Звено за вътрешен одит

Име Длъжност Телефон Ел. адрес
Димитрия Йорданова Николова Ръководител звено   d_nikolova@plovdiv.bg
Емилия Георгиева Топалова Главен вътрешен одитор   emi_topalova@plovdiv.bg

СТАТУТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Шестмесечен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Пловдив за периода 01.01-30.06.2019г.

Доклад за извършена проверка на доставките по схема „Училищен плод“ в ОУ „Димитър Талев“ и ОУ „Душо Хаджидеков“ за учебната 2018/2019 година

Доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност относно законосъобразността и допустимостта на извършените през 2018 г. разходи по проект BG16RFOP001-8.001-0002-C01 „Бюджетна линия /финансов план/ на община Пловдив – бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001″

Одитен доклад за извършен вътрешен одит за даване на увереност относно съответствието на дейностите, свързани със стопанисването и управлението на собствеността на почивните бази на община Пловдив с нормативните актове и вътрешните правила за 2018 година

Одитен доклад за извършен вътрешен одит за даване на увереност на дейността на Междинното звено, касаеща провеждане на процедури по оценка на проектни предложения за периода 01.07.2018г. – 31.03.2019г.

Одитен доклад за извършен вътрешен одит за проследяване изпълнението на препоръките, дадени при извършени през 2018г. вътрешни одити в община Пловдив

Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Пловдив за 2019г.

Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Пловдив за 2020г.

Годишен план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори от звено ВО в община Пловдив за 2019 година

Годишен план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори от звено ВО в община Пловдив за 2020 година

Статут на звено „Вътрешен одит“ в община Пловдив, 2017 година

Статут на звено „Вътрешен одит“ в община Пловдив, 2020 година

Стратегически план за дейността на звено “Вътрешен одит“ в община Пловдив за периода 2017 – 2019 година

Стратегически план за дейността на звено “Вътрешен одит“ в община Пловдив за периода 2017 – 2019 година, одит

Стратегически план за дейността на звено “Вътрешен одит“ в община Пловдив за периода 2020 – 2022 година, одит

21,248 total views, 6 views today