Категория: Banners

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020

csrijpg

“Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020” http://www.eufunds.bg/ http://esf.bg/ Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0001-C01 ...

Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж

banner_sreda

www.bgregio.eu www.eufunds.bg Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.003-0002-C01, процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Описание на проекта: Проектът ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в ...

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

bg-okolna-sreda

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 от 21.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, на конкретен бенефициент община ...

Изпълнение на ранни ВиК проекти

Най-добрият ми приятел отвори чекм

  Договор BG16M1OP002-1.006-0002-C01 от 04.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. процедура за подбор на проекти №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”. Общата стойност на проекта – 115 334 116,42 лева Безвъзмездна финансова ...

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца

deinstitucionalicaciq-oprr

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 www.bgregio.eu Договор за БФП №РД-02-3710/29.01.2018г. по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на проекта: 2 ...

ОП „Региони в растеж“

bg-regio

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 www.bgregio.eu Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на проекта: 1 399 985,87лв. с ДДС ...