Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

18. 05. 2017 г. /четвъртък / от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 17XI-175/11-05-2017 – Удостояване с Почетен знак на град Пловдив, Почетна значка на град Пловдив и награждаване с грамота и парична награда по случай 24-май               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

2. 17XI-164/10-05-2017 – Преобразуване на детски градини в район ‘Западен’ гр.Пловдив                                 

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

3. 17XI-162/03-05-2017 – Одобрение на предоставяне на съфинансиране на проект ‘Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив’ в размер на 102 818.10 лв. което представлява 4.85 % от общата сума, предвидена за инфраструктурни дейности в Договор за БФП, регистриран под № 17 ДГ 315/30.03.17 г. по процедура ‘Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване  и развитие 2014-2020 Пловдив’ – ос 1 на Оперативна програма ‘Региони в растеж’ 2014-2020′

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

4. 17XI-166/10-05-2017 – Осигуряване на финансови средства за съфинансиране на удължаването на проект ‘Обществена трапезария на територията на община Пловдив’ по Оперативната програма за храни и /или основно материално подпомагане, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05ОПДЗ001-3.002 ‘Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.’                        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

5. 17XI-169 /11-05-2017 – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2017 г.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

6. 17XI-167/10-05-2017 – Вземане на решение  за получаване на парично дарение в размер на 102 745 лв. в полза на Регионален археологически музей – Пловдив       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

7. 17XI-177/11-05-2017 – Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г. и доклад на независимия одитор за 2016 г. на Общинска фондация ‘Пловдив-2019′    Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

8. 17XI-171 /11-05-2017 – Приемане на бюджет на Общинска фондация ‘Пловдив 2019′ за 2017 г.              

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

9. 17XI-170/11-05-2017 – Приемане на годишен доклад за изпълнение на действащите концесионни договори през 2016 г.                                

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

10. 17XI-163/03-05-2017 – Изменение на решение № 79, взето с протокол № 6 от 19.03.2015 г. на Общински съвет Пловдив                 

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

11. 17XI-173/11-05-2017 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Тракия’, бл.51, вх.А, ет.1, ап.3/3, самостоятелен обект с идентификатор 5674.540.502.1.3 на правоимащите наематели Татяна Николаевна Добрева и Мирослав Ангелов Добрев                 

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

12. 17XI-168 /10-05-2017 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на части от сграда с идентификатор 56784.521.1616.1 по КК и КР на гр. Пловдив,р-н ‘Централен’, ул.’Гладстон № 15 /Градски дом на културата ‘Борис Христов’/      

Вносител: инж. Димитър Кацарски – зам.-кмет на Община Пловдив

13. 17XI-172/11-05-2017 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Богомил’ № 21 на Сдружение ‘Съюз на инвалидите-Дружество Пловдив’                              

Вносител: инж. Димитър Кацарски – зам.-кмет на Община Пловдив

14. 17XI-179/11-05-2017 – 1.Трансформиране бюджетен заем в размер на 26 000 лв. в парична вноска за увеличаване капитала  на ‘ДКЦ II-Пловдив’ ЕООД, представляваща безлихвен заем, придобит в качеството на универсален правоприемник на ‘Медико-техническа лаборатория I Пловдив’ ЕООД  породено от процедура по преобразуване на дружеството чрез вливане по реда на чл.262 и сл. от Търговския закон; 2.Увеличаване на записания капитал на ‘ДКЦ II -Пловдив’ с парична вноска от 26 000 лв.; 3.Приемане на актуализиран Дружествен акт за отразяване увеличението на записания капитал на ‘ДКЦ II-Пловдив’ ЕООД

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

15. 17XI-174 /11-05-2017 – Упълномощаване представителя на община Пловдив в ОСА на ‘Общинска банка’ АД да гласува по проекторешенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на ‘Общинска банка’ АД, което ще се проведе на 02.06.17 г. или на резервна дата 23.06.17 г.                         

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

16. 17XI-176 /11-05-2017 – Даване разрешение на управителя на ‘Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка и застраховка ‘Професионална отговорност на медицински персонал’ за 2017 г. със ЗК ‘Олимпик-клон България’ КЧТ        

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

17. 17XI-165 /10-05-2017 – Даване разрешение на управителя на МБАЛ ‘Св.Пантелеймон-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка за 2017 г. със ЗК ‘Олимпик – клон България’ КЧТ                             

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

18. 17XI-178 /11-05-2017 – Изготвяне на специфични правила и норми, относно прилагане на цветови фасадни решения за сгради попадащи в обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  на територията на община Пловдив                   

Вносител: общинските съветници от ППГОС от МК „Кауза Пловдив“

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

64,790 total views, 134 views today