Начало Slider Проект на бюджет за 2017 г.

Проект на бюджет за 2017 г.

ПОКАНА

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.26 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл.31 и чл.29 ал.3 и ал.4, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, отправяме покана към местната общност за обсъждане на Проекта  на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Дата на провеждане на обсъждането: 09 Януари 2017 година (понеделник) от 17.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20.

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.
2. Обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.
3. Обсъждане на Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Материали по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година са налични в деловодството на общинска администрация на адрес: пл.”Стефан Стамболов„№1 и са публикувани на сайта на Община Пловдив.

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив е  публикуван на сайта на Община Пловдив.

Становища и предложения по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив  могат да се предоставят писмено в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа и на интернет адрес: info@plovdiv.bg , не по-късно от 17.00 часа на 06.01.2017 година.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
ПРИХОДИ
ПРОЕКТИ
РАЗХОДИ
ФУНКЦИИ
ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТБО