Начало Пловдив днес ОСИГУРЕН ДОСТЪП ДО ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ

ОСИГУРЕН ДОСТЪП ДО ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ

С Решение № 192, взето с Протокол №10 от 08.06.2017г. на Общински съвет – Пловдив прие Актуализация на Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив.

В изпълнение разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, изм. и доп., ДВ бр. 12 от 3.02.2017г., Община Пловдив възложи актуализиране на План за действие към актуализираната Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив, който включва мерки за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в град Пловдив.

На основание чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда, Община Пловдив осигурява достъп до ПРОЕКТ на „Актуализация на План за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив” през периода 10.08.-10.09.2018г. включително, на електронната страница на Община Пловдив /www.plovdiv.bg Проекти на нормативни актове/ и в Община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците”, ул. „Емил де Лавеле” – № 9, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:15 часа.

Обществено обсъждане на проекта на Актуализация на План за действие за шума ще се проведе на 12.09.2018 г. от 11:00 часа в Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов”, ул. „Гладстон” – № 15, гр. Пловдив.
Писмени становища по проекта ще се приемат на общественото обсъждане или не по-късно от 7 /седем/ дни след датата на общественото обсъждане, регистрирани в Деловодството на Община Пловдив. Становищата от общественото обсъждане ще бъдат взети предвид от Община Пловдив при разработването на окончателен вариант на плана.

3,638 total views, 8 views today