Начало Администрация Дирекции и отдели

Дирекции и отдели

1. Дирекция „Правно-нормативно обслужване”
2. Дирекция „Обществени поръчки”
3. Дирекция „Административно и информационно обслужване”

  • Отдел ГРАО
  • Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“
  • Отдел „Протокол и връзки с обществеността и медиите”
  • Отдел „Материално – техническо обслужване „

4. Дирекция „Финансова политика”

  • Отдел „Бюджет и финансов анализ”
  • Отдел „Прогнози, анализ и техническа реализация”

5. Дирекция „Счетоводство”

  • Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
  • Отдел „Методология, контрол и обобщаване на информацията”

6. Дирекция „Местни данъци и такси”

  • Отдел „Обслужване”
  • Отдел „Приходи”
  • Отдел „Събиране и контрол”

7. Отдел „Предварителен контрол”
8. Отдел „Оценка и управление на риска”
9. Отдел „Управление на човешките ресурси”
10. Отдел „Отбранително планиране, управление при кризи и защита при бедствия”
11. Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общинския съвет”
12. Отдел „Административно-наказателна дейност“

13. Дирекция „Общинска собственост”

 • Отдел „Общински имоти и жилищна политика”
 • Отдел „Управление и разпореждане”
 • Отдел „Правно обслужване на общинската собственост“

14. Дирекция „Устройство на територията”

  • Отдел „Устройствени схеми и планове”
  • Отдел „Кадастър и регулация”
  • Отдел „Инвестиционни проекти и контрол по строителството”

15. Дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”

  • Отдел „Пътна и инженерна инфраструктура;
  • Отдел „Строителство и благоустройство”
  • Отдел „Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура”

16. Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване”

  • Отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване”;
  • Отдел „Приходи от наеми и такси, следконцесионен и следприватизиционен контрол”

17. Дирекция „Екология и управление на отпадъците”
18. Дирекция „Образование, развитие и международно сътрудничество”

19. Дирекция „Култура и културно наследство“
20. Дирекция „Спорт и младежки дейности”
21. Дирекция „Социална политика”
22. Звено за вътрешен одит
23.Декларации по чл. 12, т.1, т.2 от ЗПУКИ

148,260 total views, 4 views today