Реализирани проекти

1. Проект: „Ремонт на ОДЗ „Космонавт”

Финансираща програма/институция: „Красива България”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Обща стойност на проекта: 299 446,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Текущ ремонт на ОДЗ „Космонавт”.

Срок на изпълнение: /27.04.2012 – 21.12.2012 г./


2. Проект: „Ремонт на Античен театър”

Финансираща програма/институция: „Красива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”

Обща стойност на проекта: 222 222,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Текущ ремонт на Античния театър.

Срок на изпълнение: /04.04.2012 – 12.12.2012 г./


3. Проект: „Корекция и подпорни стени на р.Марица от км 2+884 до км 3+434 – ляв бряг – L = 550 м”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010, „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Обща стойност на проекта: 1 365 931,73 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът има за цел да повиши качеството на живот и съответните екологични условия чрез превенция на риска от наводнения, както и да се подобри физическата среда на живот в гр. Пловдив.

Срок на изпълнение: /03.06.2011г. – 03.06.2013 г./


4. Проект: „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в общинска администрация Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04

Обща стойност на проекта: 145 707,70 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване управлението на човешките ресурси в общинска администрация Пловдив за постигане на по–висока ефективност в работата й. Повишаване на адаптивността в кризисни ситуации при работа с деца. Целеви групи: Служителите от Дирекция „Образование и наука”, Директорите на общински детски градини.

Срок на изпълнение: /13.07.2011 – 13.09.2013 г./


5. Проект: „Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция”

(Партньор по проекта е Български Червен Кръст)

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси“

Обща стойност на проекта: 131 820,39 лв.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на подслон и защита за жени и техните деца, претърпели физическо и емоционално насилие. Предоставяне на спешна помощ, 24-часова кризисна телефонна линия, консултации със социални работници и психолог, оказване на съдействие на пострадалите лица с медицинска помощ, насочване към компетентни органи, трудоустрояване и други. Кризисният център ще допринесе за преодоляването на последиците, произтичащи от домашното насилие, трафика и насилствената проституция и ще даде възможност на жените да постигнат възможност да се постигне пълния си потенциал в живот чрез осигуряване на 24-часова спешна помощ, включително психологическа и социална такава, достъп до необходимите ресурси и услуги за жени в кризисни ситуации в града и региона на Пловдив.

Срок на изпълнение: /01.03.2011 – 30.04.2012 г./


6. Проект: „Ти решаваш – ние помагаме“

(Община Пловдив е водеща организация по проекта с партньор НПО „Филипополис Стади“ гр. Пловдив)

Финансираща програма/институция: Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Обща стойност на проекта: 34 685,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Повишаване информираността, заинтересоваността и участието на деца от етническите малцинства в сферата на образованието и намаляване и предотвратяване отпадането им от училище. Целевата група на проекта са ученици на възрастта от 14 -16 години (7-8 клас).

Срок на изпълнение: /10.2011 – 07.2012 г./


7. Проект: Our Strategy´20 – Нашата Стратегия 20

(Община Пловдив е партньор по проекта с водещ партньор община Атарфе, Испания и партньори от Полша, Италия, Гърция, Португалия, Германия, Румъния,  и Великобритания)

Финансираща програма/институция: Програма „Европа за гражданите“

Обща стойност на проекта: 51 965,09 лв.

Цели и очаквани резултати: Действията са насочени към етническите малцинства в селските райони, към насърчаване на дебат и размисъл върху съществуващите политики в Европа, по-конкретно Стратегията за 2020 г., към доближаването им до целите и насоките, укрепване на активното гражданство в тяхната общност. Чрез този проект, етническите малцинства са поканени да изразят своя глас, да предложи конкретни инициативи и препоръки за тази наскоро одобрена стратегия, и да идентифицират основните пропуски и нужди, свързани с ЕС.

Срок на изпълнение: /01.07.2012 – 31.12.2012 г./


8. Проект: Тематична мрежа „Устойчиви пазари в градовете”

(Община Пловдив е партньор по проекта с водеща организация град Барселона)

Финансираща програма/институция: програма URBACT

Обща стойност на проекта: 9 750,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Създаване на по-устойчиви градове чрез пазарите. Разработване на план за действие за развитие на градските пазари във връзка с подобряване условията на живот в местните общности, стимулиране на икономически растеж и създаване на работни места.

Срок на изпълнение: Май – Октомври 2012 г.


9. Проект: „SORCER” („Стимулиране на добиването на резултати в общините във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия”).

