Начало Banners Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

euoprr


Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 от 21.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, на конкретен бенефициент община Пловдив

Общата стойност на проекта – 9 023 913,84 лева, от които:

Безвъзмездна финансова помощ – 5 159 957,69 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 910 580,77 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

Собствен принос – 676 003,51 лева;

Недопустими разходи – 2 277 371,87 лева.

Основните дейности за изпълнение на проекта са:

Дейност 1 – Организация и управление на проекта;

Дейност 2 – Изготвяне на документация по проекта;

Дейност 3 – Актуализация на работен проект и авторски надзор;

Дейност 4 – СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;

Дейност 5 – Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура;

Дейност 6 – Строителен надзор на СМР и оценка на съответствието за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и за изграждане на съпътстваща инфраструктура;

Дейност 7 – Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;

Дейност 8 – Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация).

https://www.eufunds.bg

25,288 total views, no views today