Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване”

Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване”

Директор на дирекцията е Юлия Стоянова
Тел.: 032 / 656 430

ел. адрес: j_stojanova@plovdiv.bg

Структура:

Отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване”
Началник отдел: Таня Юриева
Тел.: 032/ 656 428

Отдел „Приходи от наеми и такси, следконцесионен и следприватизационен контрол“
Началник отдел: Димитрина Шалапатова
Тел.: 032/ 656 436

Дирекцията има следните основни функции:
1. Участва в проучване и анализиране на проблемите и тенденциите в развитието на лечебните заведения, с изготвяне на експертни оценки за това; Координира и контролира дейността на общинските лечебни заведения: за извънболнична, болнична помощ и трите центъра – за психично здраве, за кожно-венерически заболявания и комплексен онкологичен център /бивши диспансери/;
2. Разработва и дава становища, устни и писмени консултации на лечебни заведения и различни ведомства;
3. Координира дейността на районните експерти по здравеопазването и на специалистите от ученическото и детско здравеопазване, и оказва експертна помощ; съдейства за провеждане на обучение на медицинския персонал, обслужващ здравните кабинети в училищата;
4. Осъществява координация и контрол върху дейността на детските ясли и детски кухни; проучва и анализира тенденциите и проблемите в търсенето и предлагането на услугите „отглеждане и възпитание в детска ясла на деца до 3-годишна възраст” и „предоставяне на храна от детска кухня на деца до 3-годишна възраст, отглеждани в домашни условия”;
5. Изготвя проект за бюджет на община Пловдив в частта за здравеопазване;
6. Изготвя предложения за разходи за работни заплати на работещите в дейности: 431 – “ Детски ясли. детски кухни и яслени групи в ДГ”, 431 – “Детски ясли. детски кухни и яслени групи в ДГ – счетоводство – Делегирани от държавата дейности”, 431 – “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ – Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи”, 437 – “Здравен кабинет :В детски градини и училища – Делегирани от държавата дейности” и дейност 469 – “Други дейности по здравеопазването – делегирани от държавата дейности”, при промяна на нормативната база;
7. Проверява и съхранява екземпляри от длъжностни разписания и поименни разписания на длъжностите на работещите в детски ясли, детски кухни и училищни кабинети по райони: изготвя становища и отговори на входирани запитвания и жалби на граждани по повод проблемни ситуации в областта на здравеопазването, след извършване на проверка, съобразно действащата нормативна уредба;
8. Изготвя предложения за решения до Общински съвет, свързани със здравеопазването и участва в комисии и заседания на същия, когато се решават проблеми, касаещи здравеопазването, подпомага и съдейства за провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП;
9. Координира, планира и организира дейности по Програмата за превенция па ХИВ/СПИН, сексуално-предавани инфекции /СПИ/ и наркомании;
10. Участва в разработване на програми и организиране на мероприятия, свързани със здравеопазването;
11. Осъществява връзки с различни институции и НПО, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване, участва в работата на комисии, съвети и други подобни органи на сътрудничество в областта на здравеопазването.
12. Въвежда информация в интернет-базираната финансово-счетоводна информационни система, контролира приходосъбирането от дейността по предоставяне ползването на имоти – общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти;
13. Поддържа актуални регистри в системата за контрол на приходите, в частта касаеща дейността на отдела;
14. Извършва текуща дейност но обработка на постъпващи заявления от граждани и юридически лица, които спадат в компетентността на отдела;
15. Дава консултации по правилата и процедурите, заложени в действащите Наредби в рамките на компетентността си;
16. Изготвя разрешения за ползване на имот – общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за извършване на търговска дейност. При изрично искане извършва справки по дейността си и изготвя становища и програми за повишаване качеството и ефективността на дейностите, които са предмет на дейността на дирекцията;
17. Участва в разработването на предложения за наредби, правилници и други нормативни актове, респективно вътрешни правила, свързани с проблемите на стопанската дейност;
18. Участва при формирането и провеждането на политиката на община Пловдив относно стопанските дейности;
19. Изготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по издадени разрешения за ползване, както и информация за просрочените плащания и мерките, които се предприемат срещу нередовни ползватели;
20. При необходимост и в рамките на своята компетентност извършва проверки на търговците и търговската дейност на територията на община Пловдив, администрирана от дирекцията;
21. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за изменения на наредби, касаещи дейността на дирекцията;