Обща стойност на проекта: 34 227,03 лв.

Цели и очаквани резултати: Общата цел на проекта е създаване на модел за изграждане на енергийно – ефективни жилища с максимална употреба на възобновяема енергия н два града – Хилерод, Дания и Апелдоорн, Холандия.

Срок на изпълнение: 01.05.2007 г. – 31.10.2013 г.


10. Проект: „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” – “Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Обща стойност на проекта: 849 891,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Определяне зони за въздействие, в рамките на град Пловдив, целящи трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло;

Разработване на Интегриран план за градско развитие (ИПГР) за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.

Срок на изпълнение: /23.06.2011  – 23.12.2013 г./


11. Проект: „Изпълнение на мерки за Енергийна Ефективност на 28 обществени сгради в гр. Пловдив“ 

Финансираща програма/институция: Фонд „Козлодуй”

Обща стойност на проекта: 9 094 609,50 лв.

Цели и очаквани резултати: целта на проекта е изпълнението на енергоспестяващи мерки на 28 общински сгради – детски градини, детски ясли и училища. Мерките включват– подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покриви, подмяна на вътрешни отоплителни инсталации, монтаж на слънчеви инсталации за получаване на топла вода за битови нужди в детски градини и детски ясли, газификация на котелните инсталации на 5 броя сгради, които до момента ползват дизелово гориво за отопление

Срок на изпълнение: Приключва през месец декември, 2013г.


12. Проект: „Ремонт на Къща „Клианти“ в Стария град“ 

Финансираща програма/институция: Проект „Красива България”

Обща стойност на проекта: 299 506,00 лв.

Цели и очаквани резултати: целта на проекта е извършването на ремонтни дейности на къща „Клинати” в Стария град.

Срок на изпълнение: 11.03.2013г. – 16.12.2013г.


13. Проект: „Ремонт на Къща на занаятите в Стария град“ 

Финансираща програма/институция: Проект „Красива България”

Обща стойност на проекта: 240 346,00 лв.

Цели и очаквани резултати: целта на проекта е извършването на ремонтни дейности на Къща на занаятите в Стария град.

Срок на изпълнение: 18.03.2014г. – 8.12.2014г.


14. Проект: „Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на БФП: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011

Обща стойност на проекта: 3 751 180,22 лв.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Пловдив, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа за деца и деца с увреждания

Срок на изпълнение: /22.08.2012 – 22.08.2014 г./


15. Проект: „По пътищата на цивилизацията”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”

Обща стойност на проекта: 470 744,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Предвижда се разработването на два туристически пакета: ViaDiagonalis през вековете. Общ маршрут, проследяваш културно-историческото развитие на района през вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически забележителности, като се включат и водещите културни ценности от другите две общини – Асенова крепост, Белинташ и др. Манастирски тур. Маршрут за поклоннически туризъм, включващ Родопската „Света гора” и църкви от Пловдив.

Срок на изпълнение: /13.08.2012 – 13.08.2014 г./


16. Проект: „Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив“ 

 Финансираща програма/институция: ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос 1 „Добро управление“,  Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Обща стойност на проекта: 77 194,16 лв.

Цели и очаквани резултати:  основна цел на проектното предложение е въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на новоразработени и приети местни стратегически документи.

Срок на изпълнение: 26.11.2013 г. – 26.08.2014 г.


17. Проект: „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

Обща стойност на проекта: 10 326 029.42 лв.

Цели и очаквани резултати: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

Срок на изпълнение: 31.01.2012 – 18.12.2014 г.


18. Проект: „Подкрепа за достоен живот”

(Община Пловдив е партньор на Агенция за социално подпомагане)

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Алтернативи“, Бюджетна линия:  BG051РО001 -5.2.09

Обща стойност на проекта: 3 498 577.87 лв.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на грижа и подкрепа на хора с увреждания чрез назначаване на лични асистенти. Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Срок на изпълнение: 03.11.2010  – 31.12.2014 г.


19. Проект: „Разработване и внедряване на  Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Административен Капацитет“, Приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02

Обща стойност на проекта: 846 000,00лв.

Цели и очаквани резултати: Изграждане на система за ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на административните действия, свързани с обслужването на гражданите и бизнеса. Основни дейности: изготвяне на анализ и бъдещ модел на дейностите и тяхната организация в областта на управлението на общинската администрация и обслужването на гражданите и бизнеса; проектиране и разработване на ИС; обучение на служителите на общинската администрация за работа с ИС; внедряване на ИС; дейности за информация и публичност.

