Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Обществени поръчки”

Дирекция „Обществени поръчки”

Директор на дирекцията – Станислава Колева-Трендафилова
За контакти: пл. Ст. Стамболов №1
Тел.: 032/656 760; 032/656 752; 032/656 726; 032/656 800; 032/656 751;
Факс: 032/660 571
E-mail: [email protected]

Дирекция „Обществени поръчки” има следните основни функции:
1. Планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
2. Съвместно със структурата, за чиято нужда  се провежда конкретната поръчка, разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. Провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане и финализиране;
4. Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им, съвместно с отговорното административно звено, за чиито нужди е подписан договора и получава своевременно необходимата информация от звената на общинска издръжка;
5. Води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година и организира архивирането им, съобразно действащите Вътрешни правила;
6. Подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове;
7. Подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове на необходимата информация при възлагането на обществените поръчки до Агенцията по обществените поръчки, до електронната страница на „Държавен вестник” и до Официален вестник на ЕС;
8. Следи изпълнението на договорите, за които отговарят  служители от  дирекцията, осъществява контрол, изготвя становища за тяхното изпълнение и предприема нужните действия при тяхното приключване или предсрочно прекратяване;
9. Участва в комисии за актуализации на цени по обслужваните договори;
10. Периодично изготвя протоколи за новидоставни цени, съобразени с промяната на цените на пазара по договорите, отговорни лица за които са служители от дирекцията;
11. Предоставя информация относно договорите на общинските звена, общинската администрация и други Държавни институции ;
12. Изготвя и изпраща информация до АОП и официален вестник на ЕС, в законовите срокове, съгласно ЗОП;
13. Изготвя протоколи, становища и други документи свързани с работата в дирекцията – при поискване от кмета или секретаря;
14. Обобщава информация за планираните обществени поръчки, подготвя и изпраща предварителните обявления до Агенцията по обществени поръчки;
15. Води и съхранява досиета на проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
16. Архивира досиета на проведените и приключили процедури, съгласно действащите Вътрешни правила;
17. Оказва методическа помощ във връзка с организирането, провеждането и архивирането на документацията, свързана с обществените поръчки;
18. Изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
19. Участва в разработването на вътрешните правила на общината по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
20. При поискване от контролните органи, представя информация за проведените обществени поръчки по реда на ЗОП;
21. Води досиета на преписките по обжалвани пред КЗК и ВАС процедури на възлаганите от община Пловдив поръчки по реда на ЗОП.

652 total views, no views today