Текущи проекти

1. Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“, Процедура №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“

Обща стойност на проекта: 115 334 116,42 лв.

Цели и очаквани резултати:

С реализиране на проекта ще се гарантира оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания. В настоящето проектно предложение са включени следните мерки, които касаят канализационната мрежа: подмяна на 13,428 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационния поток към пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ); рехабилитация на Главен колектор VII и изграждане на нов колектор с дължина 2,746 км, за да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на системата. Одобреният идеен проект за реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ – Пловдив ще намали притока на вредни вещества и боигенни елементи във водоприемника. Пречистването на отпадъчните води ще даде възможност за надеждно и технологично стабилно постигане на съответствие с европейските изисквания за водите, изпускани ПСОВ при икономически изгодни условия. С реализацията на проекта ще бъде оптимизиран процесът за обработка на утайката, включително чрез стабилизация на утайката, механично отстраняване на водата и термично изсушаване на утайката и използване на биогаза.

Срок на изпълнение: 04.04.2018г. – 30.06.2024г..


2. Проект: „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 434 624,84 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение цели да осигури успешно изпълнение на Инвестиционната програма на Община Пловдив в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Срок на изпълнение: 29.02.2016г. – 29.12.2023 г


3. Проект: „. № на проекта: BG05M9OP001-2.004-0056-C01 „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 708 483,84 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение има за цел да се предоставят услуги на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Услугите ще се предоставят в Център за деца и семейства, създаден по Проекта за социално включване за интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Срок на изпълнение: 26.07.2016 – 31.12.2020 г.


4. Проект: „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив 2014 – 2020″, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж”

Обща стойност на проекта: 80 185 732,87 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на Инвестиционната програма е да създаде по-добри условия за живот, развитие и благоустройство на територията на ключови за град Пловдив зони с голямо обществено, икономическо и социално значение.

Срок на изпълнение: до 2020г.


5. Проект: „Обществена трапезария на територията на Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”

Обща стойност на проекта: 4 562 137,80 лв.

Цели и очаквани резултати: Настоящото проектно предложениее насочено към осигуряването на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на продоволствена помощ за 2060 лица под формата на топъл обяд, като социална услуга в общността.

Срок на изпълнение: 01.09.2016 – 30.04.2020г.


6. Проект: № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 2 391 600,00 лв. с ДДС
(в т.ч. финансов принос на ЕФРР 85% -
2 032 860,00 лв. с ДДС, НФ 15% – 358 740,00 лв. с ДДС)

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на проекта е успешно продължаване на процеса на деинституционалзация на територията на Община Пловдив, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда. Конкретните цели са: 1.Осигуряване на инфраструктура за разкриване на 7 нови социални услуги за деца и младежи-2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства,с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. 2.Насърчаване на социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително – и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в Община Пловдив. 3.Гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.

Срок на изпълнение: 29.01.2018г. – 24.06.2020г.


7. Проект: № BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта:9 023 913,84 лева с ДДС, от които:
Безвъзмездна финансова помощ – 5 159 957,69 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 910 580,77 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
Собствен принос – 676 003,51 лева и недопустими разходи – 2 277 371,87 лева.

Цели и очаквани резултати:

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация с капацитет 15 000 т/год. на територията на Община Пловдив. Специфичната цел на проекта е постигане през 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион/община, а именно 109 кг./жител, съгласно чл.13, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Срок на изпълнение: 04.06.2018г. – предстои удължаване


8. Проект: № BG05M9OP001-2.008-001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 999 997,95 лв. с ДДС

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се осигури въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива, и техните семейства, чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи. За постигане на посочената цел, на територията на град Пловдив, ще бъде създаден ДЦЛУТМУ, в който, чрез комплекса от предвидените социално-здравни услуги по проекта, ще се предостави подкрепа в общността за минимум 80 лица с увреждания, вкл. тежки такива, и техните семейства.

Срок на изпълнение: 04.07.2018г. – 31.12.2020г.


9. Проект: BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 18 106 266,94 лева (, от които – 15 953 713,05 лв. – БФП; 2 152 553,89 лв. – собствен принос.)

