Категория: Banners

deinstitucionalicaciq-oprr

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 www.bgregio.eu Договор за БФП №РД-02-3710/29.01.2018г. по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на проекта: 2 ...

ОП „Региони в растеж“

bg-regio

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 www.bgregio.eu Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на проекта: 1 399 985,87лв. с ДДС ...

Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

banner7

За повече информация за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив може да посетите сайта: http://priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: priem@plovdiv.bg 72 total views, no views today...

Чиста, споделена и интелигентна мобилност

clears

Програма на Община Пловдив за отбелязване на европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2017 Нагласи към интелигентното и споделено придвиждане 20 добри причини да се придвижваме с велосипед Наръчник на велосипедиста Наръчник на пътниците Презентация УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ – 2017 6,954 total views, 26 views today...