Category Archives

European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy

green-urban-gate

Grant agreement № 314632 / 31.10.2014 „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия” (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy, with acronym EU – GUGLE), funded under FP7 Programme of the EU. Financing programme/institutions: 7th Framework Programme of the EU Total value of the project: 51 ...

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

bg-okolna-sreda

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 от 21.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, на конкретен бенефициент община ...