Срок на изпълнение: 12.06.2009г. – 12.09.2014г.


20. Проект: „Да приемем всяко едно дете“

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 634 227,83 лв.

Цели и очаквани резултати: Да се реализира устойчив модел за деинституционализацията на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.
Специфични цели: Реализиране на модели за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или близка до семейната среда; Прилагане на модерни подходи за социална работа; Създаване на нови форми за социални услуги в общността; Закриване на специализираните институции за деца с увреждания.

Срок на изпълнение: /29.08.2013 г. – 29.11.2014 г./


21. Проект: „По-близка до хората администрация“ 

Финансираща програма/институция: ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

Обща стойност на проекта: 70 023,30 лв.

Цели и очаквани резултати: подобряване на квалификацията на служителите в общинска администрация Пловдив за постигане на по–висока ефективност в работата им. Повишаване знанията по английски език на служители от Община Пловдив. Създаване на трайни умения за разпознаване и решаване на етични дилеми и конфликти на целевата група при изпълнение на служебните й задължения. Подобряване комуникацията и обслужването на гражданите.

Продължителност: 14.01.2014 г. – 14.10.2014 г.


22. Проект: „Образование – за равен старт“

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”
Схема за предоставяне на БФП: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Обща стойност на проекта: 219 829.51 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът е насочен към реализирането на адекватни мерки за интеграция на ученици от етническите малцинства чрез повишаване мотивировката и участието им в образователния процес и превенция на евентуалното им отпадане от системата, чрез създаване на благоприятна учебна среда, предоставящата възможности за допълнителни занимания, собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия и други допълващи интеграционния процес дейности, адаптирани към нуждите и специфичните характеристики на целевите групи.

Срок на изпълнение: /08.04.2013 – 08.12.2014/

СБОРНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА-БИЛИНГВИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА


23. Проект: „Укрепване на креативното сътрудничество – мрежа между местни власти, неправителствени организации и партньори от Юга за кампания във връзка с целите за развитие за милениума (Цел 2)”

Финансираща програма/институция: Програма „EuropeAid” на Европейската Комисия

Обща стойност на проекта: 43 028,26 лв.

Цели и очаквани резултати: да укрепи креативното сътрудничество между местни власти, неправителствени организации и асоциираните партньори; да промоцира подходи за културно и взаимно обучение като иновативни стратегии за улесняване на достъпа най-вече на млади хора до формално и неформално образование за постигане на развитие; да направи възможно културни младежки проекти да играят активна роля в промяната на отношението към проблеми и трудности, с които се сблъскват развиващите се страни; да допринесе за формирането на мрежа от местни власти и неправителствени организации и асоциирани партньори за обучение за развитие и повишаване на информираността в Европа.

Срок на изпълнение: 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.


24. Проект: „Грижи в домашна среда“, Район „Западен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 197 871,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението на район „Западен“ на Община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.


25. Проект: „Подкрепа в дома и семейството“, Район „Северен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 197 216,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели въвеждането на нова услуга в общността, която да развие дейностите, предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район „Северен”, Община Пловдив и предоставяне помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, за да бъдат подпомогнати процесите на тяхната социална адаптация и да бъде намален риска от бъдеща институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.


26. Проект: „Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия” – Община Пловдив“, Район „Тракия“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 209 727,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район „Тракия”, Община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.


27. Проект: „Живей пълноценно“, Район „Централен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 210 015,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район „Централен” на Община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.


28. Проект: „Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Източен” – община Пловдив“, Район „Източен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 198 001,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район Източен община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.


29. Проект: „Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Южен” – община Пловдив“, Район „Южен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 210 122,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда се цели да се създаде нова услуга в общността, която да развие дейностите предоставяни от Домашен социален патронаж за населението от район Южен община Пловдив и да предостави необходима помощ в ежедневието на деца и възрастни с увреждания и самотни възрастни хора, с което да подпомогне процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация.

Срок на изпълнение: 19.11.2012г. – 01.07.2014г.


30. Проект: „Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в районната администрация на община Пловдив, район „Южен“, Район „Южен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 77 662,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на район „Южен” за постигане на лична и екипна ефективност, на социална сигурност и управление на непрекъснатостта на работа на общината и управление на конфликти.

Срок на изпълнение: 19.07.2013г. – 19.07.2014г.


