Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

29. 11. 2018 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

            1. 18XI-476 /20-11-2018 – Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област Пловдив до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост, в собственост на община Пловдив, представляващ седем броя самостоятелни обекти с идентификатори №№ 56784.504.1248.1.2, 56784.504.1248.1.4; 56784.504.1248.1.6; 56784.504.1248.1.8; 56784.504.1248.1.10, 56784.504.1248.1.12 и 56784.504.1248.1.14, разположени в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, ведно с 33 % ид.ч. на сградата и от имота, находящи се на бул.’Васил Априлов’ № 154, гр. Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

2. 18XI-487 /22-11-2018 – Обявяване на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, представляващ: сграда с идентификатор 56784.521.1471.1,  разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.1476, включен в УПИ I-521.1621 за озеленяване  и природна защита-парк ‘Данов хълм’, кв.65 по плана на Централна градска част, предназначение: Сграда за култура и изкуство /часовникова кула/, за публична общинска собственост

 Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2719/ 21. 11. 2018 г.

3. 18XI-477 /20-11-2018 – Осигуряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив за 2018 г. по проект ‘Общностен център за деца и семейства Пловдив’ по процедура ‘Услуги за ранно детско развитие’ BG05M9OP001-2.004-0056-C01, ОП ‘Развитие на човешките ресурси’ 2014-2020 за разплащане на дейности по договори                                    

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив 

            4. 18XI-490 /22-11-2018 – Вземане на решение за изменение и допълване на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, приета с решение № 28 от 2018 г.              

Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2719/ 21. 11. 2018 г.

            5. 18XI-489 /22-11-2018  - Допускане изработване на ПУП- Парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект ‘Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи до БКТП ‘Хидробетон’ в ПИ с ИД 56784.334.8 до кабелни муфи на южната граница на землище на община Пловдив                                     

Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2719/ 21. 11. 2018 г.

            6. 18XI-475 /20-11-2018 – Одобряване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект: ‘Уличен водопровод и канализация до УПИ II-383.596-жил.застрояване /ПК с ИД 56784.383.596 по КК/, преминаващи през полски път ПИ с ИД 56784.383.94 по КК, местност ‘Остромила-Бозлюк’ гр.Пловдив.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

            7. 8XI-474 /20-11-2018 – Одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект:  ‘Уличен водопровод и канализация по общински път с ИД 56784.382.183 и водопроводни и канализационни сградни отклонения до ПИ с ИД 56784.382.269 по КК, ПИ с ИД 56784.382.849 по КК, ПИ с ИД 56784.382.848 по КК; ПИ с ИД 56784.382.853  по КК, ПК с ИД 56784.382.867 по КК; ПИ с ИД 56784.382.866 по КК; ПИ с ИД 56784.382.865 по КК; ПИ с ИД 56784.382.864 по КК, УПИ 382.1050, жилищно застрояване представляващ дял от ПИ с ИД 56784.383.201 по КК, местност ‘Бялата воденица’, гр.Пловдив.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив 

            8. 18XI-486 /22-11-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с решение № 80, взето с протокол № 6 от 04.03.2003 г., последно изменена и допълнена с решение № 371 от 11.10.2018 г.                             

Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2719/ 21. 11. 2018 г.           

9. 18XI-492/ 22-11-2018 – Вземане на решение за учредяване безвъзмездно,безсрочно право на строеж за изграждане на обект ‘Център по растителна системна биология и биотехнология’ със застроена площ от 856,58 кв.м. и РЗП 14657,68 кв.м., р-н ‘Тракия’, а именно:  поземлен имот с идентификатор 56784.540.1208 по КК и КР , в полза  на СНЦ ‘Център по растителна системна биология и биотехнология’;

            Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив 

10. 18XI-479 /22-11-2018 – Приемане на Наредба за символиката и отличията на община Пловдив  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

11. 18XI-488 /22-11-2018 – Приемане на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на Община Пловдив по гл. VI от Закона за общинска собственост              

Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2719/ 21. 11. 2018 г.

