Начало Категории Транспорт Масов градски транспорт-маршрути, разписание, карти, спирки

Масов градски транспорт-маршрути, разписание, карти, спирки

Маршрутни разписания 

„Автобусни превози Пловдив“

Маршрут на автобусна линия № 1

Маршрут на автобусна линия № 9

Маршрут на автобусна линия № 11

Маршрут на автобусна линия № 12

Маршрут на автобусна линия № 25

Маршрут на автобусна линия № 26

Маршрут на автобусна линия № 44

Маршрут на автобусна линия № 66

Маршрут на автобусна линия № 116

“ХЕБРОС БУС” АД

Маршрут на автобусна линия № 6

Маршрут на автобусна линия № 7

Маршрут на автобусна линия № 29

Маршрут на автобусна линия № 37

Маршрут на автобусна линия № 99

“АВТОТРАНС 2000” ООД

Маршрут на автобусна линия № 15

Маршрут на автобусна линия № 17

Маршрут на автобусна линия № 18

Маршрут на автобусна линия № 20

Маршрут на автобусна линия  № 21

Маршрут на автобусна линия № 27

Маршрут на автобусна линия № 113

Маршрут на автобусна линия № 222

„МЕРИТРАНС“ ЕООД

Маршрут на автобусна линия № 4

Маршрут на автобусна линия № 10

Маршрут на автобусна линия № 16

Маршрут на автобусна линия № 22

Маршрут на автобусна линия № 93

Маршрут на автобусна линия № 24

„К З Т – Златанови” ООД

Маршрут на автобусна линия  № 36

Категории пътници с право на преференциални пътувания

Ред и условия за издаване на превозни документи за преференциални пътувания

I.Право на пътуване със служебна карта по образец имат органите за контрол съгласно Закона за движение по пътищата.
II. Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, имат:
1.      Ветераните от войните – картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви” при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на община Пловдив;
2.      Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите– картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на община Пловдив. До организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл. 25, т. 2 се извършва срещу представяне на следните документи:

  • за военноинвалидите – копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или копие от разпореждане на НО И, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
  • за военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НО И, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;

3.    Държавните служители в Министерство на вътрешните работи– картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи;
4.    Държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Министерство на правосъдието – картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието;
5.     Държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”- картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция „Национална сигурност”;
6.    Всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на община Пловдив – картите се издават срещу акт за раждане /оригинал или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и  адрес. Картите са поименни без снимка.
7.    Всички деца от 7-годишна до 10-годишна възраст с адрес на територията на община Пловдив – картите се издават срещу акт за раждане /оригинал или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и адрес. Картите са поименни без снимка.

Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

В сила от 1 февруари до края на 2023 г. 

КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С  ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПЪТУВАНИЯ:

Необходими документи за издаване на преференциален транспортен документ:

Учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение. За абитуриенти правото на преференциални пътувания важи до 30.06. на съответната година. 1. Лична карта или ученическа карта/книжка;
2. „Уверение”, издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник.
* Студентите редовно обучение, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на Пловдив. За абсолвенти правото на преференциално пътуване важи до 30.06. на съответната година. 1. Лична карта;
2. Студентска книжка със записана текущата учебна година
Докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на община Пловдив 1. Лична карта;
2. Списък на докторантите, заверен от съответния ректорат.
* Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс 1. Лична карта;
2. Пенсионно разпореждане.
*  Всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив. Съгласно списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно- професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социална политика“ на община Пловдив.
* Лица с увреждания с над 50 % намалена работоспособност 1. Лична карта;
2. Решение на ТЕЛК – оригинал и копие.
 За карти за лица с придружител името на придружителя се изписва на гърба на картата и се удостоверява при ползване с лична карта. Картата се издава срещу лична карта.Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, само когато го придружава.
Майки с деца до 3 годишна възраст, отговарящи на условията на чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение. 1. Лична карта;
2. Удостоверение от Дирекция ’’Социално подпомагане”.
Забележка: Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

Картите са поименни със снимка.

Информация за местоположението на гишетата, от които може да бъдат закупени превозни документи

Свободни карти за пътуване в  масовия обществен пътнически транспорт на територията на Община Пловдив се продават на следните Гишета за карти.

1. Гише „Байкал“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ № 157;
2. Гише „Централен“ – ул. “Хр. Г. Данов“  № 39;
3. Гише “Тракия“ -  ЖР „Тракия “ , бул. „Освобождение“ № 63;
4. Гише “Северен“ -  бул. „Цар Борис III Обединител “ № 22 А;
4. Гише „Южен“ – бул. “Македония“ № 73 А;
6. Гише “Източен“ – бул. „Шести септември“ № 274;
7. Гише „Западен“ – ул. „Вечерница“ № 1 А.

Работно време с граждани от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка: 12:00 ч.-12:30ч.

Почивни дни събота и неделя.

Забележка: Всеки последен ден на месеца работното време за работа с граждани  е от 8:30 ч. до 12:00ч..

