Отдел ГРАО

Началник отдел: Милена Божкова
За контакти: пл. „Централен” №1
Тел.: 032/ 656 408
E-mail: [email protected]

1. Създава и актуализира електронните информационни масиви на актове по гражданско състояние Act Ware, Локална база данни и Национална база данни „Население”;
2. Съставя актове за граждански брак и актове за смърт за събития, настъпили на територията на община Пловдив или извън страната, отнасящи се за български граждани с постоянен адрес в община Пловдив и издава удостоверения и препис-извлечения (оригинал);
3. Обслужва населението по постоянен адрес, съгласно Закона за гражданска регистрация, Семеен кодекс, Закон за българското гражданство, Кодекс за международно частно право, ГПК и др. законови и подзаконови разпоредби при издаване на официални удостоверителни документи;
4. Отговаря за съхранението, поддържането и обслужването на регистрите по гражданско състояние (регистър за раждане – до 1964 г.; регистър за смърт – до 1963 г.; регистър за граждански брак – до момента) и регистъра на населението (семейни регистри – до 1965 г.);
5. Координира дейността по ЕСГРАОН; оказва методическа помощ и контрол – по компетентност на районните отдели ГРАО по въпроси, свързани с административното обслужване и гражданската регистрация на населението;
изготвя служебни справки, становища и предложения по дейността на ЕСГРАОН;
6. Участва в организационно-техническата подготовка на избори, референдуми, преброявания на населението и жилищния фонд, както и други държавни мероприятия, свързани с дейността.

4,208 total views, no views today