Начало Администрация Структурни звена Отдел „Оценка и управление на риска”

Отдел „Оценка и управление на риска”

Началник отдел: Емилия Палейкова
За контакти:
тел.:
032 / 656 880
E-mail: [email protected]

Отдел „Оценка и управление на риска” има следните основни функции:

1. Координира въпросите, свързани с управлението на риска в структурните звена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Пловдив;
2. Извършва общи и специализирани проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване дейността в общината и разпоредителите с бюджетни кредити към нея; проверките се извършват въз основа на писмена заповед на кмета;
3. Извършва проверки в общински търговски дружества в съответствие с пълномощията на кмета, дадени му от Общински съвет – Пловдив;
4. Изследва рискове, застрашаващи постигането на целите на проверяваните структурни единици и връзката им с целите на община Пловдив;
5. Проверява действието на системите за финансово управление и контрол в структурните звена на община Пловдив и разпоредителите с бюджетни кредити към нея;
6. Проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа, от служителите в структурните звена на общината и разпоредителите с бюджетни кредити към нея;
7. Изготвя доклади и предложения с коригиращи мерки, за намаляване на рисковете и подобряване на дейността на проверяваните структури;
8. Съдейства за постигане на приемственост и устойчивост в процеса по управление на риска, чрез създаване и поддържане на база данни за идентифицираните рискове в структурните звена и разпоредителите с бюджетни кредити;
9. Извършва, преглед на стратегията за управление на риска и утвърдените процедури за отчетност и контрол, с цел идентифициране на възможности за подобрение;
10. Осигурява последователност на практиките за управление и докладване на рисковете в общината с цел подпомагане на консолидацията на резултатите и представянето им пред кмета;
11. Обобщава информацията от въпросниците и докладите на разпоредителите с бюджетни кредити към община Пловдив в изпълнение на изискванията на чл. 8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор за Годишно докладване за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
12. Участва в организирането на мониторинг на Системата за финансово управление и контрол в община Пловдив.

Застрахователна полица за застраховане на сградите, общинска собственост

Доклад за идентифицирани и оценени рискове за постигане на целите за 2020 г. в дейността на структурните звена, второстепенните разпоредители и проектите на Община Пловдив“

Стратегия за управление на риска

Риск-регистър

818 total views, no views today