Начало Общински Съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии

График на заседанията на  Постоянните комисии към Общински съвет- Пловдив

Наименование на комисията Дата

Час

Стая

Правна комисия 05.06.2020-Петък  13.00
Финанси и бюджет 05.06.2020-Петък  13.00
Екология и комунални дейности 05.06.2020-Петък  15.30
Здравеопазване и социални дейности 05.06.2020-Петък  14.00
Образование, наука, вероизповедание 05.06.2020-Петък 15.00
Общинска собственост и стопански дейности 05.06.2020-Петък  14.30
Култура, туризъм, евроинтеграция и МИО 05.06.2020-Петък 16.00
Устройство на територията и жилищна политика 05.06.2020-Петък 15.00
Обществен ред, транспорт и защита при бедствия 05.06.2020-Петък  15.30
Младежки дейности и спорт 05.06.2020-Петък  16.00
Противодействие на корупцията 05.06.2020-Петък 16.30

1. Правна комисия

2. Комисия „Бюджет и финанси”

3. Комисия „Екология и комунални дейности”

4. Комисия „Здравеопазване и социални дейности”

5. Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

6. Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

7. Комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”

8. Комисия „Устройство на територията и жилищна политика”

9. Комисия „Обществен ред и транспорт”

10. Комисия „Младежки дейности и спорт”

11. Комисия „Противодейсвие на корупцията“

61,319 total views, 6 views today