Гишета за издаване на преференциални карти:

1. Гише „Байкал” – бул. „Цар Борис III Обединител” №157
2. Автогара „Север” – ул. „Димитър Стамболов” №2
3. Ул. „Отец Паисий” №42
4. Бул. „Македония” №2
5. Бул. „Шести септември” №45 (преди прелеза/линиите)
6. Бул. „Освобождение” № 33 (на гърба на „Оазис 5”)
7. Бул. „Източен” № 48, етаж 6

Работно време с граждани от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Почивни дни събота и неделя

Телефон за информация 032/622 550

Информация за цените на превозните документи

Цените на превозни документи са регламентирани с Решение № 88 Взето с Протокол № 4 от 17.03.2016 г. на Общински съвет.

Изменение и допълнение на Решение №88, взето с Решение №49, Протокол №6 от 07.03.2023г. на Общински съвет.

Цени на карти :

1. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител без прекачване – 1,00лв.;

2. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител с прекачване в рамките на 1 час – 1,50;

3. Еднодневен билет за всички линии /за един календарен ден/ – 4,00 лв.;

4. Еднодневен билет за всички линии /за 24 часа от първо валидиране/ – 5,00 лв.;

5. Билет за 10 броя еднократни пътувания за всички линии – 9,00 лв.;

6. Едноседмична карта валидна за всички линии – 12,50 лв.;

7. Едномесечна карта валидна за една линия – 35,00 лв.;

8. Едномесечна карта валидна за всички линии – 50,00 лв.;

9. 3-месечна карта, валидна за всички линии – 130,00 лв.;

10. 6-месечна карта, валидна за всички линии – 260,00 лв.;

11. 9-месечна карта, валидна за всички линии – 390,00 лв.;

12. 12-месечна карта, валидна за всички линии – 520,00 лв.;

13. Едномесечна преференциална карта за всички линии – 13,00 лв.;

14. 3-месечна  преференциална карта за всички линии – 39,00 лв.;

15. 6-месечна  преференциална карта за всички линии – 78,00 лв.;

16. 9-месечна  преференциална карта за всички линии – 117,00 лв.;

17. 12-месечна  преференциална карта за всички линии – 156,00 лв.;

18. Еднократно пътуване чрез Смарт карта („е-портфейл“) – 1,00 лв.;

19. Билет за нередовен пътник – двадесеткратният размер на билет за еднократно пътуване без прекачване.

Справка за автобусните линии от Общинската транспортна схема на Община Пловдив, обслужвани от превозвачите съгласно сключените договори

Договор № 16ДГ219 от 17.03.2016 г.
Превозвач Линии:
1. „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД 9, 11, 25 и 26
2. „Автотранс – 2000″ ООД 17, 21 и 113
3. „КЗТ – Златанови“ ООД 36
Договор № 18ДГ126 от 28.02.2018 г.
Превозвач Линии:
1. „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД 1, 44, 66 и 116
2. „Меритранс – 2017″ ЕООД 16
3. „Хеброс Бус“ АД 6, 7, 29, 37 и 99
4. „Автотранс – 2000″ ООД 15, 18 и 222
Договор № 21ДГ-23 от 15.01.2021 г.
Превозвач Линии:
1. „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД 12
2. „Меритранс – 2002″ ЕООД 24, 93, 10
3. „Меритранс – 2017″ ЕООД 4, 22
4. „Хеброс Бус“ АД
5. „Автотранс – 2000″ ООД 27, 20

Информация за фирмите превозвачи

„ХЕБРОС БУС“ АДИнформация за фирмите превозвачи

Управител: Веселин Дошков
БУЛ: „МАКЕДОНИЯ” № 2Б
АВТОГАРА „РОДОПИ” ЕТ. 2
Телефон: 032 / 65 78 11
Факс: 032 / 65 78 12
e-mail: [email protected]

“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
e-mail: [email protected]

Консорциум „Пътнически превози Пловдив“ ДЗЗД:

„Автобусни превози Пловдив” ЕООД
Управител: Петко Ангелов
Община Родопи 4109, село Брани поле, местност „Чиирите“ 020В
тел.: 0877745851
е-mail: [email protected] 

“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
e-mail: [email protected]

„К З Т – Златанови” ООД
Управител: Татяна Златанова
град Пловдив, ул.“Балкан“ 20
тел.:0894504376
e-mail: kzt [email protected] 

Консорциум „Пловдив – 2017″ ДЗЗД с членове:

„Автобусни превози Пловдив“ ЕООД
Управител: Петко Ангелов
Община Родопи 4109, село Брани поле, местност „Чиирите“ 020В
тел.:0877745851
е-mail: [email protected]

„МЕРИТРАНС- 2017″ ЕООД
Управител: Петко Ангелов
гр. Пловдив, ул.“Недялка Шилева“ 22
Телефон: 032 / 688 933
е-mail: [email protected]

„Хеброс бус“ АД
Управител: Веселин Дошков
БУЛ: „МАКЕДОНИЯ” № 2Б
АВТОГАРА „РОДОПИ” ЕТ. 2
Телефон: 032 / 65 78 11
Факс: 032 / 65 78 12
е-mail: [email protected]

“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
е-mail: [email protected]

2,198 total views, no views today