31. Проект: „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност“, Район „Източен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 75 542,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване на работата на районната администрация за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

Срок на изпълнение: 13.12.2013г. – 13.12.2014г.


32. Проект: „Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив“, Район „Северен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 82 740,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Пловдив, район Северен, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Срок на изпълнение: 03.01.2014г. – 03.10.2014г.


33. Проект: „Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив“, Район „Западен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 81 844,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пловдив, район Западен за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Срок на изпълнение: 08.01.2014г. – 08.11.2014г.


34. Проект: „Обучението- гаранция за ефективна и компетентна администрация“, Район „Тракия“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 82 678,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване на професионалната компетентност на служителите работещи в районната администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез предоставяне на възможност за развитие на специфичните знания и умения, и усъвършенстване на притежаваните от тях компетентности.

Срок на изпълнение: 03.01.2014г. – 31.12.2014г.


35. Проект: „Общинската районна администрация – достъпна, прозрачна и компетентна“, Район „Централен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 75 567,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Подобряване на работата на районната администрация – Пловдив, район „Централен“ за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Срок на изпълнение: 10.01.2014г. – 10.12.2014г.


36. Проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен”“, Район „Централен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Административен капацитет”

Обща стойност на проекта: 130 681,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен”.

Срок на изпълнение: 24.09.2014г. – 24.12.2015г.


37. Проект: „Обществена трапезария – Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Обща стойност на проекта: 18 613 лв.

Цели и очаквани резултати: Основната цел на проекта е осигуряване на топъл обяд през периода 20.07.2015г.-30.09.2015г. за 80 /осемдесет/ души – нуждаещи се лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца и самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии.

Срок на изпълнение: 20.07.2015 – 30.09.2015 г.


38. Проект: „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Техническа Помощ“, Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация, Мярка 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България, Бюджетна линия: BG161PO002-3.3.02

Обща стойност на проекта: 726 246,12 лв.

Цели и очаквани резултати: Да се осигури лесен и пълен достъп до информация относно целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР и възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в областта, чрез осигуряване на широк спектър от услуги по предоставяне на такъв тип информация.

Срок на изпълнение: /12.07.2011 – 12.12.2015 г./


39. Проект: „Изграждане на общностен център в община Пловдив”

Финансираща програма/институция: Проект за “Социално включване” към Министерство на труда и социалната политика, чрез заем от Световната Банка

Обща стойност на проекта: 2 278 594 ,94 лв.
Цели и очаквани резултати: Повишаване благосъстоянието на децата до 7 г. в община Пловдив; Разширяване обхвата на услугите за деца от уязвимите до 7 г. и техните родители в община Пловдив; Разработване и въвеждане на интегрирани социални услуги за деца и техните семейства; Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.
Срок на изпълнение: /16.02.2012 – 30.09.2015 г./


40. Проект: “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално развитие“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5.-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“, операция „Системи за устойчив градски транспорт“

Обща стойност на проекта: 44 306 947,25 лв.

Цели и очаквани резултати: Намаляването на замърсяването и вредните емисии, вследствие реализацията на проекта, ще има положителен ефект върху цялото население. По-конретно, пътниците в обществени транспорт (ОТ) (приблизително 80 000 към днешна дата), ще използват подобрени услуги в обществения транспорт, по-качествено обслужване и намалено време за пропътуване на разстоянията. За ползвателите на леки автомобили реализацията на проекта ще осигури по-бързо и безопасно придвижване.

Срок на изпълнение: /02.07.2012 – 02.12.2015 г./


41. Проект: „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Пловдив“

Финансираща програма/институция: ОП „Регионално развитие“

Обща стойност на проекта: 8 387 424,78 лв.

Цели и очаквани резултати: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури достъпна и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в областния и общински център – град Пловдив.

Срок на изпълнение: /31.05.2013 г. – 31.12.2015 г./


42. Проект: „ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град“

Финансираща програма/институция: ОП „Регионално развитие“

Обща стойност на проекта: 929 118.96 лв.

Цели и очаквани резултати: Общата цел на настоящото проектно предложение е насочена към укрепване капацитета на Община Пловдив за безпрепятственото и успешно участие и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ през следващия програмен период 2014 – 2020 г., както и към усвояване по най-добър начин и в най-голяма степен на финансовите ресурси по СФ.

