Начало Slider Проект на програма за подобряване на качествотот на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и план за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.

Проект на програма за подобряване на качествотот на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и план за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Пловдив е бенефициент по проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.“, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-5.002-0011, по процедура №BG16М1ОР002-5.002 „Разработване /актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, реализиращ се в рамките на Договор с регистрационен №BG16М1ОР002-5.002-0011-С01 г., сключен с Министерство на околната среда и водите.

В процеса на изпълнение на горецитирания проект беше разработен ПРОЕКТ на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.

На основание Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1999год., в сила от 1.01.2000 г.), Чл. 36., ал. (1) и ал. (2), Община Пловдив осигурява достъп до ПРОЕКТ на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г. през периода 09.01. – 09.02.2018 г. на интернет страницата на общината. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронна поща: direkcia_ecologia@plovdiv.bg.

Крайна дата за получаване на становищата по ПРОЕКТА на Програмата – 09.02.2018 г.

ПРОЕКТ на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г. може да се види ТУК.

Проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.“, № BG16М1ОР002-5.002-0011- C001.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“
www.ope.moew.government.bg, www.eufunds.bg