Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Стопански дейности”

Дирекция „Стопански дейности”

Директор на дирекцията е Лилия Недева
Тел.: 032 / 656 430

ел. адрес: [email protected]

Структура:

Отдел „Общински предприятия, следприватизационен контрол, търговски дружества”
Началник отдел: Таня Юриева
Тел.: 032/ 656 428

Отдел „Стопански дейности, следконцесионен контрол, категоризации“
Началник отдел: Димитрина Шалапатова
Тел.: 032/ 656 436

Дирекцията има следните основни функции:

 1. Въвежда информация в интернет-базираната финансово-счетоводна информационни система, контролира приходосъбирането от дейността по предоставяне ползването на имоти – общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти;
 2. Поддържа актуални регистри в системата за контрол на приходите, в частта касаеща дейността на отдела;
 3. Извършва текуща дейност но обработка на постъпващи заявления от граждани и юридически лица, които спадат в компетентността на отдела;
 4. Дава консултации по правилата и процедурите, заложени в действащите Наредби в рамките на компетентността си;
 5. Изготвя разрешения за ползване на имот – общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за извършване на търговска дейност. При изрично искане извършва справки по дейността си и изготвя становища и програми за повишаване качеството и ефективността на дейностите, които са предмет на дейността на дирекцията;
 6. Участва в разработването на предложения за наредби, правилници и други нормативни актове, респективно вътрешни правила, свързани с проблемите на стопанската дейност;
  18. Участва при формирането и провеждането на политиката на община Пловдив относно стопанските дейности;
 7. Изготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по издадени разрешения за ползване, както и информация за просрочените плащания и мерките, които се предприемат срещу нередовни ползватели;
 8. При необходимост и в рамките на своята компетентност извършва проверки на търговците и търговската дейност на територията на община Пловдив, администрирана от дирекцията;
 9. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за изменения на наредби, касаещи дейността на дирекцията;
 10. Организира търгове и конкурси за определяне на ползватели на имоти – общинска собственост в съответствие с Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив;
 11. Изготвя отговори на постъпили жалби, сигнали и предложения, касаещи дейността на дирекцията;
 12. При официално заведено искане изготвя справки за проверяващите органи;
 13. Изготвя и изпраща съобщения на задължените лица за дължимите суми;
 14. Издава, по реда на ДОПК, актове за установяване на публични общински вземания за такси за ползване на имот общинска собственост;
 15. При необходимост, осъществява взаимодействие със стопанските отдели на районните администрации и външни организации за осъществяване на методически функции;
 16. При изрично нареждане от по-висшестоящ орган извършва проверки в стопанските отдели по райони;
 17. Участва в разработването и провеждането па политиката на община Пловдив за управление на имуществото, предоставено за управление и стопанисване на едноличните търговски дружества с участие на община Пловдив. В рамките на действащото законодателство, на действащата „Наредба за условията и реда, при които община Пловдив упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества“ и на клаузите на Договорите за възлагане управлението на едноличните общински търговски дружества, подписани със съответните управленски екипи, участва при осъществяването на контрол за състоянието и финансовото здраве па търговските дружества с общинско участие и за дейността на управленските екипи;
 18. Изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети, проекти за заповеди; обработва постъпили прецеденти и преписки от външни адресати, от структурите на общинската администрация и от други институции;
 19. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив относно:
  - преобразуване на общински предприятия в търговски дружества;
  - прекратяване чрез ликвидация на дружествата, или вливането им в други, освен в случаите на несъстоятелност;
  - внасяне на апортни вноски в капитала на ЕТД със 100% участие или ТД, в които община Пловдив е акционер или съдружник;
  - намаляване или увеличаване на капитала на търговските дружества;
  - промяна адреса на управление на търговските дружества; отпускане на временни безлихвени заеми от общински бюджет;
  - отпускане на краткосрочни и дългосрочни възмездни кредити от финансови институции срещу залог на имущество;
  - изменение и допълнение на учредителния акт на търговските дружества с ограничена отговорност;
  - провеждане на конкурси за възлагане управлението на дружествата;
  - утвърждаване на избраните одитори за проверяване и заверяване на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества;
  - определяне представители и членове на органите за управление в търговските дружества, в които община Пловдив е акционер или съдружник;
  - упълномощаване представителите в Общите събрания на всяко едно търговско дружество с общинско участие да изразяват становище и да гласуват на редовни и извънредни ОС;
  - покриване годишната загуба на едноличните общински търговски дружества, приключили финансовата година с отрицателен финансов резултат;
  - създаване на общински предприятия;
  - приемане Правилници за устройството и дейността на Общинските предприятия; промяна в структурата и числения състав по Приложение към Правилниците на Общинските предприятия;
  - промяна във вида и структурата на предоставеното за управление имущество по Приложение към Правилниците на Общинските предприятия;