Срок на изпълнение: /26.07.2013 г. – 26.11.2015 г./


43. Проект: „И аз имам семейство”

(Община Пловдив е партньор на Агенция за социално подпомагане)

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, схема за БФП „Приеми ме”

/Стойността се променя всеки месец, в зависимост от броя на семействата/

Цели и очаквани резултати: Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Срок на изпълнение: /08.12.2011 – 31.12.2015 г./


44. Проект: Подобряване на енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, СОУ „Константин Величков“, Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“, ОП „Чистота“ в град Пловдив 

Финансираща програма/институция: Национална схема за зелени инвестиции към Национален доверителен екофонд

Обща стойност на проекта: 3 474 582 лв.

Цели и очаквани резултати: подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „ Константин Величков”, Детски ясли „ Слънчо”, ОМГ „ Акад. Кирил Попов”, СОУ „ Братя Миладинови”,ОП Чистота чрез преминаване от твърдо и течно гориво на гориво – природен газ като мярка водеща до енергоспестяване и намаляване на вредните емисии за околната среда.

Срок на изпълнение: срокът за изпълнение е удължен до 2014 г., като конкретната дата ще се уточни допълнително


45. Проект: „Устойчиво пречистване на водата и опции за повторно ползване на хранителните вещества (SuWaNu)

Партньори – Германия, Испания, Гърция, Малта и България

Финансираща програма/институция: Седма рамкова програма, ЕК

Обща стойност на проекта: 94 935.99 лв. – за партньор община Пловдив

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е създаване на транснационално сътрудничество в клъстери, с участие на университети, местна власт, регионални научни звена, предприемачи, фермери, и техни асоциации, свързани с третиране и оползотворяване на отпадни води.

Срок на изпълнение: 01.07.2013 г. – 31.12.2015 г.


46. Проект: „Изграждане на комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 год. и техните семейства в Община Пловдив“ – „Шанс за щастливо бъдеще“

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 593 347,29 лв.

Цели и очаквани резултати: Деинституционализация на децата от 0 до 3 години в България чрез предоставяне на адекватна и навременна подкрепа на семействата.

Срок на изпълнение: 01.05.2015 – 31.10.2015 г.


47. Проект: „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив” 

Финансираща програма/институция: Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство, Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Обща стойност на проекта: 2 649 314,83 лв.

Цели и очаквани резултати:  Основната цел е да се създадат младежки центрове чрез изграждане/модернизация на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, които да отговарят на определени изисквания за получаване на Знак за качество, съвременен стандарт на Съвета на Европа за Младежки центрове.

Продължителност: 28.01.2014 г. – 30.12.2016 г.


48. Проект: „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство, Програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 „Документиране на културната история”

Обща стойност на проекта: 1 147 693,52 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на проектното предложение е дигитализация на движимото и недвижимо културно-историческо наследство от фондовете на някои от най-важните културни институции на територията на Община Пловдив.

Срок на изпълнение: 29.04.2015 – 30.04.2017 г.


49. Проект: „Изхранване на хора в зряла възраст: Междусекторен подход за обучение и образование”

Финансираща програма/институция: Програма „Еразъм + „

Обща стойност на проекта: 14 898,00 eвро / 29 137,96 лв.

Цели и очаквани резултати: Създаване на партньорство и обмен на добри практики в областта на здравословното хранене за възрастни хора.

Срок на изпълнение: 01.02.2015 – 31.08.2016


50. Проект: “Извършване на ремонтни дейности в сградата на ЦДГ „ Весела“, „кв. Х.Димитър“, гр. Пловдив”

Финансираща програма/институция: Програма „Красива България“ към МТСП

Обща стойност на проекта: 99 827,00 лв.

Цели и очаквани резултати:

Прилагане на мерки за ЕЕ и обновяване на дворно пространство на сградата на ЦДГ „Весела“, кв. „Хаджи Димитър“, гр.Пловдив

Срок на изпълнение: 06.07.2016 – 14.10.2016 г.


51. Проект: „ Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в Балабанова къща“

Финансираща програма/институция: Агенция за хора с увреждания към МТСП

Обща стойност на проекта: 13 700,00 лева

Цели и очаквани резултати:

Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в Балабанова къща.

Срок на изпълнение: 20.06.2016г – 20.09.2016г.


52. Проект: „Услуги за по-добър живот – район „Северен“, Район „Северен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 491 771,58 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е чрез създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Северен“ – Община Пловдив, да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания в района, както и на техните семейства и близки, при съобразяване с техните възможности и специфични потребности и подкрепяйки правото им на независим живот.

Срок на изпълнение: 30.11.2015г. – 30.10.2017г.


