Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Счетоводство”

Дирекция „Счетоводство”

Директор: Елена Димитрова
За контакти:
тел.:
032 / 656 750, 656 757
e-mail: [email protected]

Дирекция “Счетоводство” има следните основни функции:

1. Организира, ръководи, координира и осъществява цялостната счетоводна отчетност на община Пловдив;
2. Подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково материални ценности;
3. Осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към кмета на общината по прилагането на Закона за счетоводството и на съответните нормативни актове

Отдел ”Финансово – счетоводни дейности”

Началник отдел: Борислава Белева

Отдел ”Финансово – счетоводни дейности” има следните функции:

1. организира и осъществява финансово-счетоводната дейност на община Пловдив в съответствие със Закона за счетоводството, действащата нормативна уредба в бюджетната сфера и разработения индивидуален модел на счетоводна политика;
2. Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на бюджета на община Пловдив и изготвя отчета за касовото му изпълнение;
3. Изготвя, изплаща и контролира правилното начисляване на възнагражденията на работещите в общинската администрация, Общинския съвет и работещите по граждански договори. Подава необходимата информация в ТД на НАП и РУСО – Пловдив;
4. Отчита набирането и изразходването на извънбюджетните средства и фондове;
5. Съблюдава и осъществява текущ и последващ контрол по законосъобразното изготвяне, обработка и съхраняване на счетоводните документи;
6. Изготвя и обобщава и подава дневниците по ЗДДС на всички разпоредители с бюджетни кредити и общинската администрация;
7. Участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации и изготвя доклад за състоянието на активите и пасивите до ръководството на община Пловдив;
8. Осигурява съхраняването и ползването на счетоводната документация съгласно изискванията на закона за счетоводството;

Отдел ”Методология, контрол и обобщаване на информацията”

Началник отдел: Ана Вълканова

Отдел ”Методология, контрол и обобщаване на информацията” има следните функции:

1. Обобщава цялостната счетоводна информация от всички поделения на община Пловдив и изготвя месечните и тримесечни касови отчети и годишния финансов отчет;
2. Осъществява методическо ръководство на разпоредителите от по-ниска степен в рамките на първостепенния разпоредител при воденето на текущата счетоводна отчетност, изготвянето на оборотни ведомости, баланси, отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове;
3. Води регистър на договорите, сключени от община Пловдив, предприема необходимите действия за предотвратяване и отстраняване на рисковите фактори при счетоводната дейност;
4. Обобщава информацията, подавана в персонален регистър към ТД на НАП – Пловдив и сигнализира при допускане на несъответствия между подадените данни и рекапитулациите и платежните документи.

1,544 total views, 10 views today