Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Здравеопазване“

Дирекция „Здравеопазване“

Директор: Лилия Недева
За контакти: ул. Железарска 1
E-mail: [email protected]

Дейността на дирекцията се свежда до ефективно провеждане политиката на общината в областта на здравеопазването съобразно действащата нормативна база, координиране дейността на общинските лечебни заведения, детските ясли и кухни на територията на община Пловдив и осъществяване на контролни функции върху дейността на  физически и юридически лица, свързана с проблемите на здравеопазване на територията на община Пловдив.

Дирекция „Здравеопазване” е административно структурно звено в община Пловдив, което отговаря за:

 1. участие в проучване на тенденциите в развитието на лечебните заведения и анализиране на проблемите в лекарствената политика с изготвяне на  експертни оценки за това;
 2. участие в разработването и даване на становища, устни и писмени консултации на лечебни заведения, различни ведомства;
 3. координация и контрол върху дейността на общинските лечебни заведения за извън болнична, болнична помощ и медицинските центрове /бивши диспансери/;
 4. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районната здравноосигурителна каса разработва и актуализира здравната карта на общината;
 5. координиране дейността на районните експерти по здравеопазването и на специалистите от ученическото и детско здравеопазване и оказване на експертна помощ;
 6. осъществяване на координация и контрол върху дейността на детските ясли и детските кухни;
 7. изготвяне на проект за бюджет на община Пловдив в частта за здравеопазване;
 8. изготвяне на приложения към предложения за решение на Общински съвет Пловдив за разходите за заплати на работещите в дейности: 431 – „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – Делегирани от държавата дейности, 431 – „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – счетоводство – Делегирани от държавата дейности,  437 – „Здравен кабинет в детски градини и училища” – Делегирани от държавата дейности, „Здравен кабинет в детски градини и училища” – счетоводство – Делегирани от държавата дейности и дейност 469 – „Други дейности по здравеопазването” – Делегирани от държавата дейности, при промяна на нормативната база;
 9. проверка и съхранение на екземпляри от длъжностни разписания и поименни разписания на длъжностите на районите „Източен”, „Западен”, „Северен”, „Южен”, “Централен” и „Тракия” за дейности: 431 –  “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – Делегирани от държавата дейности, 431 – „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – счетоводство – Делегирани от държавата дейности, 437 – „Здравен кабинет в детски градини и училища” – Делегирани от държавата дейности, 437 – „Здравен кабинет в детски градини и училища” – счетовдство – Делегирани от държавата дейности и дейност 469 – „Други дейности по здравеопазването” – Делегирани от държавата дейности, след утвърждаване на разходи за заплати с Решение на Общински съвет Пловдив.
 10. проучване и анализиране на тенденциите и проблемите в търсенето и предлагането на услугите „отглеждане и възпитание на деца до 3-годишна възраст в детска ясла” и „предоставяне на храна на деца до 3-годишна възраст отглеждани в домашни условия от детска кухня”;
 11. изготвя и анализира ежегодно информация за дейността на лечебните заведения със стационар;
 12. изготвя и анализира ежегодно информация за дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ;
 13. изготвя становища относно входирани запитвания и жалби на граждани по повод проблемни ситуации в областта на здравеопазването, след извършване на проверка,  съобразно действащата нормативна уредба;
 14. изготвя предложения за решения до Общински съвет, свързани със здравеопазването и участие в комисии и заседания на същия, когато се решават проблеми, касаещи здравеопазването;
 15. участие в работни заседания, организирани от преките и непреките ръководители;
 16. организира детското и ученическото здравеопазване на общината;
 17. участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината; координира дейността за борба с перкусорите и наркоманиите;
 18. оказване на съдействие за организиране обучението на медицинския персонал, обслужващ здравните кабинети в училищата;
 19. координира, планира и организира на дейностите по превенция на ХИВ/СПИН, полово-предавани болести /ППБ/ и  наркомании;
 20. участие в разработване на програми и организиране на мероприятия, свързани със здравеопазването;
 21. осъществяване на връзки с различни институции и НПО, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;участва в работата на комисии, съвети и други подобни органи на сътрудничество в областта на здравеопазването.

Нормативната база, въз основа на която се осъществява дейността на дирекция „Здравеопазване” включва регламентираната в законодателството на Р България.

Директора на дирекция разпределя служебната поща на служителите със съответна резолюция, определя приоритета и срока на изпълнение на документа. Поименното разпределение и движение на служебните преписки задължително се отбелязва в  електронната система на общината.

Изходящата поща  се съгласува и подписва от директора на дирекция „Здравеопазване” и зам.-кмет „Екология и здравеопазване”.

Входящата и изходяща кореспонденция се съхранява в класьори, по години съгласно утвърдената номенклатура на делата със срокове за съхраняване на документалните материали в община Пловдив.

1,200 total views, no views today