Отдел „Бизнес развитие и международно сътрудничество“

- Оказва съдействие на инвеститори в Община Пловдив – при административни режими и при работа с институции.

- Поддържа регистри по отрасли и цялостна информация за възможностите за инвестиции и бизнес в Община Пловдив.

- Работи за създаване на публично-частни партньорства.

- Установява контакти с други общини и международни организации за съвместно участие в проекти.

- Организира провеждането на политиката на община Пловдив в областта на европейската интеграция и международното сътрудничество;

- Организира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по национални и оперативни програми, програми на общността, на международни организации и финансови институции, в сътрудничество със звената от специализираната общинска администрация и районните администрации;

- Организира координацията при управлението и изпълнението на проекти  и програми, в които общината е страна;

- Следи и разпространява информация за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по националните, оперативните, европейските и други международни програми за получаване на безвъзмездна помощ;

- Организира и участва в осъществяване на контакти на община Пловдив с представители на институции на Европейския съюз и международните институции с цел проучване на възможностите за финансиране на  инвестиционни проекти;

- Участва в осъществяването на връзките на общината със сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмяна на добри практики;

- Оказва съдействие за привличане на външни инвеститори и включването им в изпълнението на Плана;

За контакти:

име
телефонен номер
длъжност
e-mail:
Пламена Терзиева
032/656-883
Началник отдел
p_terzieva@plovdiv.bg
brms@plovdiv.bg
Галена Боснова
032/656-772
Главен експерт
g_bosnova@plovdiv.bg
Мария Андонова
032/656-884
Главен експерт
m_andonova@plovdiv.bg
Зоя Петрушева
032/656-737
Главен експерт
zoya.petrusheva@plovdiv.bg
Никола Лембeров
032/656-885
Главен експерт
n.lemberov@plovdiv.bg
Георги Благоев
032/656-771
Главен експерт
g_blagoev@plovdiv.bg
Валерия Тончева
032/656-771
Старши експерт
v_toncheva@plovdiv.bg
Таня Славова
032/656-886
Старши експерт
t.slavova@plovdiv.bg
Мария Косерова
032/656-885
Младши експерт
mkoserova@plovdiv.bg
Марияна Кехайова – Кулева
032/656-886
Главен юрисконсулт
m_kehaiova@plovdiv.bg


15,629 total views, 4 views today