Начало Banners Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“

1 Контакти:

Димитрия Тодорова–Андонова - Управител
Тел.: 032/ 539 511

Mладежки работници:
Тел.: 032/539 513;
e-mail: youth.centre.plovdiv@gmail.com

Телефон на рецепция:
032/ 539 512

Телефон спортна зона:
0884 544 308

Интернет адрес:

http://youthcentre.plovdiv.bg/bg

Facebook:
https://www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv?fref=ts

http://projects.plovdiv.bg/изграждане-на-младежки-център-в-град-п/

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 354 593,94 евро (2 649 314,83 лв.) като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 147 009,05 евро (2 243 320,31 лв.). Продължителност на проекта: от 28.01.14г. до 30.04.2016 г.

Основната цел на проекта е създаването на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество – съвременен стандарт на Съвета на Европа. Младежкият център ще предоставя следните услуги:

- организиране и участие в младежки обмени;
- участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други;
- създаване на програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище;
- организиране на клубове по интереси;
- участие в доброволчески инциативи;
- предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи;
- организиране и провеждане на кръгли маси с представители на заинтересованите страни – младежки НПО, социални и здравни работници, представители на институции, обучителни организации и други;
- организиране на публично – информационни кампании по проблемите на младежите в риск;

Проектът да бъде осъществен с подкрепата на Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ – гр.Пловдив (НАРД), ангажирана в работата с младежи в риск, както и организирането на младежки доброволчески инициативи, обучения и мероприятия. Партньори по проекта са и норвежкия изследователски институт Agderforskning AS.

Изпълнението на настоящия проект цели постигането на всички критерии за качество, заложени в изискванията за придобиване на Знак за качество на Съвета на Европа, което ще доведе до създаването на един ефективно работещ и отговарящ на съвременните и европейските изисквания младежки център, който може да претендира за постигане на европейски стандарт на предоставяните услуги.

1nov_situac

7,122 total views, 12 views today