Начало Категории Култура Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив

Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив


С Решение № 286, взето с протокол № 13 от 26.07.2018 г. 
на Общински съвет – Пловдив е приета

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 340, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 28.07.2016Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 247, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 27.07.2017Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 286, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 26.07.2018Г.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
/Документи за финансиране на проекти за 2019 г. се приемат от 1 до 30 септември 2018 г./
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

Резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2494/24.10.2018г., за оценка,класиране и одобряване за включване в календара на културните събития на община Пловдив за 2019г. на проекти по Компонент1 от Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на кутурата.

Резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“.

Резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“ – второ заседание

Резултати От дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“ – второ заседание

Комисията разгледа по ДОПУСТИМОСТ общо 75 броя постъпили проектни предложения за финансиране по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от Наредбата.
Комисията взе следните решения:
ДОПУСКА до следващ етап – оценка, класиране и включване в Списък с класирани проекти – 9 ПРОЕКТА
НЕ ДОПУСКА до следващ етап – оценка, класиране и включване в Списък с класирани проекти – 5 ПРОЕКТА
Съгласно чл.11, ал.7 от Наредбата комисията ДАВА ТРИДНЕВЕН СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ и повторно внасяне на коригирани документи в деловодството на Община Пловдив на кандидати за финансиране, които следва да внесат коригираните документи в деловодството най-късно до 17.15 часа на дата 18 октомври 2018 г., четвъртък, където същите ще бъдат заведени в Регистър – 61 ПРОЕКТА

КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“
/Документи за финансиране на проекти ще се приемат след одобрение на бюджета на Община Пловдив за 2019 г. За настоящата 2018 г. , средствата по компонента са изчерпани./
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
/ Документи за финансиране на проекти ще се приемат след одобрение на бюджета на Община Пловдив за 2019 г. За настоящата 2018 г. , средствата по компонента са изчерпани./
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
/Документи за финансиране се приемат от 1 до 15 август 2018 г./
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО КОМПОНЕНТ 4 „КНИГИ НА ПЛОВДИВСКИ АВТОРИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ съгласно чл. 11, ал.7 от Наредбата

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

27,976 total views, 12 views today