Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Финансова политика”

Дирекция „Финансова политика”

Директор: Виктория Чавдарова
тел.: 032/ 656 744
e-mail: [email protected]

Дирекция „Финансова политика” има следните основни функции:

1. Ръководи, координира и контролира цялостната дейност на общината свързана с бюджетния процес
2. Изготвя бюджетни прогнози за следващи периоди
3. Служителите от дирекцията участват при подготовката на становища до ръководството на общината по бюджетни въпроси, дават мнения по предложенията до Общински съвет, свързани с приходната и разходната част на бюджета
4. Изготвя проект за сборен бюджет на община Пловдив във вид и разбивка определени със закон, съгласно единната бюджетна класификация, който се разглежда и приема от Общински съвет-Пловдив. Дирекцията следи за негово изпълнение през годината
5. Представя в Министерството на финансите и ТП на Сметна палата бюджет с тримесечно разпределение за съответната година
6. Съвместно с дирекция „Счетоводство“ изготвя и представя в ТП на Сметна палата и в Министерството на финансите периодични и годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет
7. Анализира разходването на средства от фонд „Работна заплата“ и прави целесъобразни предложения
8. Организира, разпределя, анализира и финансира чрез бюджета издръжката на общинската администрация и на второстепенните разпоредители с бюджет към кмета на общината, както и лимита по разходите между разпоредителите с бюджет
9. Извършва текущи корекции на бюджета, съгласно закона за публичните финанси, както и актуализацията на бюджета при необходимост
10. Участва в изготвянето и обобщаването на данни свързани с Кредитния рейтинг на община Пловдив за съответната година
11. Работи в тясна връзка с второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет, като обобщава информацията, предоставена от тях и оказва методологична помощ
12. Осъществява връзка с дирекция „Местни данъци и такси“ при разработване на приходната част на бюджета, ползва информация за текущото изпълнение на приходите
13. Съвместно с дирекция „Местни данъци и такси“ и дирекция „екология и управление на отпадъците“ изготвя предложения до Общински съвет за определяне на промилите за такса за битови отпадъци и План-сметка ТБО за съответната бюджетна година
14. Съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размера на местните такси и цени на услуги, предоставени от общината
15. Организира начисляването и изплащането от държавата на присъдени издръжки по реда на НОРИДПИ
16. Подготвя предложения до Общински съвет за опрощаване на задължения на граждани към държавата по молби на гражданите до Президента на Република България
17. Дава становища и отговаря текущо на писма и запитвания, свързани с бюджетния процес

478 total views, no views today