Начало Администрация Структурни звена Отдел „Административно-наказателна дейност“

Отдел „Административно-наказателна дейност“

Началник отдел: Юлия Колева
За контакти:
Тел.: 032/ 656 804
E-mail: [email protected]

1. Основните функции на отдела са свързани с дейността по: Проверка относно законосъобразност на постъпващите наказателни титули, текстообработка, печат и предявяване на нарушителите глоби с фиш и изготвените наказателни постановления, на база постъпващите в Община Пловдив актове за установяване на административни нарушения.
2. В отдел Административно – наказателна дейност се приемат АУАН/акт за установяване на административно нарушение/ и глоби с фиш от всички упълномощени от Кмета на община Пловдив актосъставители, на територията на Общината, както следва:
• Пловдивски общински инспекторат,
• всички Общински районни администрации,
• ОП Общинска охрана;
• сектор Общинска полиция към ОД на МВР-Пловдив;
• сектор КАТ към ОД на МВР-Пловдив;
• сектор Сигма към ОД на МВР-Пловдив;
• всички Районни управления на МВР на територията на град Пловдив,
• издадените от тях глоби с фиш и Актове за установяване на административно нарушение са по:
• Наредба за осигуряване на обществения ред;
• Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Пловдив;
• Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система;
• Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив;
• Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив;
• Наредба за устройството и управлението на траурните паркове в град Пловдив;
• Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив;
• Наредба № 2 на Общински съвет Пловдив;
• Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Пловдив;
• Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив;
• Закон за народната просвета;
• Закон за събранията, митингите и манифестациите;
• Закон за движението по пътищата.
3. Окомплектова и изпраща преписките на длъжниците по влезли в сила наказателни постановления до НАП и ЧСИ, за принудително събиране;
4. Окомплектова и изпраща административно-наказателни преписки до Районен и Административен съд Пловдив, при обжалване на наказателни постановления;
5. Изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети.
6. Изготвя в законоустановения срок отговори на постъпили от граждани и фирми жалби, възражения, заявления, искания, касаещи дейността на отдела;
7. Изготвя предложения и дава становища по концепции, програми и предложения за решения на Общински съвет, заповеди и други нормативни документи, касаещи повишаване на събираемостта от глоби и имуществени санкции;
8. Поддържа регистър „Наказателни постановления и глоби с фиш” и архив на издадените наказателни постановления и глоби по фиш, съгласно сроковете, определени в Закона за националния архивен фонд.

1,046 total views, no views today