Начало Администрация Общински предприятия ОП „Многофункционална спортна зала“

ОП „Многофункционална спортна зала“

Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“ е създадено с Решение №320, взето с Протокол №14 от 27.08.2015г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение №242 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г.

Адресът на управление на Предприятието е гр.Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“ №8

email: [email protected]

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник, приет с Решение №320, взето с Протокол №14 от 27.08.2015г. и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел провеждане на политиката на община Пловдив в областта на културата и спорта на територията на oбщината.

Предприятието има за предмет следните дейности:

1. Управление и поддържане на имот – общинска собственост, представляващ Многофункционална спортна зала с прилежащите към нея обекти и съоръжения, предадени в активите на предприятието.

2. Сключване на договори за отдаване под наем на предоставения му общински имот или части от него, след проведени процедури по съответния законов ред от общинската администрация. Осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори, в т.ч. осигуряване на своевременно събиране на наемните и други приходи от имотите.

3. Предоставяне на кратковременни, възмездни услуги, включени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, на физически и юридически лица по повод осигуряване на оптимална използваемост на предоставеното му за управление имущество /в т.ч.изготвяне на графици и правила за ползването на обектите и съоръженията и упражняване контрол върху тяхното спазване и правилната им експлоатация/.

4.Осъществяване на маркетинг и рекламно-информационна дейност на Многофункционална спортна зала с цел популяризиране на същата за организиране на спортни и развлекателни мероприятия; Сключване на договори във връзка с осигуряване на оптимална заетост и ефективно управление.

5. Осъществяване и на други незабранени от закона стопански дейности, свързани с предмета на дейност на предприятието.

Дейността на предприятието се координира и контролира от Кмета на община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.

26,470 total views, no views today