Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

16. 04. 2021 г. /петък/ от 09, 00 ч.

в ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

находяща се на ул.”Гладстон“ № 15,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 21XI-76/ 31.03.2021 г. – Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с издател община Пловдив , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания град Пловдив“, Договор №BG05M9OP001-2.008-0001-C01, по процедура „Подкрепа за лица с увреждания BG05M9OP001-2.008, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

2. 21XI-65/25.03.2021 г. – Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката – програмен оператор на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към ФМ на ЕИП 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура за външно изкуствено осветление в общините“, с издател община Пловдив, Кмет, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, със срок на предявяване до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, в размер на 338 099, 91 лв., обезпечаващ авансово плащане по договор № 21ДГ150 от 24. 02. 2021 г.

Вносител: Пламен Райчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

3. 21XI-67/29.03.2021 г. – Избор на нов партньор неправителствена организация за участие в проектно предложение на Община Пловдив по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвите групи. Интегрирани мерки по подобряване достъпа до образование – Компонент 2, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

4. 21XI-78/05.04.2021 г. – Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение за уреждане начина на определяне размера на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. по договор за предоставяне на концесия върху обект: Пешеходен подлез „Археологически“ сключен на 05.08.2003 г. между община Пловдив, в качеството на концедент и „Тракарт“ ЕООД, ЕИК **********, вв качеството на концесионер, изменен с допълнително споразумение 18ДГ693/03.08.2018 г. и допълнително споразумение 18ДГ693/1//27.01.2020 г., във връзка с придружително писмо с вх. № към 20Ф-3099/2//09.12.2020 г. към мотивирано предложение с вх. № към 20Ф-3099/1//29.09.2020 г. от концесионера „Тракарт“ ЕООД

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

5. 21XI-85/ 07. 04. 2021 г. – Утвърждаване на разходите за заплати по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

6. 21XI-84/07.04. 2021 – Актуализирано разпределение на променения бюджет за четвъртото тримесечие на 2020 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

7. 21XI-86/07.04.2021 – Одобряване на бюджетната прогноза на Община Пловдив за периода 2022-2024 година, изготвена в изпълнение на писмо БЮ № 1 от 10.02.2021 г. на Министъра на финансите

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

8. 21XI-83/07.04.2021 – Отмяна на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

9. 21XI-29/01.02.2021 – Проект за промяна на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив

Вносител: общински съветници от ППГОС „Демократична България – Обединение“ 

10. 21XI-102/08.04.2021 – Одобряване на Меморандум за сътрудничество между община Пловдив и Столична община

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

11. 21XI-99/07.04.2021 – Вземане на решение за изменение и допълнение на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г. приета с решение № 50, взето с протокол № 4 от 02.03.2021 г. на Общински съвет – Пловдив.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

12. 21XI-100/08.04.2021 – Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

13. 21XI-28/29.01.2021 – Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Вносител: Веселка Христамян, Веселина Александрова, Йордан Иванов, Добромира Костова-общински съветници от ППГОС ДБ 

14. 21XI-79/05.04.2021 г. – Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2020 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2020 г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

15. 21XI-70/29.03.2021 г. Промяна на броя на потребителите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с адрес : гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 21, считано от 01.04.2021 г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

16. 21XI-68/29.03.2021 г. – Кандидатстване на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания-Пловдив“ по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ през 2021 г., Компонент 2- „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия“

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 21XI-90/07.04.2021 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от десет години, на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Централен“ , ул. „Велико Търново“ № 9, поземлен имот с идентификатор 56784.522.3576 по КК и КР на гр. Пловдив с площ 519 кв.м., на Районна лекарска колегия – Пловдив и Районна колегия на Българския зъболекарски съюз“ – Пловдив

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

18. 21XI-88/07.04.2021 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Южен“, бул. „Македония“ № 27-29, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2193.1.71 по КК и КР на гр. Пловдив, на Регионално управление „Южен централен регион“ на „Български пощи“ ЕАД

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 21XI-96/07.04.2021 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Сокол“№ *, бл.4002, вх. *, ет.*, ап.*, включен във фонд „Настаняване под наем“, на правоимащия наемател – Й. С.

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

20. 21XI-95/07.04.2021 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Възход“, № *, бл.*, вх. *, ет*, ап.*, включен във фонд „Настаняване под наем“, на правоимащите наематели – Ю. О., С. О. и Н. О.

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

21. 21XI-94/07.04.2021 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Кедър“ № *, бл.*, вх. *, ет.*, ап.*, включен във фонд „Настаняване под наем“ , на правоимащата наемателка – Г. А.

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

22. 21XI-93/07.04.2021 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Калина“ № *, бл.*, вх. *, ет.*, ап.*, включен във фонд „Настаняване под наем“, на правоимащите наематели-М. А. и М. А.