Цели и очаквани резултати:
Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и доброто финансово управление на публичните институции. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Срок на изпълнение: 03.08.2018г. – 03.02.2021г.


10. Проект: BG16RFOP001-5.002-0003-С01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обща стойност на проекта: 1 093193,07 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ цели създаването на Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 лица в град Пловдив. Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на предвидените в него дейности, а именно: 1.Организация и управление на проекта; 2.Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по проекта; 3. Осигуряване на информация и комуникация по проекта; 3. Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 2 нови социални услуги в Община Пловдив; 4. Строителен надзор и оценка на съответствието; 5. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проекта. С оглед цялостното и ефективно изграждане на новите социални услуги, в рамките на проекта, ще бъде извършен инженеринг, който да осигури необходимата техническа и екзекутивна документация за целесъобразното изпълнение и проследяване реализацията на инфраструктурните интервенции. Проектът ще създаде условия за предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на лицата с различни форми на деменция и възрастните хора в невъзможност от самообслужване. С настоящия проект, Община Пловдив ще има възможността да спази и приложи европейските и национални нормативи, касаещи замяната на институционалния модел на грижа с грижа в общността и децентрализацията на социалните услуги като цяло.

Срок на изпълнение: 30.11.2018г. – 30.11.2020 г.


11. Проект: BG05SFOP001-4.004-0016 “Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през периода 2019 – 2021 г.“

Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”

Обща стойност на проекта: 310 800,00 лв.

Цели и очаквани резултати:
Целта на проекта е да се осигури ефективното функциониране на Областен информационен център в гр. Пловдив и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Ролята на Областния информационен център – Пловдив е да популяризира ролята на ЕС, да информира за възможностите за финансиране по програми и да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите.

Наетите по проекта експерти изпълняват следните дейности, които кореспондират на целите на проекта: популяризиране на ролята на ЕС и осигуряване на необходимата информация за възможностите за финансиране по програмите; предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по поканите, съфинансирани от ЕСИФ; разпространение на информационни и рекламни материали за целите, процедурите и възможностите за финансиране на ЕСИФ в България; сътрудничество с управляващите / междинните органи на оперативните програми и сътрудничеството с националните и регионалните медии и националните информационни мрежи на ЕС.

Дейността на ОИЦ-Пловдив допринася за изпълнението на общите цели на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., а именно – популяризиране на ролята на ЕС; осигуряване на максимална прозрачност на процеса по изпълнение и управление на програмите; развитие и поддържане на високо обществено доверие в Оперативните програми и Споразумението за партньорство на Република България.

Реализирането на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.” ще подпомогне получаването на достъпна, безплатна и навременна информация за средствата от ЕС и резултатът от досегашните дейности по запознаването с Европейските фондове и програми ще бъде продължено.

Срок на изпълнение: 01.01.2019 – 31.12.2021 г.


12. Проект: BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 199 408 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектът е насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на 150 младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение („NEETs”) на територията на Община Пловдив. Изпълнението на проекта ще повиши капацитета на партньорите – Община Пловдив и “БД Център” ООД (Полша),насърчавайки транснационалното сътрудничество, чрез проучване и трансфер на социални иновации, обмяна на опит и добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група. За целта ще се създаде Център за социални иновации в Пловдив, където да се разработват, адаптират и валидират иновативни практики за работа с целевата група. Проектът ще внедри както иновативни, така и доказани успешни практики в ЕС за противодействие на факторите, формиращи младежите „NEETs”,като: пряка работа с лицата от групата; предоставяне на консултативни услуги от образователен, социален и трудов характер; привличане на всички заинтересовани страни (образователни институции, трудови агенции, работодатели, публични организации, НПО и др.),с цел инициирането и предоставянето на обща публична услуга, която да се приложи в Община Пловдив под формата на „Център за социални иновации („ЦСИ“).Това ще позволи тестването на планирания модел чрез създаването на реална структура, насочена към предоставянето на комплекс от услуги на „едно гише“. Услугите ще бъдат индивидуализирани, отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори),конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост, осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата „NEETs”.Изпълнението на проекта ще способства за създаването на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на изключително уязвимата група-младежи, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение /„NEETs”/. Проектът пряко допринася и за модернизирането на публичните политики.

