Начало Актуално Подписан е договор за изпълнението на проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж

Подписан е договор за изпълнението на проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж

oprr_dogovor

На 13.07.2017г. Община Пловдив подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“,  Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. Общата сума на проекта е   24 160 690.49 лева, като от тази сума:

• 24 025 191.38 лева (двадесет и четири  милиона двадесет и пет  хиляди сто деветдесет  и един лева и тридесет и осем стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ);

• 135 499.11 лева (сто тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) е собствен принос.

Продължителността на проекта е 30  месеца. Целта на този проект е да допринесе за подобряване на екологичните и рекреационни характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в следните типове обекти:

(1) улици и площади – инвестиции за пътни и тротоарни настилки, монтаж на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване;

(2) междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи;

(3) специфични зони за отдих (южния бряг на река Марица) – изграждане на алеи; доставка и монтаж на градско обзавеждане, изграждане на детски съоръжения и спортни съоръжения, паркоустройство, монтиране на осветителни тела с LED осветители.

Изброените типове обекти и съответстващите им интервенции са концентрирани в Зоната със социални функции. Характерът на инвестициите, тяхното разположение и комбиниране ще доведе до значително подобрение на условията за обитаване и отдих на местното население, включващо и голяма ромска общност. Намесите в социалната зона ще подкрепят усвояването на речното крайбрежие на Марица като среда за спорт и рекреация, както и ще улеснят свързаността между емблематични градски пространства (Джамбаз тепе, археологически обекти, подходи към Стария град).

В допълнение е заложен обект в Зоната с обществен характер, който има надобщинско значение – обновяването на публични пространства около Централна гара.

Очаквани резултати:

(1) Благоустроена и озеленена част от южния бряг на река Марица, включително изградени спортни и детски площадки;

(2) Рехабилитирани и реконструирани групи улици и площади в Зоната със социални функции, включително въведено енергоспестяващо улично осветление;

(3) Благоустроени, озеленени и социализирани междублокови пространства в Зоната със социални функции, включително изградени детски площадки и спортни площадки;

(4) Рехабилитиран и реконструиран бул. „Хр. Ботев“, благоустроен, озеленен и обзаведен Предгаров площад.В момента проектното предложение е със статус „Оценяване“. Очакваме стартиране на проекта през 2017г.

Проектът обхваща следните обекти:

•             Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, всички за озеленяване, кв. 417 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив. Рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица –юг” в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, в Първа градска част – север, гр. Пловдив.

•             Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част – юг: ул. „Стойчо Мушанов”, ул. „Макгахан” (в участъка от ул. „Митрополит Панарет” до ул. „Ген. Скобелев”), ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Пулпудева”, ул. „Козлодуй”, ул. „Брестовица”, ул. „Цар Иван Страцимир”.

•             Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза” – от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Петко Д. Петков” до бул. „Източен”, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озеленена площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка”- УПИ I – озеленяване, кв. 130 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив. Реконструкция и рехабилитация на пътната настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив: ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Света гора”, ул. „Георги Раковски” и ул. „Съединена България”.

•             Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи.

•             Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ III – комплексно жилищно застрояване (имоти с кадастрален №520.1368, №520.1344) в кв. 130; УПИ I – за комплексно жилищно застрояване, археологически разкопки (имот с кадастрален №520.1343) в кв. 495, и УПИ I – за комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1338) в кв. 459, всички по плана на Първа градска част – юг, гр.Пловдив.

•             Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I – комплексно жилищно строителство и УПИ III – комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален №520.1278) в кв. 443 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив.

•             Реконструкция, рехабилитация, градско обзавеждане, благоустрояване и озеленяване на „Предгаров площад и бул. „Хр. Ботев”.

•             Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част – юг: ул. „Марагидик”, ул. „Лъджене”, ул. „Георги Мамарчев”, ул. „Неофит Бозвели” (м/у ул. „Марагидик” и ул. „Стойчо Мушанов”), ул. „Д-р Селимински”, ул. „Сава Филаретов”, ул. „Княз Черказки” (южно от ул. „Марагидик”), ул. „3ахарий Зограф”, ул. „Емил Зола”, ул. „Лясковец”, пл. „Александър Малинов”.

•             Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче”.

•             Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част – юг: ул. „Балкан” (кадастрален № 520.1403 и 520.1409), ул. „Мортагон”, ул. „Княз Черказки” (северно от ул. „Марагидик” до ул. „Балкан”).

1,782 total views, 4 views today