Дневен ред

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

13. 06. 2019 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 19XI-195/ 06-06-2019 - Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пловдив за 2019г.                      

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

2. 19XI-201/06-06-2019 - Изменение на бюджета на община Пловдив за 2019 г.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

3. 19XI-190/29-05-2019 – Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на УПИ XIX- общински, обществени и стопански дейности, кв.2 по плана на ИИЗ III-част, гр. Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

4. 19XI-202 /06-06-2019 - Изменение и допълнение на решение № 362, взето с протокол № 18 от 12.10.2017 г., във връзка със смяна на местонахождението на социалните услуги по проект ‘Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на седем нови социални услуги в община Пловдив, ОП ‘Региони в растеж 2014-2020′                      

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

5. 19ХІ-210/07-06-2019 – Утвърждаване на одитори за заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

6. 19ХІ-204/07-06-2019 – Даване съгласие на управителите на общински еднолични търговски дружества – лечебни заведения да упражняват лекарската си професия в поверените им дружества

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

7. 19ХІ-207/07-06-2019 – Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ в размер на 50 000 лева от бюджета на община Пловдив на „Медицински център VІ – Пловдив, район Централен“ ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Пловдив

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 19XI-192/05-06-2019 - Даване на разрешение на управителя на ‘ДКЦ II- Пловдив’ ЕООД за закупуване на цветен ехограф с кардиологичен трансдюсер с прогнозна стойност до 30 000лв.(тридесет хиляди лева) без включено ДДС       

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 19ХІ-208/07-06-2019 – Провеждане на обучение на медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети на детските заведения и училищата в община Пловдив

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

10. 19ХІ-206/07-06-2019 – Даване на разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център ІІ – Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижими имоти, собственост на дружеството; ІІ. Утвърждаване на тръжна документация на „Диагностично-консултативен център ІІ – Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

11. 19ХІ-205/07-06-2019 – Даване на разрешение на управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Пловдив“ ЕООД за сключване на имуществена застраховка и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска професия“ със ЗК „Уника“ АД

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 19ХІ-203/07-06-2019 – І. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Многофункционална спортна зала“, приет с Решение № 320 от 27. 08. 2015 г. на Общински съвет – Пловдив, изм. и доп. с РОС № 257/02.06.2016 г., РОС № 300/14. 09.2017 г. и РОС № 244/ 19. 06. 2018 г., както следва: § 1. Отмяна на Приложене № 1 „Организационна структура на ОП „Многофункционална спортна зала“ към Правилника за устройството и дейността на предприятието и приемане на актуализирано Приложение № 1

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 19ХІ-209/07-06-2019 – І. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана“, приет с Решение № 15 от 19. 01. 2012 г. на Общински съвет – Пловдив, последно изменен с РОС № 250/19.06.2018 г., както следва: § 1. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройствено и дейността на ОП „Общинска охрана“ и приемане на актуализирано Приложение № 2

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 19XI-199 /06-06-2019 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. ‘Възход’ № *, бл.*, вх. ‘*’, ет.*, ап.*, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на провоимащата наемателка С. Ю. М.                      

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 19XI-198 /06-06-2019 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР ‘Тракия,’  бл. *, вх. ‘*’, ет.*, ап.*,  самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***************, с площ 72,46 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащите наематели – Л. А. А., Ц. Н. Г. и А. Н. Г

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 19XI-197 /06-06-2019 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район ‘Северен’, бул. ‘Васил Априлов’ № *, бл.*, ет.*, ап.*, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ , на правоимащата наемателка М. Я. Л.

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 19XI-196/06-06-2019 - Вземане на решение за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж, при условията на чл.188, ал.1 и ал.5 от ЗУТ над  недвижим имот-част от улична територия- публична общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор ***************, с площ 155 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, в полза на ‘Филос 12′ ООД, представлявано от управителя М. Г. Г.                  

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

18. 19XI-194 /06-06-2019Вземане на решение за отмяна на решение № 71, взето с протокол № 4 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Пловдив, за отдаване под наем за срок от пет години чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на части от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район ‘Централен’, Пешеходен подлез ‘Тримонциум’                     

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 19XI-193 / 06-06-2019 - Вземане на решение за отмяна на решение № 72, взето с протокол № 4 от 28.02.2019 г.на Общински съвет,  за отдаване под наем за срок от пет години чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на части от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, Пешеходен подлез при аптека Марица                

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 19XI-200 / 06-06-2019 - Вземане на решение за поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част на т.1 от Решение № 81, взето с протокол № 5 от 13.03.2019 г.                    

Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив       

153,407 total views, 16 views today