Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Общинска собственост”

Дирекция „Общинска собственост”

Директор: Мирослава Сукарева
За контакти: пл. „Централен” №1, офис X-2
Тел.: 032/ 656 495
E-mail: [email protected]
E-mail на дирекция „Общинска собственост“: [email protected]

Преглед на по-голяма карта

Структура на дирекцията

 • Отдел „Общински имоти и разпореждане”
 • Отдел „Правно обслужване на общинската собственост“
 • Отдел „Общински жилища“
 • Отдел „Управление на собствеността“

Публична информация:

Документи

Функции и задължения:

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на община Пловдив и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • оказва правна помощ и консултира нормативните актове със служителите в ресора на зам.-кмета по общинската собственост;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Пловдив в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;
 • организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на община Пловдив;
 • изготвя предложения до кмета на община Пловдив и общински съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;

2,374 total views, no views today