53. Проект: „Независим живот – Район „Източен“, Район „Източен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 499 945,31 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на улица „Лотос“ 1 в Район „Източен“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.


54. Проект: „По-добър живот в район „Тракия“, Район „Тракия“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 444 379,14 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Тракия“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.


55. Проект: „Аз живея независим живот“, Район „Южен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 499 926,40 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът има социален и икономически ефект. Реализира се правото на хората с увреждания да бъдат активни, да вземат самостоятелни решения и да организират ежедневието и живота си. Създават се реални предпоставки за осигуряване на качествени услуги в общността и трудова заетост. Обща цел:Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността. Включване в пазара на труда на лица, които полагат грижи за своите близки с увреждания, както и на трайно безработни лица.

Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.


56. Проект: „По-добър живот“, Район „Централен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 496 289,74лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Централен“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.02.2016г. – 31.12.2017г.


57. Проект: „Качествена грижа – достоен живот“, Район „Западен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 464 953,12 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Западен“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.02.2016г. – 31.12.2017г.


58 Проект: „Използване на мобилните технологии за подобряване на политиките за реформи в сферата на включването на групите в неравностойно положение в образованието - mRIDGE“ (№562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD)

Уеб-сайт: http://mridge.dipseil.net/

Финансираща програма/институция: “Еразъм+ “

Обща стойност на проекта: 589 514,00 евро (1 152 989,16 лв.)

Бюджет за Община Пловдив като партньор: 32 513,00 евро (63 589,90 лв.)

Партньори: ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, БългарияОбщина Пловдив – гр. Пловдив, България; Национален университет за дистанционно обучение (UNED) Испания; Институт за висше образование „Ravensbourne“ (RAVE) – Англия; Университет на Крайова (UCV) – Крайова, Румъния; Основно училище „Гео Милев”, град Садово, България; Средно специално училище за деца с увреден слух „Професор Д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив, България; Специално гимназиално училище „Св. Мина“ – Крайова, Румъния; Регионална индустриална асоциация – Смолян, България

Цели и очаквани резултати: Целта на Проекта е създаване на дигитални обучителни ресурси за мобилни устройства за подобряване на образователната интеграция на учащите се, които са в неравностойно положение в образователната система – групи в риск, чиито етно-културни характеристики, специални нужди или социално-икономически статус значително ограничават способността им за адекватно образование.

Срок на изпълнение: 01.11.2015 – 31.10.2017г.


59. Проект: № BG16М1ОР002-5.002-0011-C01 Проект: „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода до 2023 г.“

Финансираща програма/институция: Процедура № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“.

Обща стойност на проекта: 93 544,81 лв.

Цели и очаквани резултати: Основната цел на проектното предложение на Община Пловдив е създаване на Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух и План за действие към същата с адекватни мерки и/или проекти, чрез изпълнението на които ще се достигне до установените норми за КАВ, както и запазване и поддържане на същите под допустимите норми за бъдещ период. Разработката ще бъде възложена на външен изпълнител, притежаващ експертния потенциал за извършване на следните дейностите:
- Оценка на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ в Община Пловдив;
- Набиране и анализ на необходимата допълнителна информация;
- Комплексна оценка на КАВ на територията на общината;
- Анализ на причините за превишаване на нормите на четирите замърсителя, а именно ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO2 и ПАВ;
- Анализ на вече прилаганите мерки за подобряване на КАВ, дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата 2016 г., вкл. анализ на резултатите от моделирането;
- Формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива;
- Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на четирите замърсители за междинната и целевата (крайната) година въз основа на разработения сценарий за постигане на нормите;
- Количествени показатели за въздействие на бъдещите мерки и/или проекти върху нивата на замърсителите намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка;
- Прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките от плана за действие.
Този програмен документ, който ще бъде разработен въз основа на настоящото проектно предложение, ще е определящ при вземане на управленски решения по отношение политиките по опазване на околната среда и опазване чистотата на атмосферния въздух. Следователно успешната реализация на проектното предложение и разработването на качествена програма ще допринесе индиректно за постигане на специфичната цел: намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количестата на описаните амърсители ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO2 и ПАВ. Чрез изпълнение на конкретни, комплексни и ефективни мерки за намаляване замърсяването на въздуха по четирите замърсители ще се осигури здравословна среда за населението на територията на общината.

Срок на изпълнение: 15.05.2017 г. – 14.08.2018 г.


