Отдел Дигитализация

Отдел „Дигитализация“ има следните основни функции:

1. Подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му в областта на електронното управление, дигитализация и дигитални услуги;
2. Участва, инициира и координира процесите по въвеждане на всякакъв вид информационни технологии и услуги, е- управление в рамките на Община Пловдив;
3. Организира процесите по:

-  създаване, разширяване и осъвременяване, обработка и архивиране на бази данни;

-  внедряване на облачни услуги с пълноценен достъп до информация и ресурси;

- въвеждане на единна работна среда в администрацията, осигуряваща свързаност м/у различните дирекции;

- създаване, поддръжка и обновяване единен информационен портал (мобилно приложение на Община Пловдив);

4. Отговаря за дигитализацията и преминаване в дигитална среда и въвеждане на електронно управление в общинската администрация и осигуряване на електронни услуги с цел по-добро обслужване на гражданите;

5. Внедряване, управлява  и отговаря за въвеждане на единен софтуер (ГИС) с пълен набор от функционалности и модули по отношение на градско планиране и изпълнение на основни общински политики;

6. Участва в създаване, разработване, обновяване и поддържане на база от данни както и всякакъв тип мобилно или уеб приложение за дигиталните услуги, предоставяни на заинтересованите лица.

7. Подпомага развитието на общинските информационни уеб базирани пространства с публичен достъп;

8. Участва в разработването на мерки и дейности по подобряване дигиталните умения сред публичната администрация, приложими при управлението на платформи за електронни услуги. Спомага да се трансформират вътрешните процеси с оглед премахване на комуникационните бариери, свързани с предоставянето на е-услуги от общината.

9. Участва в създаването на платформи, интеграция на софтуерни решения и други електронни ресурси, свързани с нуждите на Община Пловдив;

10. Отговаря за разработването на вътрешни правила и процедури за организиране на дейностите на информационните системи с цел гарантиране постигането на изискванията на вътрешния контрол, въвеждане на системи и инструменти за управление на качеството, мрежовата и информационната сигурност;

11.  Надграждане и изграждане на видеонаблюдението в частта софтуер, хардуер и дигитализация;

12. Осигурява представители на Община Пловдив в международни, национални, регионални проекти и комисии в областта на информационните технологии и електронното управление;

13. Работи тясно с Министерството на Вътрешните работи по проекти свързани със сигурността за нуждите на Община Пловдив;

14. Отговаря за изграждане и въвеждане в експлоатация на дигитален портфейл съобразен с европейското законодателство;

15. Участва съвместно с отдел „ДИДО“ и в сътрудничество с Държавна агенция  „Електронно управление“ в разработването и внедряването на единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги чрез ресурсите на електронното управление;

16. Участва в създаване, разработване, обновяване и поддържане на база от данни  за дигитални услуги в Пловдивския инспекторат, отдел „Обществен ред и управление при кризи“, отдел „ Административна и наказателна дейност“, Местни данъци и такси  и др.

17. Осигурява и обезпечава мобилните телефонни връзки и сродни дейности с операторите, определени по реда на Закона за Обществените поръчки за обслужване на Община Пловдив;

18. Съдейства за разширяване на услугите на физическите лица и бизнеса чрез съучастие в разработване на електронни услуги като: енергийно и водно спестяване, оптимизация за общественото осветление, интелигентни системи за измерване, наблюдение на околната среда и др.

19. Участва в създаването на платформи позволяващи интеграция на софтуерни решения с данни от доставчици на услуги;

20. Участва в екипи по изготвяне програми и нови механизми за разработване на електронни платформи, които свързват стартиращите компании с пазарите и институциите;

324 total views, no views today