Начало Пловдив днес Пловдив спечели проект за изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания

Пловдив спечели проект за изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания

20170329_213534

Община Пловдив спечели проект за създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. Това е първият подаден и одобрен проект по Процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Основната цел на проекта е да се осигури въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива и техните семейства чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи.
За постигане на посочената цел на територията на град Пловдив, ще бъде създаден Дневен център, в който чрез комплекса от предвидените социално-здравни услуги по проекта, ще се предостави подкрепа в общността за минимум 80 лица с увреждания, вкл. тежки такива и техните семейства. Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на предвидените в него дейности, а именно:
Чрез изграждане на дневния център ще се въведат иновативни социални услуги, ще се осигури дневни и почасови услуги за лицата с увреждания, като социално и здравно консултиране, информиране, подкрепа и посредничество, включително – чрез предоставяне на услуги в домашна среда чрез мобилна работа. Ще се осигури терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, трудо- и арттерапия.
Сериозна подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, е възможността за поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни).
С реализацията на проекта се мотивира и участието на пазара на труда на лица с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството.
Финансирането на проекта е на стойност 993 762,50 лв. и е 100% безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

4,300 total views, 2 views today