Начало Slider ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

op

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.3 и ал.4 и чл.31, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив (Наредбата), отправяме покана към местната общност за обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 10 януари 2019 година (четвъртък) от 17.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20.

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2019 година.

Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2019 година.

Материали по проекта на бюджета за 2019 година са публикувани на сайта: www.plovdiv.bg

Съгласно чл.30, ал.1 от Наредбата, становища и предложения по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2019 година могат да се предоставят писмено в деловодството на, пл. „Стефан Стамболов” № 1, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа и на интернет адрес: info@plovdiv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане, а именно до 17.00 часа на 08 януари 2019 година. За постъпилите предложения ще се състави протокол, който ще бъде внесен в Общински съвет-Пловдив, заедно с окончателния проект на бюджета.

Обяснителната записка към бюджет 2019 г.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА ССЕС-ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЕЗ УЧИЛИЩА

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА ССЕС-ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ-УЧИЛИЩА

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА ССЕС-ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА, ПОДАДЕНИ И ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2019 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2019 ГОД. -ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. – ФУНКЦИЯ I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. – ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. – ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. – ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. – ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. – ФУНКЦИЯ VI ЖС, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. -ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 ГОД. -ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2019 ГОД. – СБОРЕН

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2019г.

ССЕС 2019 РАЗХОДИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