Опазване на биологичното разнообразие


Автор на снимките: Петя Георгиева

Законът за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм.  и доп. бр.15 от 15.02.2013 г.) дефинира биологично разнообразие като многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях. То е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.

Със законът се уреждат отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.

Целите на Законът за биологичното разнообразие са:

 • опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;
 • опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
 • опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
 • регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
 • регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
 • опазването на вековни и забележителни дървета.

Постигането на такива амбициозни цели е възможно единствено чрез координирани усилия, обединени ресурси и мощен инструмент, с който на практика да се действа.

Със Закона за биологичното разнообразие са обявени защитените за територията на Република България растителни и животински видове.

За защитените на територията на цялата страна животински видове се забранява:

 1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
 2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
 4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
 5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
 6. притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
 7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Биологичното разнообразие е в голяма опасност! 

Няколко авторитетни доклада потвърждават, че световното биологично разнообразие продължава да бъде сериозно застрашено, като намалява от 100 до 1000 пъти по-бързо от обичайното. Повече от 1/3 от подложените на оценка видове са пред изчезване, а според преценките 60 % от екосистемите на Земята са се влошили през последните 50 години и това е оказало влияние на зависещите от тях екосистемни услуги.

Настоящият темп на нарастване на населението и нарастващото потребление на глава от населението, заедно с недостатъчно добре развитите пазарни структури и институции за оптимално разпределяне на природни ресурси предизвикват загуба на биологично разнообразие, като ресурсите се изчерпват по-бързо, отколкото могат да бъдат заменени.

Защо е важно опазването на биологичното разнообразие? 

 •  То е необходимо и изключително важно условие за устойчивостта на природните системи, от които и ние сме част, защото само тогава те ще са способни да се възстановяват, да се развиват и да предоставят благоприятни условия за живот.
 •  Само ако пазим природното си наследство, ние ще съумеем да съхраним богатството от растения, животни и местообитания за бъдните поколения.
 • Независимо дали живеем в града или на село, всички ние търсим контакт с природата. Да се полюбуваме на красивите пейзажи, да се поразходим, спортуваме, да почиваме или изучаваме света или просто да се порадваме на свежия въздух и песните на птиците.
 • Този контакт съществено допринася за нашето здраве и благополучие.
 • Природата ни предлага много повече от присъщите си естетични стойности. Тя е източник на редица блага като храна, влакна, чиста вода, плодородна почва и много други.  Например тръстиките спомагат за пречистването на замърсените води, като абсорбират токсичните вещества, пчелите опрашват растителните култури а торфищата са естествени депа за въглероден диоксид (СО2), основният сред парниковите газове, причинители на глобалното затопляне.
 • Преди всичко, природата е главен източник на доходи  за безброй хора, които ползват природните ресурси по устойчив начин.

Всеки от нас има важна роля за успеха на Натура 2000 и спирането загубата на биоразнообразието!

6,058 total views, 2 views today