60. Проект: „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”

Обща стойност на проекта: 499 731,00лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е да се осигури ефективното функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Ролята на областния информационен център – Пловдив е да популяризира ролята на ЕС и да информира за възможностите за финансиране по програми; да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите и да поддържа вече изграденото обществено доверие и подкрепа към Споразумението за партньорство и програмите.

Срок на изпълнение: 13.12.2015г. – 31.12.2018г.


61. Проект: № BG16RFOP001-3.002-0034-C01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж 2014 – 2020“

Обща стойност на проекта: 1 399 985,87лв

Цели и очаквани резултати: Създаване на благоприятна, съответстваща на времето си образователна среда, която ще допринесе за подобряване качеството и условията на обучение на младите хора на територията на град Пловдив, желаещи да получат специализирано професионално обучение и специфична експертиза, която ще спомогне за бъдещата им реализация на пазара на труда. Предвидените проектни дейности следва да доведат до: подобряване на физическата образователна среда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) – гр. Пловдив; модернизиране на сградния фонд на училището, включително – въвеждане на енергийно ефективни мерки, съгласно европейските стандарти; осъвременяване на материално-техническата база на ПГХТТ – гр. Пловдив и др.

Срок на изпълнение: 25.11.2016г. – 25.11.2018г.


62. Проект: BG05M2OP001-3.001-0015-C02 „Растем заедно“ – Район „Източен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 467 173,00 лв.

Цели и очаквани резултати:

Настоящото проектно предложение има за цел да подпомогне интеграцията на деца от етническите малцинства чрез повишаване мотивацията и участието им в културно-образователни дейности, създаването на благоприятна образователна среда, собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия, работа с родители, допълнително обучение по български език и други дейности допълващи интеграционния процес. Проектните дейности са насочени директно към целевите групи: деца и родители от уязвими групи, жители на Район „Източен” в град Пловдив и ще спомогнат процеса на устойчивата и дългосрочна интеграция.

Срок на изпълнение: 27.07.2016г. – 27.12.2018г.


63. Проект: „Движение в градска среда”

Финансираща програма/институция: Програма „Еразъм + Спорт”

Обща стойност на проекта:506 220 евро

Бюджет на Община Пловдив като партньор: 10 000 евро
Бенефициент Датска асоциация за спорт и култура /ISCA/
Партньори: Световна здравна организация за Европа
Европейска мрежа за здрави градове към Световната здравна организация
Датска фондация за спортни и културни съоръжения
Съюз на международни архитекти, по програма Спорт и Отдих
Международна Асоциация за управление на спортна и развлекателна инфраструктура
Международна Асоциация за спортни и развлекателни съоръжения (IAKS)
Мрежа “Физическа среда за дейности за подобряване на здравето“ (APEN) и др.

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на проекта е да стимулира иновациите в използването на съществуващите градски пространства и съоръжения за масов спорт и физически дейности. Благодарение на проекта ще бъде изграден капацитет в участващите организации за подобряване използването на градското пространство за физическа активност, чрез задълбочен анализ и обмен на ноу-хау между участващите експерти. В допълнение, ще бъде разработен инструментариум, включващ най-добри практики и практически ръководни съвети, които ще доведат до създаването на платформа за електронно обучение.

Срок на изпълнение: 01.01.2017 – 31.12.2018 г.


64.Проект: № 314632 „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия” (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy, с акроним EU – GUGLE), финансиран по Седма рамкова програма на ЕС.

Финансираща програма/институция: Седма рамкова програма на Европейския Съюз

Обща стойност на проекта: 51 612 564,72 лв.

Бюджет за Община Пловдив като партньор: 126190,15 лв. (в т.ч. безвъзмездна финансова помощ 110758,64 и общинско съфинансиране 15431,51 лв.)

Водеща Организация: „CENER“ Национален център за възобновяеми енергийни източници, Испания

Партньори: Виена (Австрия), Аахен (Германия), Милано (Италия), Сестао (Испания), Темпере (Финландия), Братислава (Словакия), Гьотеборг (Швеция) и Газиантеп (Турция).

