Начало Администрация Структурни звена Отдел „Предварителен контрол”

Отдел „Предварителен контрол”

Началник на отдела е Йорданка Пецева-Гроцева
За контакти: тел.: 032 /656 788
e-mail: jpetseva@plovdiv.bg

Отдел “Предварителен контрол” има следните основни функции:

1. Отговаря за организирането и осъществяването на предварителен финансов контрол за законосъобразност и съответствие, като разработва правила, политики, процедури и указания, които да дават разумна увереност, че са спазени принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност при разходване на публичните средства;
2. Разработва основни процедури, работни инструкции и типови документи за актуализиране на системите за финансово управление и контрол в частта им за предварителен контрол върху финансовите средства и разпореждането с активи в община Пловдив и структурните звена към нея;
3. Наблюдава действието на правилата и процедурите за осъществяване на предварителен финансов контрол и предлага разработване на нови такива, с цел подобряване на ефективността им и при промени в нормативната база на страната или промени във вътрешните за община Пловдив актове;
4. Дава становища по отношение на законосъобразността преди вземане на решения за поемане на финансови ангажименти, свързани с разпореждане със средства и активи в общината и определените структурни звена, на основата на осъществения предварителен контрол и осъществява предварителен финансов контрол за законосъобразност;
5. Дава становища по отношение на законосъобразността преди извършване на финансови разходи в общината и определените структурни звена, на основата на осъществения предварителен контрол и осъществява предварителен финансов контрол за законосъобразност;
6. Отговаря за организирането и осъществяването на контрол за съответствие на извършваните разходи с действащото законодателство, вътрешните актове и сключените договори;
7. Отговаря за документирането на проверките, извършени при осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност;
8. Дава указания на второстепенните и тези от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити за осъществяване на предварителен контрол и прилагане на системите за финансово управление и контрол;
9. Дава предложения за актуализиране на системите за финансово управление и контрол;
10. Участва в организирането и представянето пред министъра на финансите на информацията за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в община Пловдив.

18,842 total views, 4 views today