Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Местни данъци и такси”

Дирекция „Местни данъци и такси”

Директор на дирекцията – инж. Надежда Иванова Колева
Телефон: 032 / 276 905
E-mail: [email protected]
Началник на отдел „Обслужване“ – Цвета Георгиева Попова
Телефон: 032 / 276 903
E-mail: [email protected]
Началник на отдел „Събиране и контрол ” – Анелия Стефанова Куртева
Телефон: 032 / 276 902
E-mail: [email protected]
Началник на отдел „Приходи” – Юлия Николова Малинова
Телефон: 032 / 276 901
E-mail: [email protected]
За контакти: ул. „Радецки” №18А

Преглед на по-голяма карта

Дирекция „Местни данъци и такси” има следните основни функции:
1. Осъществява цялостното администриране на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ чрез функциите по установяване и събиране на местните данъци, ТБО и глоби;
2. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
3. Осъществява действия по събиране на просрочени задължения предвидени в ДОПК и АПК срещу неизправни длъжници по местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции налагани по ЗМДТ;
4. Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
5. Подпомага дирекция “Финансова политика“ при съставяне бюджета на общината, чрез извършване на анализ и изготвяне на прогноза за касовото изпълнение на собствените приходи от местни данъци и ТБО;
6. Подготвя предложения за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив и в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив.

Отдел „Обслужване” има следните функции:
1. Приема данъчни декларации по ЗМДТ, декларации за такса за битови отпадъци и изготвя съобщения за некоректно подадени декларации;
2. Обработва, проверява и определя размера на данъците и таксата за битови отпадъци на данъчно задължените лица;
3. Издава удостоверения за данъчни оценки, приема искания за издаване на документи по ЗМДТ и ДОПК на физически и юридически лица;
4. Оказва помощ на данъкоплатците по прилагането на нормативните разпоредби;
5. Съставя и връчва актове за установяване на административни нарушения, както и издадени НП;
6. Извършва проверки и изготвя отговори по писмени запитвания на задължени лица и външни институции;
7. Извършва проверка на място на обекти, във връзка с правилното данъчно облагане по ЗМДТ;
8. Осъществява контрол по прилагане на законодателството и други нормативни документи, чрез извършване на ревизии, проверки и действия за събиране на просрочени задължения;
9. Извършва проверки съгласно ДОПК и АПК, по спазване на законодателството по местните данъци и такса за битови отпадъци и други нормативни документи.

Отдел „Приходи” има следните функции:
1. Осъществява събирането и отчитането на местните данъци и такса за битови отпадъци, такси за административни услуги и глоби, администрирани от дирекция „Местни данъци и такси” чрез касово и безкасово инкасиране на суми, осчетоводява задълженията и плащанията на населението и предприятията, поддържа и равнява партиди по платци и вид плащане;
2. Осчетоводява ревизионни актове (РА), актове за установяване на задължения, актове за прихващане и връщане (АПВ) , наказателни постановления по ЗМДТ, решения и други документи, пораждащи задължения;
3. Подържа актуалността на данъчната сметка.

Отдел „Събиране и контрол ” има следните функции:
1. Проверка и издаване на Акт за установяване на задължения по декларации – чл. 107, ал. 3 от ДОПК;
2. Проверка и издаване на Акт за прихващане и връщане при искане на възстановяване на данъци;
3. Проверка на място в обектите на облагане и издаване на протокол във връзка със спазване на законодателството;
4. Проверки и издаване на заповед на кмета на общината /ИАА/ – по чл. 9б от ЗМДТ;
5. Извършване на данъчни ревизии по реда на ДОПК и издаване на ревизионни актове;
6. Изготвяне на изпълнителни дела и предаването им в ТД на НАП и на съдебни изпълнители;
7. Съставя и връчва актове за установяване на административни нарушения, както и издадени НП;
8. Приемане, проверка и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ.

6,922 total views, no views today