22. Организира търгове и конкурси за определяне на ползватели на имоти – общинска собственост в съответствие с Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив;
23. Изготвя отговори на постъпили жалби, сигнали и предложения, касаещи дейността на дирекцията;
24. При официално заведено искане изготвя справки за проверяващите органи;
25. Изготвя и изпраща съобщения на задължените лица за дължимите суми;
26. Издава, по реда на ДОПК, актове за установяване на публични общински вземания за такси за ползване на имот общинска собственост;
27. При необходимост, осъществява взаимодействие със стопанските отдели на районните администрации и външни организации за осъществяване на методически функции;
28. При изрично нареждане от по-висшестоящ орган извършва проверки в стопанските отдели по райони;
29. Участва в разработването и провеждането па политиката на община Пловдив за управление на имуществото, предоставено за управление и стопанисване на едноличните търговски дружества с участие на община Пловдив. В рамките на действащото законодателство, на действащата „Наредба за условията и реда, при които община Пловдив упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества“ и на клаузите на Договорите за възлагане управлението на едноличните общински търговски дружества, подписани със съответните управленски екипи, участва при осъществяването на контрол за състоянието и финансовото здраве па търговските дружества с общинско участие и за дейността на управленските екипи;
30. Изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети, проекти за заповеди; обработва постъпили прецеденти и преписки от външни адресати, от структурите на общинската администрация и от други институции;
31. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив относно:
32. преобразуване на общински предприятия в търговски дружества;
33. прекратяване чрез ликвидация на дружествата, или вливането им в други, освен в случаите на несъстоятелност;
34. внасяне на апортни вноски в капитала на ЕТД със 100% участие или ТД, в които община Пловдив е акционер или съдружник;
35. намаляване или увеличаване на капитала на търговските дружества;
36. промяна адреса на управление на търговските дружества; отпускане на временни безлихвени заеми от общински бюджет;
37. отпускане на краткосрочни и дългосрочни възмездни кредити от финансови институции срещу залог на имущество;
38. изменение и допълнение на учредителния акт на търговските дружества с ограничена отговорност;
39. провеждане на конкурси за възлагане управлението на дружествата;
40. утвърждаване на избраните одитори за проверяване и заверяване на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества;
41. определяне представители и членове на органите за управление в търговските дружества, в които община Пловдив е акционер или съдружник;
42. упълномощаване представителите в Общите събрания на всяко едно търговско дружество с общинско участие да изразяват становище и да гласуват на редовни и извънредни ОС;
43. покриване годишната загуба на едноличните общински търговски дружества, приключили финансовата година с отрицателен финансов резултат;
44. създаване на общински предприятия;
45. приемане Правилници за устройството и дейността на Общинските предприятия; промяна в структурата и числения състав по Приложение към Правилниците на Общинските предприятия;
46. промяна във вида и структурата на предоставеното за управление имущество по Приложение към Правилниците на Общинските предприятия;
47. Изготвя обобщени аналитични таблици по основните финансови показатели, характеризиращи финансовото състояние на всяко едно от дружествата , в т.ч.: приходи по източници, разходи по направления, данъци, финансови резултати, задължения – текущи и просрочени, вземания, численост и средна работна заплата, капиталова структура, рентабилност на собствения капитал, платежоспособност, ниво на ликвидност и др.;
48. Изготвя подробен анализ на организационните и финансово състояния на всяко дружество по отделно;
49. Организира годишна балансова комисия за разглеждане на годишните финансови отчети на отделните еднолични търговски дружества със съответните графици, писма и комплекти документи за всеки от участниците в комисията;
50. Изготвя обзорен отчет за финансовите резултати на едноличните търговски дружества със 100% участие на Община Пловдив и за тенденциите в развитието им съответната година;
51. Изготвя предложение за покриване загубите на тези от дружествата, приключили с отрицателен финансов резултат;
52. Осъществява пряк регулярен контрол върху стопанисването и управлението на имуществото и дейността на общинските търговски дружества.
53. Участва в разработването на стратегии за преструктуриране и развитие на едноличните общински търговски дружества па община Пловдив;
54. Участва в разработването на приходната част на бюджета на общинските предприятия, в частта на приходите от стопанска дейност;
55. Участва в разработване на материалите за определяне кредитния рейтинг на община Пловдив в частта на стратегическите търговски дружества и обзорно за всички ЕТД;
