Категория: Banners

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“

banner-patronazhna-grizha

  Проект: BG05M9OP001-2.040-0017-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 www.esf.bg Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Обща стойност на проекта: 1 251 834.56 лв. Срок на изпълнение: 01.07.2019 – 01.02.2021 Цели и очаквани резултати: Настоящият проект кореспондира с ...

Baner-CVN-page-001

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.029 ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.029-0002 ФИНАНСИРАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ...

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив

deinstitucializacia-vyzrastni-hora-banner

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ www.bgregio.eu Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ по процедура ...

Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия

green-urban-gate

Споразумение за БФП № 314632 / 31.10.2014г. „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия” (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy, с акроним EU – GUGLE), финансиран по Седма рамкова програма на ЕС. Финансираща програма/институция: Седма рамкова програма на Европейския Съюз Обща стойност на проекта: 51 ...

Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

snimka_socialno

Община Пловдив спечели проект за изграждане на социално предприятие за хора с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”. Разработеният в отдел „Бизнес ...

Есенен салон на изкуствата 2018

2018-08-21_ESI_Brochure_WEB_001

Пет рояла, пет места, пет концерта и …роялът е ваш! „Есенни истории с роял“ е името на откриващото събитие на тазгодишното издание на Есенен салон на изкуствата – Пловдив 2018. В един уникален концерт на 5 сцени, разположени на емблематични места в Пловдив на 1 септември, събота, на роял ще свирят прочути български музиканти, заедно ...

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020

csrijpg

“Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020” http://www.eufunds.bg/ http://esf.bg/ Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0001-C01 ...

Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж

banner_sreda

www.bgregio.eu www.eufunds.bg Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.003-0002-C01, процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Описание на проекта: Проектът ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в ...