Начало Администрация Заместник-кметове Заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”

Заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”

Георги Титюков

Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Ст. Стамболов 1, етаж II, стая 26
Тел.: 032/656768
Е-mail: [email protected]

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: Специалност „Корпоративни финанси”
Техникум по строителство и архитектура „Йорданка Николова”, гр. Пловдив: Специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”
Квалификация: Магистър по макроикономика

Професионален опит:

2015 г.-до момента.
Заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“
Община Пловдив

2014 г.-2015 г.
Кмет на Район „Централен“
Община Пловдив

2011 г.-2014 г.
Заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика”
Община Пловдив

2009 г.- 2011г.
Заместник-кмет „Децата, младежта и спорта“
Община Пловдив

2002 г.- 2007 г.
Заместник-кмет на Район „Централен“

1996 г.- 2002 г.
Старши специалист в Район ”Централен”
▪ Избран за общински съветник в Общински съвет Пловдив на местните избори през 2003,2007,011,2015,2019г.

Допълнителна квалификация:
» Организиране, ръководене и мониторинг на над 60 социални услуги за деца, лица с увреждания и възрастни хора в Община Пловдив за периода 2011 г.- 2022 г.
» Ръководене, оказване на методическа и техническа помощ при реализиране на следните проекти в Община Пловдив:
• Укрепване на общински капацитет по ПРЧР
• Патронажа грижа + в Община Пловдив
• Интегрирани действия за устойчиво градско развитие
• Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи
• Създаване на център за интегрирани социални услуги на едно гише в кв. Столипиново
• Топъл обяд в община Пловдив
• Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи- етап-2 предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства.
• „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“
• “Подкрепа за достоен живот”
• 5 (пет) Центъра за настаняване от семеен тип +1(едно) Защитено жилище „Да приемем всяко едно дете“- Компонент 1
• „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“, ул. Вратцата № 4
• „Обществена трапезария – Пловдив“
• „Да приемем всяко едно дете“ Компонент 2
• ДМСГД 0-3г. Компонент 1 МРРБ-МЗ- гр. Пловдив, ул. Г.С.Раковски № 13
• ДМСГД 0-3 г. Компонент 2
• Изграждане на Младежки център, гр. Пловдив, Гребна база, ул. Ясна поляна № 18
• „Помощ в дома“
• Проект „И аз имам семейство“
• „Приеми ме 2015″
• Проект „Всички заедно за по- добро образование и здраве“
• Изграждане на социално предприятие на територията на КСУ „Св. Георги“
• 7 нови услуги за деца , с които Община Пловдив е включена в Актуализирания план за изпълнение на стратегията „Визия за деинституционализацията на деца в Република България“ , приета 2010г.;
• Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания , проект по Процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
• Център за временно настаняване по ОП „Региони в растеж“, гр. Пловдив, ул. Мортагон № 4

11,154 total views, no views today