Начало Категории Култура Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив

Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив


С Решение № 286, взето с протокол № 13 от 26.07.2018 г. 
на Общински съвет – Пловдив е приета

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 340, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 28.07.2016Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 247, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 27.07.2017Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 286, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 26.07.2018Г.

КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“– обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни в събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на града.
Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализирането на проектите, в Деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“; завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.
Документи за финансиране на проекти за 2020 г. се приемат от 1 до 31 август 2019 г.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с чл.5, ал.2 и ал.3, т.1 от Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата и параметрите на бюджета за културни дейности през 2019 г., Комисията, назначена със заповед № 19оа2128/04.09.2019г. на Кмета на община Пловдив, взе решение по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ да бъде разпределена сумата от 818 125лв.
Списъкът на класираните проекти завършва с изчерпване на определената сума. В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.4 комисията изготви и списък на резерви, като в него са включени проекти, събрали изискуемия минимум от 35 точки.
Проектите с по-малко от 35 точки не са включени в крайното класиране.
Кандидатите за финансиране, чиито проекти са включени в списъка с класираните, но комисията е направила редукция на определени разходи по бюджетни дейности, са длъжни в двуседмичен срок до 17.15ч. на 18 ноември 2019г. (понеделник) писмено да потвърдят пред комисията, че ще реализират проекта, съобразно новите финансови условия и да представят актуализиран бюджет.
Писменото потвърждение и бюджетът може да бъдат входирани на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив ( пл. „Ст. Стамболов“№1) или подадени на електронен адрес: [email protected], ако са подписани с електронен подпис.
При отказ на някой от класираните кандидати ще бъде предложено финансиране на проекти от Списъка с резерви по реда на класиране при определените от комисията финансови условия.
Одобрените проекти ще бъдат включени в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2020г., който ще бъде внесен за утвърждаване от Общински съвет – Пловдив.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 19ОА2216/11.09.2019Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

Покана към кандидатите от Резервния списък по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ за внасяне на актуализирани бюджети по проектните предложения

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ В КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ В КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 Г.

РЕЗУЛАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА1898/24.09.2020Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД №ОА1989/05.10.2020 Г. И НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.44, АЛ.1, Т.1 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.6, АЛ.2, Т.2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА -2363 /01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА – 2363/01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ  НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 21ОА-2565/16.09.2021г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 22ОА-2035/01.09.2022г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 23ОА- 2181/04.09.2023 г., за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“

РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 23ОА- 2181/ 04.09.2023 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ  НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

РЕЗУЛТАТИ от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 23ОА-2171/04.09.2023 г. и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“
Компонент 2 – „Мобилност“ – стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив.
Документи за финансиране се приемат целогодишно в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ОКТОМВРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ  ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ФЕВРУАРИ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАРТ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ  ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАРТ 2023 Г.

КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
Компонент 3 – „Гражданска активност“ – подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града, събития, свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и народното творчество, както и създаване на нови форми и жанрове за привличане на различни публики и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив с активното участие на местната общественост и са предназначени за местното население.
Документи за финансиране се приемат целогодишно в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ –М. НОЕМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО  КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.

КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
Компонент 4 – „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“- подкрепя подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на произведения на пловдивски писатели и на важни за града издания.
Документи за финансиране се приемат веднъж годишно – от 1 до 15 юли на всяка календарна година в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“.
Документи за 2019 година се приемат от 1 до 15 юли.
Забележка: Приложение 11 „Отчет по показатели“ се попълва при отчитане на одобрените проекти и не е част от документацията при кандидатстване.
Община Пловдив обявява сесия за набиране на предложения по Компонент 4

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА   ПОСТЪПИЛИТЕ  ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20ОА-1361/20.07.2020Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21 ОА -1920/16.07.2021 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21ОА-1991/22.07.2021Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1609/18.07.2022 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОA-1609/18.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 - „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1718/02.08.2022Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23 ОА-1747/18.07.2023 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА   ПОСТЪПИЛИТЕ  ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23ОА-1747/18.07.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ (второ заседание)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23ОА-1792/21.07.2023Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ 

514 total views, no views today