 20. Изготвя обобщени аналитични таблици по основните финансови показатели, характеризиращи финансовото състояние на всяко едно от дружествата , в т.ч.: приходи по източници, разходи по направления, данъци, финансови резултати, задължения – текущи и просрочени, вземания, численост и средна работна заплата, капиталова структура, рентабилност на собствения капитал, платежоспособност, ниво на ликвидност и др.;
 21. Изготвя подробен анализ на организационните и финансово състояния на всяко дружество по отделно;
 22. Организира годишна балансова комисия за разглеждане на годишните финансови отчети на отделните еднолични търговски дружества със съответните графици, писма и комплекти документи за всеки от участниците в комисията;
 23. Изготвя обзорен отчет за финансовите резултати на едноличните търговски дружества със 100% участие на Община Пловдив и за тенденциите в развитието им съответната година;
 24. Изготвя предложение за покриване загубите на тези от дружествата, приключили с отрицателен финансов резултат;
 25. Осъществява пряк регулярен контрол върху стопанисването и управлението на имуществото и дейността на общинските търговски дружества.
 26. Участва в разработването на стратегии за преструктуриране и развитие на едноличните общински търговски дружества па община Пловдив;
 27. Участва в разработването на приходната част на бюджета на общинските предприятия, в частта на приходите от стопанска дейност;
 28. Участва в разработване на материалите за определяне кредитния рейтинг на община Пловдив в частта на стратегическите търговски дружества и обзорно за всички ЕТД;
 29. Актуализира и поддържа въведените регистрационни досиета на всяко едно от търговските дружества с участие на община Пловдив и на общинските предприятия с ново възникналите документи, регламентирани в Наредбата за условията и реда, при които община Пловдив упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, и Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС, допълва тяхното съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 10.09.2005г., издадена от МРРБ;
 30. Актуализира и допълва информацията по водените регистри на търговските дружества и общинските предприятия;
 31. Поддържа във времето актуална информационна банка относно имотите, предадени за управление на търговските дружества със 100% участие на община Пловдив и дружествата, в които община Пловдив е акционер или съдружник;
 32. Оптимизира методологията за определяне възнагражденията на управленските екипи на едноличните търговски дружества със 100% участие на община Пловдив;
 33. Проследява сроковете за определяне на представители на община Пловдив в смесените търговски дружества, в които община Пловдив е акционер или съдружник и информира общинската управа за договорите с изтекъл срок, както и за тези, чийто срок предстои да изтече през текущия месец;
 34. Координира изпълнението на програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на общинските предприятия – специализирани звена за управление на общинското имущество, и търговските дружества с общинско имущество;
 35. Извършва прецеденти проверки по постъпили жалби и сигнали за нарушения в търговските дружества и изготвя доклади за направените констатации;
 36. Извършва следните дейности, свързани със следконцесионния контрол, след предаване на обекта на концесия на концесионера:
  - участва в разработването и провеждането на политиката на община Пловдив в областта на концесионния контрол;
  - изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди; изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив относно прекратяване на концесионни договори при необходимост и след съгласуване;
  - изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив относно сключване на допълнителни споразумения към концесионни договори, касаещи промяна на концесионно възнаграждение, удължаване срока на концесионния договор, други обстоятелства свързани с изпълнение на концесионните договори.
 37. Участва в разработването на предложения за наредби, правилници и други разпоредби свързани с концесионния контрол;
 38. Подържа картотека на всички сключени договори, обект на контрол от дирекцията.
 39. Извършва проверки и анализ на документи за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионери и контрагенти по сключените договори;
 40. Извършва планирани и извънредни проверки на обектите, предмет на контрол от дирекцията, изготвя констативни протоколи;
 41. Участва в комисии определени със заповед относно концесионния контрол;
 42. Следи за изпълнението на концесионните договори от концесионерите, изготвя писма, доклади, протоколи и други;
 43. Дава становища, отговаря на запитвания на концесионери в рамките на компетенции си; изготвя ежемесечни справки за просрочени плащания на концесионери до Дирекция „Счетоводство”;
 44. Изготвя отговори на постъпили жалби, сигнали и предложения, касаещи дейността на дирекцията;
 45. Събира и анализира информация за годишните приходи от концесионните обекти;
 46. Изготвя справки за проверяващи органи;
 47. Попълва електрони формуляри за изпълнение на концесионните договори и изпраща в Националния концесионен регистър;
 48. Участва в подготовката и съгласуването на договорите за концесии;
 49. Осъществява взаимодействия с другите структурни звена на общинската администрация;
 50. Изисква от всички останали дирекции и отдели необходимата информация във връзка с изпълнение на функциите си;
 51. Въвежда информация във финансово-счетоводната информационна система, контролира приходосъбирането от дейността по отдаването на терени и имоти общинска собственост по разрешения за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност;
 52. Поддържа актуални регистри в системата за контрол на приходите;
 53. Извършва текуща дейност по обработка на постъпващи заявления от граждани и фирми като:
  - дава консултации по правилата и процедурите, заложени в действащите Наредби в рамките на компетентността си;
  - извършва огледи на място с представители на фирмите, желаещи да разположат рекламни елементи;
