Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Бизнес развитие и европейски политики“

Дирекция „Бизнес развитие и европейски политики“

Основните функции на дирекция „Бизнес развитие и европейски политики“ са :

 1. Извършва оперативна работа, проучване на възможностите и координация за привличане на чуждестранни и български инвестиции в Община Пловдив;
 2. Оказва съдействие на инвеститори в Община Пловдив – при административни режими и при работа с други институции;
 3. Набира, обработва, анализира и съхранява информация, свързана с икономически сектори и отрасли, с макроикономически показатели и статистически данни за територията на Община Пловдив. Предоставяне при необходимост на бизнес информацията на настоящи и потенциални инвеститори;
 4. Осъществява контакт и оказва директно съдействие на представителите на бизнеса на територията на град Пловдив;
 5. Организира национални и международни бизнес форуми, конференции, дискусионни срещи, кръгли маси в град Пловдив с представители на местни и чуждестранни фирми и промотиране пред тях на потенциала на Пловдив, както и с цел запознаване на заинтересованите страни с възможностите за сътрудничество;
 6. Координира и съдейства при организацията на срещи между Община Пловдив и заинтересовани лица – потенциални инвеститори, представители на действащи вече компании, представители на образователни институции, браншови асоциации, граждански сдружения, младежки организации, НПО структури и др.;
 7. Изготвя документи, статии, проучвания, публикации, доклади, форми за кандидатстване на български и/или чужд език за нуждите на отдела;
 8. Взима участие в различни форуми и конференции в страната и чужбина с цел представяне на потенциала на град Пловдив пред камари, стопански асоциации, консултанти, инвеститори от различни икономически сектори, служби по търговско-икономически въпроси, международни делегации, представители на дипломатическия корпус, държавната власт, побратимени градове, чуждестранни журналисти и др.
 9. Организира провеждането на политиката на Община Пловдив в областта на европейските политики;
 10. Организира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по национални и оперативни програми, програми на общността, на международни организации и финансови институции, в сътрудничество със звената от специализираната общинска администрация и районните администрации;
 11. Организира координацията при управлението и изпълнението на проекти и програми, в които Общината е страна, като оказва методическа помощ и контрол на звената за изпълнение на проекти;
 12. Следи и разпространява информация за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по националните, оперативните, европейските и други международни програми за получаване на безвъзмездна помощ;
 13. Организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и  директни възможности за кандидатстване по програми;
 14. Осигурява публична информация относно получените от Европейски съюз и международните финансови институции средства по проекти;
 15. Организира и участва в осъществяване на контакти на Община Пловдив с представители на институции на Европейския съюз и международните банкови институции с цел проучване на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти;
 16. Участва в осъществяването на връзките на Общината със сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмяна на добри практики;
 17. Оказва експертна помощ на останалите звена в Общината по разработване на проекти с европейско, международно и национално финансиране;
 18. Участва в организационните процеси, свързани с програмирането на стратегическите политики на Община Пловдив за периода 2021-2027;
 19. Осъществява контакти с представители на институции на Европейския съюз, международни банкови институции и други общини от България и Европа с цел проучване на възможности за сътрудничество, развиване на съвместни проекти и осъществяване на обмен на добри практики. Идентифицира и привлича партньори и партньорски организации по проекти;
 20. Участва в развитието на регионални проекти и публично-частни партньорства;

Бизнес развитие

ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №1

Име

Длъжност

Етаж – стая

Ел. адрес

Пламена Терзиева Директор IV – 56

[email protected]

Марияна Кехайова – Кулева главен юрисконсулт IV – 57

[email protected]

Валерия Тончева гл. експерт IV – 53

[email protected]

Габриела Радева гл. експерт IV – 57

[email protected]

Нина Черничерска гл. експерт IV – 53

[email protected]

452 total views, no views today