ОП „Зоопарк Пловдив“

Общинско предприятие „Зоопарк Пловдив“ е създадено с Решение №104, взето с Протокол №4 от 17.03.2016г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение №242 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г.

Адресът на управление на Предприятието е гр.Пловдив, Гребна база, ул. „Ясна поляна“.
тел. 032/969-382, моб.0876 869 080

email: zooparkplovdiv@gmail.com

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник, приет с Решение №140, взето с Протокол №4 от 17.03.2016г. и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел стопанисване и поддържане на Зоологическата градина на територията на община Пловдив.

Предприятието има за предмет следните дейности:

1. Създаване на подходящи условия за живот на животните в зоопарка, чрез постигане на оптимално качество на полаганите грижи за отглеждането и размножаването им, които отговарят на стандартите за опазването и биологичните нужди на съответния вид.

2. Осигуряване на условия за размножаване на видовете.

3. Поддържане на Зоопарка – хранене на животните, почистване на клетките, поддържане и почистване на прилежащата територия .

4. Превантивни ветеринарно-медицински грижи за здравното състояние на животните с цел предотвратяване на заболявания, дистрес и нараняване.

5. Лечение на болни животни.

6. Обществени образователни и информационни дейности, свързани с опазването на биологичното разнообразие.

7.Осъществяване на маркетинг и рекламно-информационна дейност на Зоопарка с цел популяризиране на същата, като атрактивно, интересно и приятно място, както за гостите, така и за жителите на град Пловдив.

8. Осъществяване на други незабранени от закона стопански дейности, свързани с предмета на дейност на предприятието.

Дейността на предприятието се координира и контролира от Кмета на община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.

27,726 total views, 8 views today