  - изготвя разрешения за ползване на имоти общинска собственост за рекламна дейност;
  - извършва анализи и справки по дейността си и изготвя становища и програми за повишаване качеството и ефективността на дейностите, които са предмет на дейността на дирекцията;
 54. Следи за пълното окомплектоване на изискуемата документация за рекламни елементи, постоянно прикрепени към общински имоти и я изпраща за одобрение до Експертна комисия по рекламните елементи па община Пловдив;
 55. Картотекира одобрените от Гл. архитект схеми за разполагане и разрешения за поставяне за всяка рекламна локация;
 56. Осъществява контрол, относно естетическата и техническа изправност на рекламни елементи по разрешения за ползване на имоти общинска собственост за рекламна дейност;
 57. Съставят актове за констатиране на нарушения по смисъла на чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.13 от Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив;
 58. Участва в разработването па предложения за наредби, правилници и други разпоредби, респективно нормативни актове, свързани с проблемите на рекламната дейност;
 59. Участва при формирането и провеждането на политиката на община Пловдив в областта на рекламата;
 60. Изготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по разрешенията за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, както и информация за просрочените плащания и мерките, които се предприемат срещу нередовни платци.
 61. Извършва следните дейности, свързани със следприватизационния контрол:
 62. Действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения и други правни действия в случаите на констатирано неизпълнение по приватизационните договори; при необходимост може да се възлага на трети лица изготвянето на експертизи, установяващи размера на санкцията;
 63. Контролира и приема всички плащания по приватизационните договори за наложени неустойки, като извършват проверка за внесените плащания по размер, дата и срок по представените платежни нареждания и по получените суми в дирекция „Счетоводство“;
 64. Изисква декларации за произхода на средствата, с които са извършени плащанията – Декларация по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 65. Извършва проверка на декларацията за произхода на средствата по извършените плащания. Ако има привлечени средства изискват да бъде приложен съответно договор за заем и проследяват размера на заемните суми. Във връзка с чл.14, ал.2 от Наредбата за сведенията и за реда и органите на контрол на декларираните данни, предоставят копия от Декларацията и приложенията към нея за сведение и контрол на НАП;
 66. Издава удостоверения за извършените плащания /и при поискване – за изпълнение на други, поети с приватизационните договори задължения/, като за издаване на удостоверенията се изисква писмено заявление от страна на Купувача;
 67. Издава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационните договори;
 68. Изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори, чрез извършване на проверка на място в съответния обект. При констатиране на допуснати нарушения, подготвят писмен доклад до Кмета на Община Пловдив, с предложение за санкциониране и даване на срок за отстраняване на нарушението, при условие, че има записана клауза за същото в приватизационния договор;
 69. Осъществява действия по освобождаване на учредени обезпечения, съгласно приватизационните договори, като освобождават от залог акции, материализирани в съответните временни удостоверения, с приемо – предавателен протокол, подписан от Кмета на Община Пловдив;
  104. Подготвя и комплектова документи по постъпили заявления за проверки от страна на Прокуратура, Полиция и др.;
 70. Осъществява непрекъснат контакт с дирекция „Счетоводство” относно дължащи се главници, лихви, неустойки, по сключени приватизационни договори и др.;
 71. Архивна дейност, при която се води строг отчет на постъпилите нови досиета и на тези, които се вземат за работа по постъпили заявления.
 72. Извършва следните дейности, свързани с категоризиране на туристически обекти:
  - осъществява процедурите по категоризиране на туристически обекти на територията на община Пловдив. Изготвя предложения на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО/ до кмета на община Пловдив за определяне на категория по чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма на туристически обекти, намиращи се на територията на община Пловдив;
  - участва в организирането и административно-техническото обслужване на заседанията на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти;
  - при поискване, участва в разработване на предложения, свързани с проблемите на туризма;
  - организира изработването и предоставянето на категорийна символика чрез председателите на Експертни работни групи на лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в туристически обекти на територията на община Пловдив;
  - поддържа, актуализира и контролира достоверността на информацията в електронния публичен регистър на категоризираните туристически обекти по чл.168, ал.1 от Закона за туризма;
  - във връзка с попълването на данни в Националния туристически регистър, осъществява предоставяне на информация за категоризирани от кмета на община Пловдив туристически обекти;
  - изготвя годишен отчет за работата на членовете на ОЕККТО и Експертните работни групи;
  - изготвя периодични отчети за посещенията и реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Пловдив;
  - следи за събирането на дължимия туристически данък;
  - извършва контрол върху качеството на туристическите услуги като сигнализира компетентните органи при констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за туризма;
  - изготвя заповеди, докладни записки, доклади, становища, писма и друга официална документация.

36,196 total views, no views today