56. Актуализира и поддържа въведените регистрационни досиета на всяко едно от търговските дружества с участие на община Пловдив и на общинските предприятия с ново възникналите документи, регламентирани в Наредбата за условията и реда, при които община Пловдив упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, и Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС, допълва тяхното съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 10.09.2005г., издадена от МРРБ;
57. Актуализира и допълва информацията по водените регистри на търговските дружества и общинските предприятия;
58. Поддържа във времето актуална информационна банка относно имотите, предадени за управление на търговските дружества със 100% участие на община Пловдив и дружествата, в които община Пловдив е акционер или съдружник;
59. Оптимизира методологията за определяне възнагражденията на управленските екипи на едноличните търговски дружества със 100% участие на община Пловдив;
60. Проследява сроковете за определяне на представители на община Пловдив в смесените търговски дружества, в които община Пловдив е акционер или съдружник и информира общинската управа за договорите с изтекъл срок, както и за тези, чийто срок предстои да изтече през текущия месец;
61. Координира изпълнението на програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на общинските предприятия – специализирани звена за управление на общинското имущество, и търговските дружества с общинско имущество;
62. Извършва прецеденти проверки по постъпили жалби и сигнали за нарушения в търговските дружества и изготвя доклади за направените констатации;
63. Извършва следните дейности, свързани със следконцесионния контрол, след предаване на обекта на концесия на концесионера:
64. участва в разработването и провеждането на политиката на община Пловдив в областта на концесионния контрол;
65. изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди; изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив относно прекратяване на концесионни договори при необходимост и след съгласуване;
66. изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив относно сключване на допълнителни споразумения към концесионни договори, касаещи промяна на концесионно възнаграждение, удължаване срока на концесионния договор, други обстоятелства свързани с изпълнение на концесионните договори.
67. Участва в разработването на предложения за наредби, правилници и други разпоредби свързани с концесионния контрол;
68. Подържа картотека на всички сключени договори, обект на контрол от дирекцията.
69. Извършва проверки и анализ на документи за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионери и контрагенти по сключените договори;
70. Извършва планирани и извънредни проверки на обектите, предмет на контрол от дирекцията, изготвя констативни протоколи;
71. Участва в комисии определени със заповед относно концесионния контрол;
72. Следи за изпълнението на концесионните договори от концесионерите, изготвя писма, доклади, протоколи и други;
73. Дава становища, отговаря на запитвания на концесионери в рамките на компетенции си; изготвя ежемесечни справки за просрочени плащания на концесионери до Дирекция „Счетоводство”;
74. Изготвя отговори на постъпили жалби, сигнали и предложения, касаещи дейността на дирекцията;
75. Събира и анализира информация за годишните приходи от концесионните обекти;
76. Изготвя справки за проверяващи органи;
77. Попълва електрони формуляри за изпълнение на концесионните договори и изпраща в Националния концесионен регистър;
78. Участва в подготовката и съгласуването на договорите за концесии;
79. Осъществява взаимодействия с другите структурни звена на общинската администрация;
80. Изисква от всички останали дирекции и отдели необходимата информация във връзка с изпълнение на функциите си;
81. Въвежда информация във финансово-счетоводната информационна система, контролира приходосъбирането от дейността по отдаването на терени и имоти общинска собственост по разрешения за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност;
82. Поддържа актуални регистри в системата за контрол на приходите;
83. Извършва текуща дейност по обработка на постъпващи заявления от граждани и фирми като:
84. дава консултации по правилата и процедурите, заложени в действащите Наредби в рамките на компетентността си;
85. извършва огледи на място с представители на фирмите, желаещи да разположат рекламни елементи;
86. изготвя разрешения за ползване на имоти общинска собственост за рекламна дейност;
87. извършва анализи и справки по дейността си и изготвя становища и програми за повишаване качеството и ефективността на дейностите, които са предмет на дейността на дирекцията;
88. Следи за пълното окомплектоване на изискуемата документация за рекламни елементи, постоянно прикрепени към общински имоти и я изпраща за одобрение до Експертна комисия по рекламните елементи па община Пловдив;
89. Картотекира одобрените от Гл. архитект схеми за разполагане и разрешения за поставяне за всяка рекламна локация;
90. Осъществява контрол, относно естетическата и техническа изправност на рекламни елементи по разрешения за ползване на имоти общинска собственост за рекламна дейност;
