Начало Обяви Достъп до информация

Достъп до информация


Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване” е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление.
Решенията за предоставяне или за отказ на обществена информация взема секретарят на община Пловдив или упълномощен от кмета на община Пловдив служител на общинската администрация.

1. Право на достъп до обществена информация
Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл.4 от ЗДОИ.

2. Заявление за достъп:
2.1. Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на :
- устно запитване в деловодството на общинска администрация Пловдив;
- писмено заявление в деловодството на общинска администрация Пловдив;
- заявление чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от министерския съвет;
- заявление чрез адреса на електронната поща на община Пловдив – [email protected].
2.2. Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
• трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
• описание на исканата информация;
• предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
• адреса за кореспонденция със заявителя.
В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане /чл.25, ал.2 от ЗДОИ/.

3. Разглеждане на заявленията
Постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни след датата на регистриране /чл.28, ал.1 от ЗДОИ/.

4. Удължаване на срока за предоставяне на достъп
Срокът за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде удължен при следните хипотези:
4.1. при условията на чл.29 от ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването започва да тече нов 14-дневен срок, в който информацията следва да бъде предоставена.
4.2. при условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.
4.3. при условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.
Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това. Служителят от общинска администрация Пловдив, на който е разпределена преписката, проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя съответните проекти на уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл.31 от ЗДОИ.
При изрично несъгласие на третото лице, исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.
Ако е получено съгласие от третото лице, информацията, отнасяща се до него, се предоставя при спазване на условията, посочени от третото лице.
Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

5. Препращане на заявлението
Когато общинска администрация Пловдив не разполага с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението служителят, на който е разпределена преписката, я препраща на съответния орган, като изготвя уведомление и до заявителя.

6. Липса на исканата информация
Когато след изискано становище от отделите в общинска администрация Пловдив се установи, че никой не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок заявителят се уведомява за това.

7. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Общинска администрация Пловдив предоставя достъп до обществена информация в следните форми:
7.1. преглед на информацията – оригинал или копие;
7.2. устна справка;
7.3. копия на материален носител;
7.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
7.5. публикуване на информация на платформата за достъп до обществена информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя в различна от посочената от заявителя форма, когато:
1. за нея няма техническа възможност;
2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
3. води до възможност за неправомерна обработка на обществената информация;
4. води до нарушаване на авторски права.

8. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация
8.1.Решението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация (изцяло или частично);
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5. разходите по предоставянето на достъп до обществена информация;
6. други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация, ако има данни за такива.
8.2. Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
8.3. Решението се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща. В този случай с решението се изпраща и копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните, като не се съставя протокол и не се заплащат и разходи по предоставянето.
8.4. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
8.5. (в сила от 1 юни 2017 г.) Когато заявлението е подадено чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерския съвет, в нея се публикува решението по него и предоставената обществена информация. При публикуването се спазва защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

9. Решение за отказ за предоставяне на обществена информация
9.1. В решенията за отказ за предоставяне на обществена информация задължително се посочват правното и фактическото основание за отказа по ЗДОИ, а в случаите по чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, когато исканата информация представлява търговска тайна, и обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговци;
9.2. Решението за отказ се връчва на заявителя лично срещу подпис, по пощата с обратна разписка, по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от министерския съвет.

10. Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация
Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят заплаща определените материални разходи по предоставянето по нормативи, определени от министъра на финансите съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (ДВ, бр. 22/18.03.2022 г.), както следва:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разходи

1.

Хартия A4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 GB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 GB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Заявителят заплаща определените материални разходи в брой на касата на община Пловдив, адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1, ет.1 или по банкова сметка BG 23 IORT73753102000001 в банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ, получател: община Пловдив.

11. Обжалване
Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена и информация се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

12. Контакти
* Звено за прием на заявления за достъп до информация:
Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване”
Работно време: 8.30 – 17.15 часа всеки работен ден
Пощенски адрес:
гр. Пловдив, област Пловдив
пл. „Ст. Стамболов” № 1
тел.: 032/276 004; 032/656 753

Приложение 1. Примерен образец на заявление за достъп до обществена информация;
Приложение 2. Примерен образец на протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация;
Приложение 3. Примерен образец на протокол за предоставяне на достъп до обществена информация;
Приложение 4. Примерен образец на решение за предоставяне на обществена информация;
Приложение 5. Примерен образец на решение за отказ за предоставяне на обществена информация.

* ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

* ЗДОИ не се прилага, когато в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на исканата информация /чл.4 от ЗДОИ/.

Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на община Пловдив, както и форматите, в които е достъпна
Списък на категориите информация, създавани, обработвани и съхранявани в община Пловдив, подлежаща на класификация като служебна тайна
Ред за предоставяне на информация от Общинска администрация Пловдив за повторно използване по реда на ЗДОИ

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2016 г.

Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ
От граждани на Република България 52 0 52
От чужденци и лица без гражданство 0 0 0
От журналисти 8 0 8
От фирми 8 0 8
От неправителствени организации 12 0 12
Общ брой 80 0 80

2. Постъпили заявления за ДОИ през 2016 г., по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

65

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

15

Общ брой :

80

3. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2016 г.

Вид на информацията

Брой

Официална информация

45

Служебна информация

35

Общ брой

80

4. Постъпили заявления за ДОИ през 2016 г. по теми на исканата информация

Теми по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

72

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

3

Контролна дейност на администрацията

5

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой

80

5. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2016 г.

Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

56

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

4

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

8

Отказ за предоставяне на ДОИ

0

6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2016 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:

Брой

Уточняване предмета на исканата информация

5

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

10

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

0

Други причини

0

7. Основания за отказ от предоставяне на обществена информация през 2016 г.

Основания за отказ от предоставяне на достъп

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

0

Служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:

0

8. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2016 г.

Срок:

Брой

Веднага

0

В 14 дневен срок

47

В законоустановения срок след удължаването му

9

След срока

0

Общ брой:

56

9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят не се е явил в определения срок (до 30дни)

0

Заявителят не е платил определените разходи

0

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

0

Общ брой

0

* Отчетът се осъществява чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2015 г.

Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ
От граждани на Република България 55 0 55
От чужденци и лица без гражданство 0 0 0
От журналисти 2 0 2
От фирми 4 0 4
От неправителствени организации 16 0 16
Общ брой 77 0 77

2. Постъпили заявления за ДОИ през 2015 г., по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИ  

Брой

Писмени заявления

74

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

3

Общ брой :

77

3. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2015 г.

Вид на информацията  

Брой

Официална информация

27

Служебна информация

50

Общ брой  

77

4. Постъпили заявления за ДОИ през 2015 г. по теми на исканата информация

Теми по които е искана обществена информация  

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

70

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

0

Контролна дейност на администрацията

7

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой  

77

5. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2015 г.

Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

41

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

4

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

10

Отказ за предоставяне на ДОИ

1

6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2015 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:

Брой

Уточняване предмета на исканата информация

7

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

13

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

1

Други причини

0

 7. Основания за отказ от предоставяне на обществена информация през 2015 г.

Основания за отказ от предоставяне на достъп  

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

1

Служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:  

1

8. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2015 г.

Срок:

Брой

Веднага

0

В 14 дневен срок

31

В законоустановения срок след удължаването му

11

След срока

0

Общ брой:

42

9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят не се е явил в определения срок (до 30дни)

0

Заявителят не е платил определените разходи

0

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

0

Общ брой  

0

* Отчетът се осъществява чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

 

2,822 total views, no views today