Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Строителство и инвестиции”

Дирекция „Строителство и инвестиции”

Директор на дирекцията: Хакъ Сакъбов
За контакти: пл. „Централен” №1, ет. IV-1
Тел.: 032/ 656 443

Преглед на по-голяма карта

Отдел „Пътна и инженерна инфраструктура“
Началник отдел: Христина Плачкова
За контакти:
E-mail: [email protected]

Отдел „Строителство и благоустройство“
Началник отдел: Таня Петкова
За контакти:
Тел.: 032/ 656 446
E-mail: [email protected]

Отдел „Техническа инфраструктура и инвестиционни проекти“
Началник отдел: Весела Колева
За контакти:
Тел.: 032/ 656 448
E-mail: [email protected]

Дирекцията има следните основни функции:
1. Организира и ръководи инвестиционния процес за обектите на общински сгради и инженерната инфраструктура на община Пловдив, включващ ново строителство, реконструкции текущи и основни ремонти;
2. Участва при изготвянето на Програмата за капитално строителство в бюджета на община Пловдив, наблюдава изпълнението й и дава отче ти по нейната реализация;
3. Организира изпълнението на инвестиционната програма за обектите на общински сгради и инженерната инфраструктура на територията на община Пловдив, дава отчети по реализацията;
4. Изисква и проверява техническата документация, необходима за инвестиционните намерения в строителството, контролира спазването на нормативните документи;
5. Участва в Експертни комисии за приемане па проекти и в технически съвети по време на строителството;
6. Участва в процедурите за избор на проектант, строител, строителен надзор, инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно ЗОП и НВМОП;
7. Контролира основните ремонти на общинските сгради и инженерни системи и новото им изграждане, както и дейността на строителния надзор и инвеститорския контрол; подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от Общината, изпълнява инвеститорски функции;
8. Анализира изпълнението па инвестиционната програма и при необходимост подготвя предложения за промяна в поименните списъци за общински обекти и източници на финансиране;
9. Участва в приемателни комисии, назначени от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и РДНСК и в комисии, свързани с дейността на общината;
10. Контролира текущото усвояване на капиталовите разходи в съответствие със сключените договори, съгласно ЗОП и приетата от общински съвет бюджетна програма;
11. Обслужва граждани и юридически лица, извършвайки административно технически услуги. Изготвя становища и отговори на писма, заявления, искания, и сигнали от граждани и фирми, относно нуждите на инженерната инфраструктура, жилищното и обществено строителство и благоустрояването на гр. Пловдив;
12. Извършва технически проучвания, проверки и изготвя становища по заявления, искания, писма, сигнали и предложения на граждани и фирми, свързани с високо строителство, благоустройство, телекомуникации, електро, топло и газоснабдяване;
13. Участва в разработване на проекти, финансирани по световни и Европейски програми;
14. Участва в подготовката на документацията при търсене па потенциални инвеститори за финансиране на приоритетни обекти на територията на община Пловдив. Изпълнява функциите но Закона за устройство на територията, Закона за пътищата, ЗОП – по техническата част и др.;
15. Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове.
16. Ръководи и контролира възлагане, изработване и одобряване на изграждане и ремонт на пътната и подземна инфраструктура на територията на общината;
17. Контролира изпълненото строителство, дейността на строителния надзор и инвеститорски контрол за обекти на инженерната инфраструктура- улична мрежа, електрификация, В и К, топло и газопроводи, телефонизация, кабелни проводи и др.;
18. Работи по проблеми и изяснява нуждите от задоволяване па населението и производството с питейна вода предприема действия за удовлетворяване им;
19. Участва при подготвяне на документи за спиране на движението но време на строителство, за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти.
20. Ръководи и контролира възлагането и одобряването на планове за ремонт и изграждане на жилищно и обществено строителство, благоустройство и подземни проводи на територията на Общината;
21. Координира и подпомага работата на експлоатационните предприятия на територията на община Пловдив в сферите на телекомуникации, електро, топло и газоснабдяване;
22. Координира и контролира прилагането на схемите по телекомуникации, електро, топло и газоснабдяване;
23. Ежегодно приема предложения за извършване на строително-ремонтни работи па общински обекти. Организира и подготвя документация при договаряне на строително- ремонтни работи на общински обекти, контролира дейността на строителния надзор и инвеститорски контрол по изпълнението и приемането им;
24. Организира, участва и подпомага дейността на общинския специализиран експертен съвет по устройство на територията, изготвя становища;
25. Проучва, организира, координира и участва в разработването и актуализацията па стратегии, програми и проекти в областта на инвестиционната дейност за нуждите па ново строителство, реконструкции, ремонти, доставка на оборудване.
26. Извършва административно-технически услуги по изготвяне на становища, съгласуване па инвестиционни проекти, издавано на разрешения за строеж съгласно ЗУТ в сферата на телекомуникациите, електро, топло и газоснабдяване, вентилация, климатизация, хладилни и сушилни инсталации и технологии;
27. Проучва внедряването па ефективни енергийни източници.
28. Извършва следните дейности, свързани с енергийната ефективност:
• реализира енергийната стратегия на община Пловдив, в съответствие с протичащите в световен мащаб процеси, свързани с намаляване разходите за енергия при повишаване качеството на енергийните услуги;
• разработва, обосновава и провежда политиката на община Пловдив в областта на енергийната ефективност, съгласно действащата нормативни уредба;
• координира и контролира изготвянето на стратегии, програми и механизми в областта на енергийната ефективност;
• изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблемите на енергийната ефективност за обекти, собственост на община Пловдив; подготвя конкурсна документация за провеждане на процедури по ЗОП или НВМОП за изпълнение па енергийноефективни проекти и услуги, след решение на Кмета на община Пловдив;
• участва в комисии за избор на изпълнители на обществените поръчки, след заповед на кмета;
• следи за спазване на клаузите по сключените договори;
• възлага обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на общинските сгради и координира изпълнението на предписаните мерки по енергийна ефективност;
• изготвя проект за бюджет на община Пловдив в частта за енергийна ефективност.

2,028 total views, no views today