Срок на изпълнение: 25.03.2019-31.12.2020 г.


13. Проект: BG05M9OP001-2.029-0002-C01„Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 416 880,36 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектното предложение има за цел да окаже подкрепа за допълняемост на проекта „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР на общините-бенефициенти за изграждане на социална инфраструктура. В рамките на проекта ще бъде разкрит Център за временно настаняване.

Интервенциите ще допринесат за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обхватът на социалните услуги, предоставяни в общността.

Екипът на центъра ще включва 1 директор/ ръководител, 2 социални работника/ сътрудника социални дейности и 1 хигиенист. Подборът на персонала ще се осъществи, като се има предвид спецификата на работата на бъдещите служители и потребностите на целевата група.

Центърът за временно настаняване ще осигурява близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом. Услугата ще бъде предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. Освен че ще осигурява подслон, ЦВН ще бъде и място за социална интеграция и адаптация на хора, които са изпаднали в труден житейски момент. Така например, екипът на ЦВН ще оказва съдействие на потребителите за насочване и съдействие за избиране на личен лекар, получаване на медицински услуги; съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ, ТЕЛК, и др.; придружаване до различни институции; регистрация в Бюрото по труда, включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната адаптация на потребителите

Срок на изпълнение: 01.07.2019 г. – 31.12.2023 г.


14. Проект: BG05M9OP001-2.040-0017-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 1 251 834.56 лв.

Цели и очаквани резултати:
Настоящият проект кореспондира с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е насочен към създаването на интегрирана здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ на територията на град Пловдив, предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с тежки хронични заболявания и трайни увреждания. Комбинираната мобилна услуга „Патронажна грижа“ ще предостави на потребителите възможност да се възползват от медико-социално обслужване в домашна среда, според индивидуалните си потребности. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат 53 специалисти (лекари, медицински персонал, психолози, сътрудници „Социални дейности“, екип за управление на услугата), които ще обгрижват 561 лица от целевата група. Ще бъде създаден и специализиран офис за служителите на услугата, който ще осигури на ползвателите постоянна и директна връзка с мобилните екипи, обслужващи потребителите, като, по този начин, ще се улесни достъпа им до услугите и своевременното им предоставяне. Предвижда се, интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ да бъде предоставяна за срок от 12 месеца, като, в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Срок на изпълнение: 01.07.2019 – 01.01.2021


15. Проект: BG16M1OP002-5.003-0006-C01 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 13 862 232,11 лв.

Цели и очаквани резултати:
Общата цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10). Специфичната цел на проекта е прилагане на мерки за поетапна подмяна на старите и неефективни горивни инсталации и устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) за битово отопление, като основен източник на замърсяване, идентифициран в общинската програма за КАВ, с нови и модернизирани. Проектът ще се реализира на два етапа. Първият етап обхваща техническа помощ за подготовката на инвестиционните мерки и ще приключи не по-късно от 31.05.2021 г. През първия етап ще се извършат следните дейности: проучване на нагласите на населението; организиране и провеждане на разяснителна кампания за населението; изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво; изготвяне на Механизъм, чрез който кандидатът ще осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради; изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства; подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител; изготвяне на анализи, оценки, обосновки и изследвания за целите на подготовка на проектното предложение; разработване на средни/пределни цени за единица продукт (подмяна с инсталация на пелети, газифициране и пр.) или за отопление на кубичен метър за различните алтернативни форми на отопление при подмяна на устройство на дърва и въглища.През втория етап ще се изпълнят инвестиционни мерки за демонтаж и подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво с отоплителни устройства, използващи като гориво: пелети, дървесна биомаса, изкопаемо твърдо гориво, газ или електричество, както и други алтернативни източници на топлинна енергия. И през двата етапа ще се осигури организация и управление на проекта, както и мерки за информация и комуникация.

Срок на изпълнение: 15.08.2019 – 15.05.2024г.

38,136 total views, 8 views today