Цели и очаквани резултати:

Проектът EUGUGLE има за основна цел да демонстрира приложими модели за реновиране на сгради за постигане на почти нулево енергийно потребление, с оглед на стартирането в цяла Европа на мащабна репликация в интелигентните градове и общности до 2020 г. Конкретните цели на проекта са – Да комбинира най-новите резултати от проучванията на местно ниво относно „интелигентното“ реновиране; Да демонстрира техническата, социално-икономическата и финансова осъществимост на решения за устойчиво реновиране на групи сгради в 8 европейски района; Да интегрира резултатите в ясни, изчерпателни и приложими „модели за интелигентно реновиране“; Да стартира подготовката за провеждането през 2020 г. в цяла Европа на широкомащабна репликация в интелигентните градове и общности.

Срок на изпълнение: 31.10.2014г. – 31.03.2019г.


65. Проект: „Всички заедно: за по-добро образование и здраве“

Финансираща програма/институция: Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

Обща стойност на проекта: 1 077 495,00 лв.

Съфинансиране от страна на Община Пловдив: 43 633,00 лв.

Цели и очаквани резултати:

Проектът има за цел да насърчи социалното включване на маргинализирани групи от ромското население, живеещи в пловдивския квартал Столипиново, най-големия ромски квартал в Европа, а също в съседния на Пловдив град Куклен. Проектните дейности са насочени по-конкретно към здравната и образователна интеграция на ромската общност, както и към подобряване на съществуващата инфраструктура чрез изграждането на един образователен и един здравен център в кв. Столипиново.

Срок на изпълнение: 11.11.2016 – 30.04.2019 г.


66. Проект: „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“

Обща стойност на проекта: 2 120 718.42 лв.

Цели и очаквани резултати:

Цели:

Проектът ще допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване. Обновените и изградените обекти ще дадат повече и подобрени възможности (капацитет) за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи.

Резултати:

(1) Ремонтиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено и обзаведено прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие – гр. Пловдив;

(2) Изграден Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив.

Срок на изпълнение: 30 месеца – от 24.03.2017г. до 24.08.2019г.


67. Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“

Обща стойност на проекта: 24 160 690.49 лв.

Цели и очаквани резултати:

Цели:

Целта на този проект е да допринесе за подобряване на екологичните и рекреационни характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в следните типове обекти:

(1) улици и площади – инвестиции за пътни и тротоарни настилки, монтаж на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване;

(2) междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи;

(3) специфични зони за отдих (южния бряг на река Марица) – изграждане на алеи; доставка и монтаж на градско обзавеждане, изграждане на детски съоръжения и спортни съоръжения, паркоустройство, монтиране на осветителни тела с LED осветители.

Резултати:

(1) Благоустроена и озеленена част от южния бряг на река Марица, включително изградени спортни и детски площадки;

(2) Рехабилитирани и реконструирани групи улици и площади в Зоната със социални функции, включително въведено енергоспестяващо улично осветление;

(3) Благоустроени, озеленени и социализирани междублокови пространства в Зоната със социални функции, включително изградени детски площадки и спортни площадки;

(4) Рехабилитиран и реконструиран бул. „Хр. Ботев“, благоустроен, озеленен и обзаведен Предгаров площад.

Срок на изпълнение: 13.07.2017г. – 19.01.2020г.


68. Проект: № BG05M9OP001-2.010-0237-C01 „Създаване на ново социално предприятие за хора с увреждания в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 379 859,12 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:

Проектът има за цел да подкрепи намерението на Община Пловдив да създаде ново социално предприятие, което да окаже едно значимо положително социално въздействие върху живота на хората с увреждания. Тридесет и двама души с различни видове увреждания ще бъдат наети на пълен работен ден и на непълно работно време за период от дванадесет месеца. Те ще бъдат обучени да изпълняват различни видове операции, свързани с производството на промоционални текстилни торбички и магнити за хладилник. В допълнение са предвидени различни видове интервенции, с които да се подкрепи процесът на социална и професионална интеграция на целевата група. За постигане на тази цел ще бъдат наети психолози и социални консултанти, които ще работят с хората с увреждания, за да подобрят тяхната мотивация, психологическо състояние и социални умения. На работниците с увреждания ще бъде предоставено обучение за повишаване на тяхната социална компетентност. Социалното предприятие ще бъде управлявано с помощта на директор и счетоводител. Петима работници от целевата група на безработните и неактивни лица ще бъдат наети допълнително, за да подкрепят производствения процес.
Проектът предвижда още провеждането на анализ на потребностите с цел създаването на работеща маркетингова стратегия. За популяризиране на продуктите на социалното предприятие ще бъдат използвани платформи в социалните медии и уебсайтове.

Срок на изпълнение: 23.05.2018г. – 23.12.2019 г.

18,768 total views, 2 views today