Образци

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране на комуникационен инвестиционен обект
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на копие от кадастрален план за подземни проводи и съоръжения, съгласно чл. 32 ал. 1 от ЗКИР
 3. ЗАЯВЛЕНИЕ за нанасяне на подземни проводи и съоръжения върху скица, съгласно чл. 114, чл. 124, чл. 135, чл. 140 и чл. 150 от ЗУТ
 4. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица – копие от действуващия ЗРП/ПУП, съгласно чл. 135 от ЗУТ
 5. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за предоставени данни по чл. 52 от ЗКИР за извършено строителство в земеделска земя
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ в земеделска земя
 7. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ за ПИ в земеделска земя
 8. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на ПУП в земеделска земя
 9. ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане изработване на ПУП за промяна предназначение на земеделска земя
 10. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проекти за узаконяване на строеж
 11. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за заснети сгради по чл. 116 от ЗУТ
 12. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл. 74 от ЗУТ
 13. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица с координати и въвод във владение на имоти на база на решение на Поземлена Комисия
 14. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване удостоверение и скица за имоти по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
 15. ЗАЯВЛЕНИЕ за преустройство на обект
 16. ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на екзекутивна документация и издаване на становище на гл. архитект
 17. ИСКАНЕ за регистриране на строеж от четвърта и пета категория
 18. ЗАЯВЛЕНИЕ Заявление за съгласуване на проекти и издаване разрешение за строеж
 19. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за търпимост на основание §16от ПР на ЗУТ
 20. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за степен на завършеност на основание чл.181 от ЗУТ
 21. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ
 22. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
 23. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица- ксерокопие от действуващия ЗРП/ПУП Съгласно чл.135 от ЗУТ
 24. ЗАЯВЛЕНИЕ за изменение на подробен устройствен план
 25. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на ПУП
Приложение 11.doc 143 Kb
Приложение 11.pdf 179 Kb

4,938 total views, no views today