91. Съставят актове за констатиране на нарушения по смисъла на чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.13 от Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив;
92. Участва в разработването па предложения за наредби, правилници и други разпоредби, респективно нормативни актове, свързани с проблемите на рекламната дейност;
93. Участва при формирането и провеждането на политиката на община Пловдив в областта на рекламата;
94. Изготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по разрешенията за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, както и информация за просрочените плащания и мерките, които се предприемат срещу нередовни платци.
95. Извършва следните дейности, свързани със следприватизационния контрол:
96. Действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения и други правни действия в случаите на констатирано неизпълнение по приватизационните договори; при необходимост може да се възлага на трети лица изготвянето на експертизи, установяващи размера на санкцията;
97. Контролира и приема всички плащания по приватизационните договори за наложени неустойки, като извършват проверка за внесените плащания по размер, дата и срок по представените платежни нареждания и по получените суми в дирекция „Счетоводство“;
98. Изисква декларации за произхода на средствата, с които са извършени плащанията – Декларация по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
99. Извършва проверка на декларацията за произхода на средствата по извършените плащания. Ако има привлечени средства изискват да бъде приложен съответно договор за заем и проследяват размера на заемните суми. Във връзка с чл.14, ал.2 от Наредбата за сведенията и за реда и органите на контрол на декларираните данни, предоставят копия от Декларацията и приложенията към нея за сведение и контрол на НАП;
100. Издава удостоверения за извършените плащания /и при поискване – за изпълнение на други, поети с приватизационните договори задължения/, като за издаване на удостоверенията се изисква писмено заявление от страна на Купувача;
101. Издава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационните договори;
102. Изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори, чрез извършване на проверка на място в съответния обект. При констатиране на допуснати нарушения, подготвят писмен доклад до Кмета на Община Пловдив, с предложение за санкциониране и даване на срок за отстраняване на нарушението, при условие, че има записана клауза за същото в приватизационния договор;
103. Осъществява действия по освобождаване на учредени обезпечения, съгласно приватизационните договори, като освобождават от залог акции, материализирани в съответните временни удостоверения, с приемо – предавателен протокол, подписан от Кмета на Община Пловдив;
104. Подготвя и комплектова документи по постъпили заявления за проверки от страна на Прокуратура, Полиция и др.;
105. Осъществява непрекъснат контакт с дирекция „Счетоводство” относно дължащи се главници, лихви, неустойки, по сключени приватизационни договори и др.;
106. Архивна дейност, при която се води строг отчет на постъпилите нови досиета и на тези, които се вземат за работа по постъпили заявления.
107. Извършва следните дейности, свързани с категоризиране на туристически обекти:
108. осъществява процедурите по категоризиране на туристически обекти на територията на община Пловдив. Изготвя предложения на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО/ до кмета на община Пловдив за определяне на категория по чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма на туристически обекти, намиращи се на територията на община Пловдив;
109. участва в организирането и административно-техническото обслужване на заседанията на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти;
110. при поискване, участва в разработване на предложения, свързани с проблемите на туризма;
111. организира изработването и предоставянето на категорийна символика чрез председателите на Експертни работни групи на лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в туристически обекти на територията на община Пловдив;
112. поддържа, актуализира и контролира достоверността на информацията в електронния публичен регистър на категоризираните туристически обекти по чл.168, ал.1 от Закона за туризма;
113. във връзка с попълването на данни в Националния туристически регистър, осъществява предоставяне на информация за категоризирани от кмета на община Пловдив туристически обекти;
114. изготвя годишен отчет за работата на членовете на ОЕККТО и Експертните работни групи;
115. изготвя периодични отчети за посещенията и реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Пловдив;
116. следи за събирането на дължимия туристически данък;
117. извършва контрол върху качеството на туристическите услуги като сигнализира компетентните органи при констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за туризма;
118. изготвя заповеди, докладни записки, доклади, становища, писма и друга официална документация.

18,398 total views, 4 views today