            12. 18XI-485 /22-11-2018 – 1. Утвърждаване на оценка на непарична вноска с вх. № 2018 1015 1805 24 от 15.10.2018 г. на Търговския регистър към Агенция по вписванията; 2. Внасяне на непарична вноска в капитала на ‘Инсинератор Пловдив’ ЕООД, ведно с представляваща: поземлен имот с площ от 7104 кв.м. , находящ се в гр.Пловдив, ведно със сгради, площадкова техническа инфраструктура, външна /довеждаща/техническа инфраструктура и дълготрайни активи-камера, доизгаряне, резерв, абсорбер, горелка, мостов кран двугредов, авариен комин, филтърна система, камера доизгаряне, машини, части, платформа, колони, стъпала, комин, първична камера с избутвач пепел, кула, влажен скрубер, филтър торби и филтър кошове; 3. Увеличаване на капитала на ‘Инсинератор Пловдив’ ЕООД със стойността на непаричната вноска; 5. Промяна в Учредителния /Дружествен/ акт на ‘Инсинератор Пловдив’ ЕООД;

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

13.18XI-484 /22-11-2018 – Избор на управител на ‘ДКЦ V- Пловдив’ ЕООД-търговско дружество със 100 % участие на община Пловдив                  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

            14. 18XI-483 /22-11-2018 – Изменение на решение № 401, взето с протокол № 18 от 25.10.2018 г.                                   

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

            15. 18XI-473 /20-11-2018 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Иван Вазов’ № 35 и представляващ-ученически стол към СУ ‘Свети Патриарх Евтимий’, гр.Пловдив /сградата на начален етап/ с площ от 183 кв.м., разположен в сграда с идентификатор 56784.522.677.4 по КК и  КР на гр.Пловдив, с предназначение -ученическо столово хранене;

            Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив           

16. 18XI-480 /22-11-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.’Санкт Петербург’ № *, ет.*, ап.*, самостоятелен обект в сграда с идентификатор *******************, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели К. Л. И. и И. Л. И.

            Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            17. 18XI-472 /15-11-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Ландос’ № *, бл.*, вх.*, ет.* , прадставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****************, разположена в поземлен имот с идентификатор *****************, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели – Г. Х. Д., С. Д. Д., П.Г. Д. и Й. Ш. Д.

            Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            18. 18XI-491 /22-11-2018 – Изпълнение на решение № 1089 от 22.06.2017 г. по адм.дело № 1939/2016 г. по описа на Административен съд Пловдив, с което е отменено решение № 354, взето с протокол № 13 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив, в частта му по т.2, с която са определени 2 000 000 /два милиона/ лева без ДДС като цена за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на поземлен имот с идентификатор 56784.535.32.39, целият с площ 3 646 кв.м., с административен адрес : гр.Пловдив, бул.’Ал.Стамболийски’ № 31 и е върната преписката на Общински съвет Пловдив за ново произнасяне относно пазарната оценка на имота във връзка с реализирането на разпоредителната сделка при съобразяване с указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.                         Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

            19. 18XI-478 /20-11-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 г., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост,спортна площадка с площ 1203 кв.м., представляваща  част от ПИ с идентификатор 56784.507.406 по КР и КК на гр.Пловдив, попадащ в УПИ I-детско учреждение, кв.141 по регулационния план на кв.’Северно от панаирни палати’, гр.Пловдив.            

Вносител: Ральо Ралев – Кмет на район „Северен“, Община Пловдив 

20. 18XI-493/ 23-11-2018 – Вземане на решение за поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част на Приложение по т. 1 на Решение № 425, взето с Протокол № 19/12. 11. 2018 г. за Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Пловдив

Вносител: Ясен Михайлов – Председател на ПК „Противодействие на корупцията“

            21. 18XI-482 /22-11-2018 – Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2018 г.-31.10.2018 г.                  

            Вносител: общинския съветник Савина Петкова – Председател на Общински съвет – Пловдив

            22. 18XI-481 /22-11-2018 – Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, със средства, предвидени в бюджета на община Пловдив                             

            Вносител: Емил Русинов – Председател на комисията по чл. 7 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив

 

       САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив  

133,811 total views, 140 views today