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

23. 21XI-98/07.04.2021 – Вземане на решение за сключване на предварителен договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ за УПИ VI-резервен терен, кв.6 по плана на Северна индустриална зона, гр. Пловдив в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56784.504.382 и поземлен имот с идентификатор 56784.504.380 по кадастралната карта на гр. Пловдив

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

24. 21XI-91/ 07. 04. 2021 – Вземане на решение за сключване на предварителен договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ за част от кв.8 по плана на ЖК „Отдих и култура“ гр. Пловдив

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

25. 21XI-87/ 07. 04. 2021 г. – Вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез замяна, като: в дял на Община Пловдив се дава и тя става изключителен собственик на ПИ с идентификатор 56784.520.1541, по КК и КР, с площ от 14 кв.м. и ПИ с идентификатор 56784.520.1542 по КК и КР, с площ от 72 кв.м., находящи се в гр. Пловдив, а в дял на „ТРТ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Минка Трифонова Димитрова се дава и дружеството става изключителен собственик на 240/1972 ид. ч. от ПИ с идентификатор 56784.520.1539, целия с площ от 1972 кв. м., за който е отреден УПИ ХІ-294, кв. 443А по плана на „Първа градска част“, бул. „Марица“ № 150 б, гр. Пловдив

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

26. 21XI-92/07.04. 2021 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на части от сграда с идентификатор 56784.521.1616.1 по КК и КР на гр. Пловдив, брой етажи-5, предназначение : сграда за култура и изкуство, застроена площ от 3415 кв.м.,построена в недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Гладстон“ № 15 /Градски дом на културата „Борис Христов/

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

27. 21XI-97/07.04.2021 г. – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 57 б, а именно:поземлен имот с идентификатор 56784.539.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с площ от 3050 кв.м., за който поземлен имот е отреден УПИ VI-539.615, паркинг, кв.15, ЮИПЗ, гр. Пловдив

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

28. 21XI-89/07.04.2021 г. – Даване на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56784.383.93, съставляващ земеделска земя с начин на трайно ползване -за селскостопански, горски, ведомствен път-в път с трайна настилка , с цел осигуряване на „Транспортен достъп“ към поземлен имот с идентификатор 56784.383.69, като процедурите са за сметка на заинтересованото лице

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив

29. 21XI-72/29.03.2021 г. – Одобряване на проект ПУП -План за регулация и застрояване и план схеми: „Електрификация, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно-комуникационна“ за поземлен имот с идентификатор 56784.258.115, местност „Терзиите“, землище Пловдив-запад

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

30. 21XI-73/29.03.2021 г. – Одобряване на проект ПУП-План за регулация и застрояване и план-схеми:“Електрификация“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно-комуникационна“ за поземлен имот с идентификатор 56784.382.255, местност „кв. Беломорски“, землище Пловдив-юг

Вносител: арх. Невена Балчева – Зам.-кмет на община Пловдив 

31. 21XI-57/25.02.2021 – Отчет по чл.19 /8/ от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019″ за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Вносител: Пламен Панов – Зам.-кмет на община Пловдив

32. 21XI-101/08.04.2021 – Приемане на бюджет на ОФ „Пловдив 2019″ за 2021г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

33. 21XI-62/12.03.2021 г. – Даване разрешение на управителя на „Диагностично – консултативен център VII-Пловдив, р-н Южен“ ЕООД да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив помещение с обща площ 9,37 кв.м., с достъп до санитарен възел, находящо се на партерния етаж, до самостоятелен вход от западната страна на сградата, предназначено за базиране на спешен екип, за срок от 3 години

Вносител: Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

34. 21XI-61/12.03.2021 г. – Даване на разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център I-Пловдив“ ЕООД да закупи нова медицинска апаратура, с прогнозна стойност до 69 600 лв. без включен ДДС, със собствени финансови средства, при условията на разсрочено плащане

Вносител: Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив 

35. 21XI-64/24.03.2021 г. – Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център V-Пловдив“ ЕООД за закупуване със собствени финансови средства, при условията на разсрочено плащане, на нова медицинска апаратура с прогнозна стойност до 70 000 лв. без включен ДДС

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив 

36. 21XI-71/29.03.2021 г. – Одобряване на застраховател на „ДКЦ -V“ ЕООД, сключване имуществена застраховка и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със ЗАД „Армеец“ АД за срок от една година

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив 

37. 21XI-77/05.04.2021 г. – Даване на разрешение на управителя на ДКЦ – Пловдив ЕООД да сключи имуществена застраховка със ЗАД „ДЗИ – Общо застраховане“ и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ за срок от една година

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

38. 21XI-82/07.04.2021 г. – Даване на разрешение на управителя на МБАЛ „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД да сключи имуществена застраховка и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със ЗК „Лев инс“ за срок от една година

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив 

39. 21XI-74/29.03.2021 г. – Удостояване с отличието „Почетен знак на гр. Пловдив“ Илия Кисимов-спортен журналист с изключителни заслуги за популяризирането на пловдивския и български спорт

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

40. 21XI-69/29.03.2021 г. – Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги към община Пловдив

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

41. 21XI-66/29.03.2021 г. – Отчет за дейността на организации-членове на ОСНВ – Пловдив; отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2020 г.; отчет на ОСНВ – Пловдив за изпълнение на план-сметката за разпределение на средствата за финансово обезпечаване на мероприятия и дейности за изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2020 г.; план за мероприятия и дейности на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2021 г.; план-сметка на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2021 г.

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив 

42. 21ХІ-7/ 13. 01. 2021 г. – Вземане на решение за именуване на изградени улици в община Пловдив – район „Тракия“

Вносител: Костадин Димитров – Кмет на район „Тракия“, община Пловдив

43. 21XI-81/07.04.2021 г. – Разрешение за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, включени в Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., предоставени за управление на ОП „Траурна дейност“

Вносител: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

44. 21XI-58/02.03.2021 – Възстановяване на средства, внесени през 2020 за битови отпадъци на лица от туристическия бранш.

Вносител: Веселка Христамян, Веселина Александрова, Йордан Иванов, Добромира Костова-общински съветници от ППГОС ДБ

45. 21XI-80/07.04.2021г. – Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на община Пловдив

Вносител: д-р Веселка Христамян – Председател на комисията по чл. 7 от Правилника за подпомагане на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив

 

С уважение,

 

             ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

      Председател на Общински съвет – Пловдив

233,012 total views, 46 views today