ОП „Чистота”

Общинско предприятие „Чистота“ се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС“, приета с Решение № 242 , взето с протокол № 13 от 25.06.2009г.  на Общински съвет -Пловдив.

Адресът на управление на Предприятието е  гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 64-А
Тел. 032/675-817
Е-mail: [email protected]

Връзка към сайта: ОП „Чистота”

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА” към Община Пловдив, приет с решение №  305, взето с протокол № 22 от 03.08.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел предоставяне на услуги по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Пловдив.

Предприятието има за предмет следните дейности:
- събиране на битови, строителни и опасни отпадъци и транспортирането  им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
- услуги по денонощно зимно поддържане на територията на Община Пловдив, включващи зимно дежурство и ефективна работа при зимни  условия;
- почистване и миене на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено  ползване, вкл. поливане на зелените площи при необходимост;
- почистване на отпадъци изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища;
- стопанисване на съдовете общинска собственост за съхраняване на битовите и строителни отпадъци, вкл. поддръжка, ремонти, почистване и дезинфекция на съдовете за съхраняване на битови и строителни отпадъци;
- поддържане и експлоатация на депа за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови, строителни и други отпадъци;
- организиране на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства и превозни средства с животинска тяга на площадките за временно съхраняване;
-  почистване на канали и септични ями;
- извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и          механизация за нуждите на Община Пловдив;
- организиране и кoнтролиране на дeйнoститe по сметопочистване, сметоизвозване, зимно почистване и др. на територията на Община Пловдив
- други дейности, свързани с поддържане на чистотата и на инфраструктурата на територията на Община Пловдив и териториите за обществено ползване.

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските   предприятия.

2,030 total views, no views today