Сборен отчет

1.Решение на ОБС № 284, взето с протокол №15 от 17.08.19г., относно отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2018 година
Приложение № 1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства към 31.12.2018 г.
Приложение № 2 – Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 3 – Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 3.1 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. (отчет)
Приложение № 3.2 – Справка за замразените обекти към 31.12.2018 г.
Приложение № 3.3- Справка за разходите по §§ 10-30
Приложение № 3.4 – Обяснителна записка към отчета на капиталовите разходи към 31.12.2018 г.
Приложение № 3.5 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2018 година от приходи по § 40-00 съгл.чл.127, ал.2 от ЗПФ
Приложение № 4 – Наличности в обслужващите банки
Приложение № 5 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2018 г.
Приложение № 5.1 – Анализ за състоянието на дълга на община Пловдив към 31.12.2018г.
Приложение № 5.2 – Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции за година, по месеци
Приложение № 5.3 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и издадените от тях гаранции през 2018 г.
Приложение № 6 – Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2018г.
Приложение № 6.1 – Справка – информация за изпълнението на план-сметката по чл.66 (в сила до 1.01.2022г.) от ЗМДТ за 2018 г.
Приложение № 6.2 – Обяснителна записка по Приложение № 6.1
Приложение № 7 – Разшифровка на §§ 31-00- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ нето за отчетния период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 8 – Разшифровка на трансферни операции и субсидии за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 9 – Справка за неусвоените средства от обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, ТБО, туристически данък и концесии, налични по сметки към 31.12.2018г.
Приложение № 10 – Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от ЕС към 31.12.2018 г.
Приложение № 11 – Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4, ал.1 и ал.6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2018 г.
Приложение № 12 – Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2018 г.
Приложение № 13 – Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2018 г.
Приложение № 14 – Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2018 г., които са заложени в приетия график от Общински съвет – Пловдив
Приложение № 15 – Справка за размера на средствата за представителни разходи за кметовете на общините и общинските съвети за 2018 година
Приложение № 16 – Справка за определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК на община Пловдив към 31.12.2018 г.
Приложение № 17 – Баланс на Община Пловдив към 31.12.2018 г.
Приложение № 18 – Оборотна ведомост на Община Пловдив към 31.12.2018 г.
Приложение № 19 – Справка за оповестяване на счетоводната политика на община Пловдив за 2018 година
Приложение № 20 – Основни финансови показатели за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 21 – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020г на търговските дружества
Приложение № 22 – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018–2020 г. на търговските дружества
Приложение № 23 – Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за перио
Приложение № 24 – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на търговските дружества
Приложение № 25 – Стойност и структура на собсвения капитал за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 26 – Вземания и налични парични средства за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 27 – Задължения, провизии и сходни задължения за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 28 – Одитен доклад на сметната палата № 0400212318 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Пловдив за 2018 г.

9,216 total views, 4 views today