Начало Администрация Структурни звена Отдел „Обществен ред и управление при кризи”

Отдел „Обществен ред и управление при кризи”

Началник отдел: Емил Вълков
За контакти: ул. „Емил Де Лавеле” № 6
Тел.: 032/ 656 716; 032/ 656 783; 032/ 656 89
Факс: 032/ 632 787
E-mail: [email protected]

Отдел „Обществен ред и управление при кризи” има следните основни функции:
1. Подпомага органите на реда във връзка с изпълнението на техните правомощия по осигуряване спокойствието на гражданите, координиране дейността на обществени мероприятия, опазване на общинската собственост и организиране и координиране на сигурността;
2. Изготвя документи с разрешителен и уведомителен характер за провеждане на мероприятия по Закон за събранията, митингите и манифестациите и Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Пловдив;
3. Осигурява оперативна координация и провеждане на масови мероприятия и организация на превантивната дейност на територията на Община Пловдив;
4. Организира взаимодействието между полицията, общинската администрация и другите държавни и обществени органи, имащи отношение по поддържане на обществения ред;
5. Обработва получени сигнали, жалби, молби и предложения от граждани и други органи и организации по отношение на спазване на обществения ред;
6. Получава, съхранява, и анализира информацията от компетентните органи с цел намаляване и превенция на престъпността на територията на Община Пловдив от малолетни и непълнолетни и създаване на програми и извършване на дейности в тази насока;
7. Изготвя годишни планове и програми за превенция на престъпността;
8. Отправя препоръки към компетентни органи за въвеждането на адекватни мерки за превенция на престъпността;
9. Организира планирането, прогнозирането, превантивната дейност, наблюдението, ранното предупреждение и оповестяване, анализ и определяне на алтернативи за реагиране, обучение на населението за начините на поведение и действия при кризи както и осъществява координация при провеждане на спасителни операции от екипите на Единната спасителна система;
10. Извършва оценка, прогнозиране на развитието и взимане на решения за преодоляване на кризите от всякакъв характер;
11. Разработва правила за създаване на необходимите знания, навици и умения за действие в кризисни ситуации от страна на общинската администрация;
12. Подпомага при необходимост служба ПБЗН при осъществяване на дейността й;
13. Създава организация и осъществява контрол по спазване правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на общинските обекти;
14. Осъществява контрол относно изправността на противопожарните уреди, съоръжения и системи;
15. Води регистър с доброволците от общината, като подготвят договори за сключване с тях, осигуряват обучението от преподаватели, осигуряват екипировка на доброволеца, застрахова доброволеца срещу злополука и осигуряват същия за всички осигурени социални рискове, издава карта на доброволеца;
16. Поддържа в изправност и готовност за използване обект „Завиряване на р. Марица”;
17. Изготвя и ежегодно актуализира Плановете за евакуация на личния състав и пребиваващите в сградите на общинската администрация при пожар и авария;
18. Води отчет на предоставените запаси от индивидуални средства за защита, като носи отговорност по съхраняването, обновяването и поддържането на същите;
19. Участва в подготовката на цялостната документация по обявяване на бедствено положение от кмета на общината;
20. Участва в организирането, осигуряването и предоставянето на неотложна помощ на нуждаещите се от кмета на общината;
21. Разработва план за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
22. Разработва военно временен план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военно временно планиране;
23. Поддържа пунктовете за военно временно управление на общината в техническа изправност;
24. Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
25. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение при мобилизация и при стихийни бедствия и аварии;
26. Организира и осъществява контрол за изпълнението на военно временни задачи на дружества и организации със стопанска и нестопанска дейност и отсрочване от мобилизация във ВС на Република България на необходимите специалисти;
27. Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително- мобилизационна подготовка;
28. Организира изпълнението и спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, организира извършването на периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, своевременната декласификация на материали с изтекъл срок на защита.

1,440 total views, no views today