Начало Общински Съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии

График на Постоянните комисия към Общински съвет- Пловдив

Наименование на комисията Дата

Час

Стая

Правна комисия 22.02.2019- Петък 14.00
Финанси и бюджет 22.02.2019- Петък

14.00

Екология и комунални дейности 22.02.2019- Петък 14.00
Здравеопазване и социални дейности 22.02.2019- Петък 14.00
Образование, наука, вероизповедание 22.02.2019- Петък 14.00
Общинска собственост и стопански дейности 22.02.2019- Петък 14.00
Култура, туризъм, евроинтеграция и МИО 22.02.2019- Петък 14.00
Устройство на територията и жилищна политика 22.02.2019- Петък 14.00
Обществен ред, транспорт и защита при бедствия 22.02.2019- Петък 14.00
Младежки дейности и спорт 22.02.2019- Петък 14.00
Противодействие на корупцията 22.02.2019- Петък 14.00

1. Правна комисия

2. Комисия „Бюджет и финанси”

3. Комисия „Екология и комунални дейности”

4. Комисия „Здравеопазване и социални дейности”

5. Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

6. Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

7. Комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”

8. Комисия „Устройство на територията и жилищна политика”

9. Комисия „Обществен ред и транспорт”

10. Комисия „Младежки дейности и спорт”

11. Комисия „Противодейсвие на корупцията“

45,307 total views, 36 views today