчик                

            Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

30. 19XI-272 /26-07-2019 – Промяна в Приложение № 2 за разпределение на средства за Младежки дейности на община Пловдив, част от Решение № 61, взето с Протокол № 4 от 28. 02. 2019 г.                                     

            Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

31. 19XI-212/14-06-2019 – Поставяне на табели, представляващи визитки с биографични данни за пловдивски олимпийски медалисти

            Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

32. 19XI-270/25-07-2019 – Избор на управител на ‘Център за психично здраве – Пловдив’ ЕООД – търговско дружество със 100% участие на община Пловдив                    Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

33. 19XI-255/19-07-2019 – Избор на управител на ‘ДКЦ II- Пловдив’ ЕООД-търговско дружество със 100 % участие на община Пловдив                               Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

34. 19XI-249/04-07-2019 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Чистота’, както следва: § 1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Чистота’ и приемане на ново приложение № 2            

             Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив      

35. 19XI-250/04-07-2019 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Жилфонд’, както следва: §1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Жилфонд’ и приемане на актуализирано Приложение № 2

             Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

36. 19XI-266/24-07-2019 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Зооветеринарен комплекс’, както следва: §1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Зооветеринарен комплекс’ и приемане на актуализирано Приложение № 2            

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив 

37. 19ХI-275/26-07-2019 – Увеличение на средствата за 2019 г. от общинския бюджет за компенсации за вътрешноградския транспорт за прилагане на ценови облекчения и допълнително поети задължения по сключени договори       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив       

159,097 total views, 4 views today