Отдел „Образование“

Образование

Началник отдел:  Донка Щилянова
За контакти: ул. „Цариброд“ №1
Тел.: 032 /  635 357
E-mail: [email protected]

Основните функции на отдел „Образование” са :

1. Подпомага кмета на Общината и Общински съвет – Пловдив в реализирането на държавната и общинската политика в областта на образованието и бизнес развитието;

2. Участва при разработването на Стратегията за развитие на образованието в Община Пловдив, Общинската образователна програма, Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пловдив, в общински план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и в стратегии на областно ниво, годишни планове за развитие и др.

3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини и условията за функционирането и развитието на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие;

4. Извършва проверки в детските градини и училищата по проблеми в съответната област и спазването на нормативните актове;

5. Осъществява контрол по воденето и съхраняването на задължителната документация, на спазването на нормативите за пълняемост на паралелките и групите, подготвя за съгласуване план-приема в общинските училища;

6. Осигурява и контролира обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. Извършва дейности по осъществяване на по-пълния обхват на подлежащите на обучение в І клас и подготвителните групи за всяка учебна година.

7. Съдейства на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие при:
- осигуряване на необходимата материална база (изграждане, обзавеждане, ремонт, модернизация и др.);
- осигуряване храненето на децата в детските градини и учениците в началния етап на обучение;
- осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас;

8. Участва при разработване, внедряване и администриране на електронни системи – за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини и на учениците в първи клас; за управление на дейностите, свързани с използването на електронни дневници в детските градини, автоматично генериране на дължимите такси, информиране на родителите и др.

9. Подпомага родителите при кандидатстване за прием в общинските детски градини и първи клас и съдейства на директорите по въпроси, свързани с използваните електронни системи.

10. Участва в разработването на формули и правила за разпределение на бюджетните средства, предоставени по единни разходни стандарти за училища, детски градини и ЦПЛР;

11. Осъществява текущи дейности при разпределение и отпускане на средства от Резерва за нерегулярни разходи, определен с утвърдените „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставени на общинските училища, детските градини и ЦПЛР“ за текущата календарна година;

12. Изготвя и актуализира бюджета на функция „Образование и бизнес развитие“ – дейност 389 „Други дейности по образованието“ за съответната година;

13. Организира и контролира всички дейности, свързани с разпределението на бюджетните средства в общинските детски градини, училищата и ЦПЛР, включително и по проекти с осигурено външно финансиране;
14. Като второстепенен разпоредител отдел „Образование и бизнес развитие” има самостоятелно счетоводство, което организира и осъществява финансово-счетоводната дейност на отдела, в съответствие със Закона за счетоводството, действащата нормативна уредба в бюджетната сфера и разработения индивидуален модел на счетоводна политика:
- Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на отдела и изготвя отчета за касовото му изпълнение;
- Изготвя и изплаща начисляване на възнагражденията на служителите в отдел „Образование и бизнес развитие” – Дейност 389 – Други дейности по образованието. Подава необходимата информация в ТД на НАП и НОИ Пловдив;
- Съблюдава и осъществява текущ и последваш контрол по законосъобразното
изготвяне, обработка и съхраняване на счетоводните документи;

- Осигурява съхраняването и ползването на счетоводната документация съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

15. Подготвя отговори и становища по въпроси, свързани с предучилищното и училищното образование, по искане и в отговор на държавни институции, организации и граждани.
16. Осъществява дейности за реализиране на приетите общински образователни програми (организиране и контрол) и планове за развитие.

17. Координира дейността на отдела с дейността на звената по образование в районните администрации.

18. Сътрудничи и извършва съвместни дейности със синдикалните организации на учителите и работодателите, с организации от гражданския сектор, с други служби в администрацията (в това число предимно със специалистите от МОН на национално и РУО на регионално ниво).

19. Участва в организирането на кампании и конкурси в областта на образованието;

20. Приема за сведение щатните разписания на общинските детски градини, училища и обслужващи звена;

21. Изработва и подписва допълнителни споразумения към съществуващия Колективен трудов договор, както и нов Колективен трудов договор за общинските училища, детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/;

22. Организира и контролира дейностите по трудовите правоотношения в съответствие с действащата нормативна уредба на директорите от общинските детски градини и ЦПЛР.

23. Осигурява стипендии и еднократно финансово подпомагане за учениците на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Правилник на Общински съвет – Пловдив за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив;

24. Съдейства за реализирането на разнообразни дейности в сферата на образованието (специализирани обучения на педагогическите кадри, семинари и дискусии по важни теми, литературни срещи, изложби и др.), работи съвместно със сдруженията на учителите-пенсионери.

25. Извършва организационна дейност, свързана с Ученическите спортни игри, общински мероприятия, на олимпиади областен кръг; на юбилеи и годишнини на училища и детски градини за съответната година. Приема и обработва документацията по изплащане на средствата за проведените мероприятия.

26. Осъществява текущи дейности (приемане, проверка и обработка на документа) по изпълнението на програмите на МОН.

27. Чрез функциониращата педагогическа библиотека осъществява справочно-библиографска, информационна и консултативна дейност с помощта на софтуерен продукт за библиотеки. Комплектува и обогатява книжният фонд и обслужва читатели, предимно с педагогическа насоченост.

28. Участва в разработването на планове и програми, свързани с дейността на отдела.

29. Осигурява провеждането на активна местна политика и постигане на съгласуваност между местните, регионалните и националните интереси;

30. Анализира състоянието на всички сфери на обществения и икономически живот, проследява тенденциите и планира стратегически целите и мерките за развитие на общината.

Образование


УЛ. „ЦАРИБРОД” №1

Име

Длъжност

Етаж – стая

Телефони

Ел. адрес

Донка Щилянова началник

III – 5

032  635 357

[email protected]

Славина Кабранова гл. експерт

III – 1

032 628-622

[email protected]

Милена Златанова гл. инспектор

III – 2

032 621-107

[email protected]

Тезджан Дурмуш ст. експерт

III – 2

032 621 107

[email protected]

Надя Сотирова гл. инспектор

III – 3

032 626 427

[email protected]

Веляна Сапунарова гл. инспектор

III – 4

032 635 357

[email protected]

Даниела Николова гл. инспектор

III – 4a

032 633 591

[email protected]

Снежана Александрова гл. експерт

III – 6

032 626 427

[email protected]

Анета Кацарска гл. инспектор

III – 6

032 628 941

[email protected]

Мая Ирикова-Янева гл. инспектор

III – 6

032 628 941

[email protected]

Петя Георгиева гл. експерт

III – 6

032 628 941

[email protected]

Росица Тодорова гл. счетоводител

III – 7

032 628-453

[email protected]

Кремена Чакърова гл. експерт

III – 7

032 628-453

[email protected]

 

УЛ. „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” №4

Име

Длъжност

Етаж – стая

Телефони

Ел. адрес

Силви Бaкърджиев гл. експерт

032 623-952

[email protected]

Красимир Христов гл. експерт

032 660-842

[email protected]

 

УЛ. „СЪБОРНА” №39А

Име

Длъжност

Етаж – стая

Телефони

Ел. адрес

Здравка Грънчарова ст. експерт

032 631-621

[email protected]

Атанас Балджиев ст. експерт

032 631-621

[email protected]

2,074 total views, no views today